» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Evaluation of fetal and neonatal autopsy results: 5-year experience [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 101-106 | DOI: 10.5222/buchd.2019.76094  

Evaluation of fetal and neonatal autopsy results: 5-year experience

Duygu Ayaz
Department Of Pathology, Sbü Tepecik Education And Training Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: To analyse fetal and neonatal autopsies in a period of 5 years in our department..
METHODS: In our pathology department 587 fetal and neonatal autopsies performed in 5 years were analysed and documented according to maternal age, sex distribution, fetal autopsy diagnosis and congenital anomalies.
RESULTS: The average annual number of neonatal and neonatal autopsies performed in our department is 117. When the distribution of fetal autopsy is examined, 53.7% of the cases were found to have congenital anomalies. Hydrops fetalis was the second most common with 6.2%, and anoxia-related changes were seen in 4.4% and third. In 87 (14.8%) cases, a limited evaluation was made due to autolysis. No pathology was found in 13.7% of the cases. Central nervous system anomalies were found in the most frequent rate (32.9%). This is followed by skeletal system with 11.5% and urinary tract anomalies with 10.7%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Perinatal autopsy provides important information in determining the causes of deaths in the perinatal and neonatal period, and in monitoring future pregnancies and determining the risk of recurrence of diseases.

Keywords: Perinatal autopsy, fetal anomaly, stillbirth


Fetal ve neonatal otopsi sonuçlarının değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyimimiz

Duygu Ayaz
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bölümümüzde 5 yıllık süre içinde yaptığımız fetal ve neonatal otopsilerin geriye dönük olarak irdelenmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bölümümüzde 5 yıllık süre içinde yapılan 587 otopsi olgusu çalışmaya alınmıştır. Anne yaşı, olguların cinsiyet dağılımı, otopsi tanıları, saptanan anomalilerin dökümü yapılmıştır.
BULGULAR: Bölümümüzde yıllık ortalama fetal ve neonatal otopsi sayımız 117’ dir. Fetal otopsi tanılarının dağılımına bakıldığında ilk sırada olguların %53.7’sinde doğumsal anomaliye rastlanmıştır. Hidrops fetalis %6.2’lik oranla ikinci sırada, anoksiye bağlı değişiklikler ise %4.4 oranında ve üçüncü sırada izlenmiştir. Olguların 87’sinde (%14.8) otoliz nedeniyle kısıtlı bir değerlendirme yapılabilmiştir. %13.7 olguda herhangi bir patoloji saptanmamıştır. En sık oranda ( %32.9 ) merkezi sinir sistemi anomalileri saptanmıştır. Bunu % 11.5 oranla iskelet sistemi ve % 10.7 oranla üriner sistem anomalileri izlemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Perinatal otopsi, perinatal ve neonatal dönemdeki ölümlerin nedenlerinin ortaya konmasında, gelecekteki gebeliklerin izlenmesi ve hastalıkların tekrarlanma risklerinin saptanmasında önemli bilgiler verir.

Anahtar Kelimeler: Perinatal otopsi, fetal anomali, ölü doğum


Duygu Ayaz. Evaluation of fetal and neonatal autopsy results: 5-year experience. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 101-106

Corresponding Author: Duygu Ayaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.