E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Most Common Causes of Morbidity and Mortality in Late Preterm Infants: 8-year Single-center Experience [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 61-69 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.75688  

The Most Common Causes of Morbidity and Mortality in Late Preterm Infants: 8-year Single-center Experience

Ela Cem1, Rahmi Örs2
1University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Infectious Diseases, İzmir, Turkey
2Private Medova Hospital, Clinic of Neonatalogy, Konya, Turkey

Objective: Late preterm infants are immature regarding respiratory, metabolic, neurological, and immunological features and have a high risk for morbidity and mortality. Therefore, it is aimed to draw attention to the problems that may develop in newborn care by scanning all hospitalization and mortality rates of late preterm infants.
Method: In this retrospective study, late preterm infants hospitalized in a tertiary university hospital between January 1, 2007, and December 31, 2014, having the study admission criteria, were enrolled.
Results: A total of 1,088 late preterm infants were included in the eight-year study period. According to their gestational weeks, the infants were divided into three main groups; 31.4% (n=342) were in group 1 (340/7-346/7), 30.6% (n=333) were in group 2 (350/7-356/7), 38% (n=413) were in group 3 (360/7-366/7). The most common causes for admission to the neonatal intensive care unit were hyperbilirubinemia, suspected sepsis and infections, respiratory morbidities, poor feeding, and hypoglycemia; reasons for rehospitalization included jaundice, infections, suspicion of sepsis, and poor feeding. In addition, neonatal transient tachypnea, apnea, hypoglycemia, early-onset sepsis, healthcare-associated infection were most common in those born at 34-346/7 gestational weeks; respiratory distress syndrome, pneumonia, late-onset sepsis were most frequently in those born at 35-356/7 gestational weeks.
Conclusion: As a result, late preterm infants are at risk for respiratory disorders, sepsis, jaundice, and metabolic problems; the need for intervention increases as gestational age decreases. The delivery timing should be planned with these problems in mind, and the follow-up and treatment of late preterm infants should be carried out accordingly.

Keywords: Preterm birth, gestational age, late premature, morbidity, mortality


Geç Prematüre İnfantlarda En Yaygın Morbidite ve Mortalite Nedenleri: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Ela Cem1, Rahmi Örs2
1SBÜ. Dr Behcet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
2Özel Medova Hastanesi, Neonatalogy Kliniği

Amaç: Geç preterm bebekler solunum, metabolik, nörolojik ve immünolojik açıdan olgunlaşmamış olup morbidite ve mortalite açısından yüksek risk taşırlar.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, üçüncü basamak bir çocuk hastanesi yenidoğan yoğunbakım ünitesinde, 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yatırılan ve çalışma kriterlerine uygun geç prematüre bebekler dahil edildi.
Bulgular: Sekiz yıllık süreyi kapsayan çalışmaya toplam 1,088 geç prematüre bebek dahil edildi. Bebekler gebelik haftalarına göre üç ana gruba ayrıldı. Grup 1, 342 (%31,4) geç pretermden oluşup 34-346/7gebelik haftasında doğan, grup 2, 333 (%30,6) geç pretermden oluşup 35-356/7 gebelik haftasında doğan, ve grup 3, 413 (%38) geç pretermden oluşup 36-366/7 gebelik haftasında doğanlar idi. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine en sık başvuru nedenleri hiperbilirubinemi, şüpheli sepsis ve enfeksiyonlar, solunumsal morbiditeler, yetersiz beslenme ve hipoglisemi olup; yeniden hastaneye yatış nedenleri arasında sarılık, enfeksiyonlar, şüpheli sepsis ve kötü beslenme vardı. Yenidoğan geçici takipnesi, apne, hipoglisemi, erken başlangıçlı sepsis, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon 34-346/7 gebelik haftasında doğanlarda yaygın olup; respiratuvar distress sendromu, pnömoni, geç başlangıçlı sepsis en sık 35-356/7 gebelik haftasında doğanlarda idi.
Sonuç: Sonuç olarak geç prematüreler solunumsal rahatsızlıklar, sepsis, sarılık ve metabolik problemler açısından risk altında olup; gebelik yaşı azaldıkça müdahale ihtiyacı artar. Doğum zamanı bu sorunlar göz önünde bulundurularak planlanmalı ve geç prematüre bebeklerin takip ve tedavisi buna göre yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Erken doğum, gebelik haftası, geç prematürite, morbidite, mortalite


Ela Cem, Rahmi Örs. The Most Common Causes of Morbidity and Mortality in Late Preterm Infants: 8-year Single-center Experience. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 61-69

Corresponding Author: Ela Cem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (66 accesses)
 (318 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital