E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Complaints, Endoscopic and Histopathological Findings in Children with Helicobacter pylori Infection: Are There Any Correlations with Each Other? [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(2): 101-107 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2023.75875  

Complaints, Endoscopic and Histopathological Findings in Children with Helicobacter pylori Infection: Are There Any Correlations with Each Other?

Günsel Kutluk1, Esra Polat2, Muharrem Çiçek3, Tuğçe Kalaycı Oral3, Şeyma Murtezaoğlu Karatekin3, Nermin Gündüz4
1University of Health Sciences Turkey, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Clinic of Pediatric Gastroenterology, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Gastroenterology, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İstanbul, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey

Objective: There is no significant clinical manifestations indicating Helicobacter pylori (H. pylori) infection in pediatric population. In this study, the most common complaints, endoscopic and histopathological findings in children with H. pylori infection were evaluated and their correlation with each other was explicated.
Method: Patients between 3-18 years, who had documented H. pylori infection, were enrolled in this study. Gastric biopsies were taken in all patients for rapid urease test (RUT) and histopathological examination, activity of gastritis, chronic inflammation, and Sydney classification was used to evaluate intensity of H. pylori, grade of atrophy, and intestinal metaplasia. Demographic characteristics, complaints, endoscopic findings and Sydney scores of the patients were recorded.
Results: A total of 339 patients (183 females) were enrolled in the study. The most common complaints were dyspepsia and epigastric pain. Ninety percent of the patients had antral pathology, including antral nodularity in 78% of the cases. Relation between dyspepsia, epigastric pain, and antral nodularity was found to be statistically significant. In histopathological examination, intensity of H. pylori is found to be increasing with age. RUT was positive in 89.4% of the patients and relation between RUT results and the intensity of H. pylori was statistically significant. Highly significant correlations were detected between macroscopic changes in the antrum, the intensity of H. pylori and gastritis activity (p≤0.0001, p=0.01, respectively).
Conclusion: The most common complaints of children with H. pylori infection were epigastric pain and dyspepsia. There were significant relations with these complaints, antral macroscopic changes and intensity of H. pylori, which increases with age. As a result, dyspepsia and epigastric pain are related with antral changes. Considering that antral changes are also associated with H. pylori intensity, gastritis activity and chronic inflammation, early eradication of the H. pylori infection can be recommended to prevent long-term complications in children with H. pylori infection.

Keywords: Children, endoscopic findings, Helicobacter pylori, histopathological findings


Helicobacter pylori Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Şikayetler, Endoskopik ve Histopatolojik Bulgular: Birbirleriyle Korelasyon Var Mı?

Günsel Kutluk1, Esra Polat2, Muharrem Çiçek3, Tuğçe Kalaycı Oral3, Şeyma Murtezaoğlu Karatekin3, Nermin Gündüz4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Istanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şehit Prof.dr. Ilhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Istanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Istanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Istanbul

Amaç: Pediatrik popülasyonda Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonunu gösteren önemli bir klinik durum yoktur. Bu çalışmada, H. pylori enfeksiyonu olan çocuklarda en sık görülen şikayetler, endoskopik ve histopatolojik bulgular değerlendirilmiş ve birbirleri ile korelasyonu ortaya konmuştur.
Yöntem: Bu çalışmaya 3-18 yaş arası, belgelenmiş H. pylori enfeksiyonu olan hastalar alındı. Tüm hastalardan hızlı üreaz testi (RUT) ve histopatolojik inceleme için mide biyopsisi alındı. H. pylori yoğunluğunu, gastrit aktivitesini, kronik enflamasyonu, atrofiyi ve intestinal metaplaziyi değerlendirmek için Sydney sınıflandırması kullanıldı. Hastaların demografik özellikleri, şikayetleri, endoskopik bulguları ve Sydney skorları kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 339 hasta (183 kadın) alındı. En sık şikayetler dispepsi ve epigastrik ağrı idi. Hastaların %90’ında antral patoloji mevcuttu ve bunların %78’i nodülarite idi. Dispepsi, epigastrik ağrı ve antral nodülarite arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Histopatolojik incelemede yaşla birlikte H. pylori yoğunluğunun arttığı tespit edildi. Hastaların %89,4’ünde RUT pozitifti ve RUT ile H. pylori şiddeti arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı. Antrumdaki makroskopik değişiklikler ile H. pylori yoğunluğu ve gastrit aktivitesi arasındaki ilişkiler oldukça anlamlıydı (sırasıyla p≤0,0001, p=0,01).
Sonuç: H. pylori enfeksiyonu olan çocukların en sık şikayetleri epigastrik ağrı ve dispepsi idi. Bu şikayetler, antral makroskopik değişiklikler ve H. pylori’nin şiddeti ile anlamlı ilişkiler vardı ve yaşla birlikte H. pylori’nin şiddeti artmaktaydı. Bu şikayetler antral değişikliklerle ilişkili olduğundan ve bu değişiklikler gastrit aktivitesi, kronik enflamasyon ve artan H. pylori yoğunluğu ile ilişkili olduğundan, bu çocuklarda uzun dönemli komplikasyonlardan korunmak için erken eradikasyon önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, endoskopik bulgular, Helicobacter pylori, histopatolojik bulgular


Günsel Kutluk, Esra Polat, Muharrem Çiçek, Tuğçe Kalaycı Oral, Şeyma Murtezaoğlu Karatekin, Nermin Gündüz. Complaints, Endoscopic and Histopathological Findings in Children with Helicobacter pylori Infection: Are There Any Correlations with Each Other?. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(2): 101-107

Corresponding Author: Günsel Kutluk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (59 accesses)
 (325 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital