E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Assessment of psychopathology, quality of life and parental behaviours of children and adolescents with obesity [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(1): 51-58 | DOI: 10.5222/buchd.2018.051  

Assessment of psychopathology, quality of life and parental behaviours of children and adolescents with obesity

Arif Önder1, Canem Kavurma1, Gamze Çelmeli2, Aslı Sürer Adanır3, Esin Özatalay3
1Manisa Mental Health Hospital, Department Of Child and Adolescent Psychiatry, Manisa,
2Akdeniz University Hospital Department of Pediatric Endocrinology Antalya
3Akdeniz University Hospital Child and Adolescent Psychiatry Department, Antalya

INTRODUCTION: This study aims to investigate the psychopathology, quality of life, perception and self-image of children and adolescents who were diagnosed with obesity; as well as their parents behaviours, coping skills.
METHODS: Our study was conducted on 30 patients between the age of 8 -18 years.
Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children was applied to both groups, The Quality of Life Scale for Children was applied to the children and adolescents as well as their parents. To determine the methods of child rearing and coping strategies with stress, parents were given the Family Life and Child Rearing Demeanours Scale and the Coping Strategies Scale.

RESULTS: There were no significant sociodemographic differences between the two groups except for parents’ educational level and socioeconomic status. While no differences were found on parenting styles and coping strategies, a higher percentage of psychiatric illnesses were detected and the quality of life perception of parents was found lower in the obese group. Self-image scores were not varied between obese children and healthy controls. When mothers of the two groups were compared, higher obesity was observed in the mothers of the obese children.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The perception of quality of life for obese children and adolescents seem alike with control groups’ perception. However, the fact that obese children and adolescents’ parents claim that their children’s quality of life is not equal to other groups shows that obese children and adolescents are less aware of health condition and following problems they have and might possible attain in the future.

Keywords: Obesity, Quality of Life, Parents, Psychopathology


Obezite Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji, Yaşam Kalitesi ve Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi

Arif Önder1, Canem Kavurma1, Gamze Çelmeli2, Aslı Sürer Adanır3, Esin Özatalay3
1Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa
2Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada obezite tanılı çocuk ve ergenlerdeki psikopatolojiyi, yaşam kalitesi algılarını, benlik saygılarını araştırmak, ayrıca ebeveyn tutumlarını ve başa çıkma stratejilerini ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız AÜTF Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bölümüne başvuran, 8-18 yaşında VKİ standart sapması ikinin üzerinde olan, zihinsel gelişim geriliği ve psikiyatrik başvurusu olmayan 30 hasta ile yürütüldü. Kontrol grubuna 8-18 yaşlar arasında herhangi bir tıbbi hastalık öyküsü olmayan ve daha önce herhangi bir nedenle çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvurmayan, hasta grubuyla yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş, gönüllü 30 çocuk ve ergen alındı.
Çalışmaya katılan tüm çocuk ve ergenlere Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu uygulandı. Benlik saygısını değerlendirmek için ise Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanıldı. Çocuk ve ergenlerin yaşam kalitelerini değerlendirmeye yönelik, çocuk ve ergenlere ve ebeveynlerine Çocuklar İçin Yasam Kalitesi Ölçeği verildi. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının ve stresle başa çıkma becerilerinin değerlendirilmesi için anne-babalarına Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği ve Başa Çıkma Stratejisi Ölçeği verildi.

BULGULAR: Ebeveyn tutumları ve Başa çıkma stratejileri açısından her iki grupta fark bulunmadı. Obez grupta yüksek oranda psikiyatrik hastalık saptandı.Ebeveynlerinin çocuklarıyla ilgili yaşam kalitesi algıları sağlıklı kontrollere göre düşük saptandı. Annede obezite açısından iki grup birbiri ile kıyaslandığında obez çocukların annelerinin daha yüksek oranda obez oldukları anlaşıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anne babaların aksine çocukların kendileriyle ilgili yaşam kalitesi algıları sorunun daha az farkında olduklarını göstermekteydi. Bu da gelecekte gelişebilecek rahatsızlıklarla ilgili riskin daha fazla olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Ebeveynler, Psikopatoloji, Yaşam Kalitesi


Arif Önder, Canem Kavurma, Gamze Çelmeli, Aslı Sürer Adanır, Esin Özatalay. Assessment of psychopathology, quality of life and parental behaviours of children and adolescents with obesity. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(1): 51-58

Corresponding Author: Arif Önder, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (2156 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital