» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Comparison of Humpty Dumpty and Buch Scales For Assessment of Fall Risk Among Pediatric Patients [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 204-210 | DOI: 10.5222/buchd.2019.75508  

Comparison of Humpty Dumpty and Buch Scales For Assessment of Fall Risk Among Pediatric Patients

Nuray Çetintaş1, Aysel Gürkan2
1TC Governorship of Ankara Provincial Health Directorate, University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.
2Marmara University, Faculty of Health Sciences, Surgical Nursing Department, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the predictive validity of the Humpty Dumpty and BUCH scales in the assessment of the fall risk of child patients.
METHODS: This methodological study was carried out between October 2016 and April 2017 in all the inpatient wards of a child hospital in Ankara except for its intensive care unit and emergency services. The sample consisted of children aged 0–18 receiving inpatient treatment. The data of 200 patients who met the inclusion criteria and who did not fall was obtained prospectively between October 2016 and April 2017 and the data of 16 patients who fell between 2014 and 2015 were obtained retrospectively. The data were collected through the BUCH and Humpty Dumpty fall risk assessment scales. The predictive validity of both scales was assessed based on sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and the area values under ROC curve.
RESULTS: The sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values were found to be 87.5%, 60%, 14.8%, and 98.3% (with a cutoff point of 13.5), respectively, for the Humpty Dumpty scale and 100%, 33.5%, 10.7%, and 100% (with a cutoff point of 15.5) and 87.5%, 41.0%, 10.6%, and 97.6% (with a cut-off point of 16.5), respectively, for the BUCH scale. The area under ROC curve was detected to be 0.739 for Humpty Dumpty and 0.657 for BUCH.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Humpty Dumpty scale offered better predictive values in the assessment of fall risk of child patients.

Keywords: Pediatric patient, fall, risk identification, predictive validity.


Çocuk Hastalarda Düşme Riskinin Değerlendirilmesinde Humpty Dumpty ve Buch Ölçeklerinin Karşılaştırılması

Nuray Çetintaş1, Aysel Gürkan2
1TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye.
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, çocuk hastaların düşme riskinin değerlendirilmesinde Humpty Dumpty ve BUÇH ölçeklerinin kestirim geçerliliğini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metadolojik türdeki bu çalışma Ekim 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara’da bir çocuk hastanesinin yoğun bakımlar ve acil servis dışındaki tüm yataklı servislerinde yapıldı. Örneklemi 0-18 yaş grubu yatarak tedavi gören çocuklar oluşturdu. Çalışmaya alınmaya kriterlerini karşılayan ve düşmeyen 200 hastanın verileri Ekim 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında prospektif olarak, 2014-2015 yılları arası düşen 16 hasta verileri retrospektif olarak elde edildi. Veriler BUÇH ve Humpty Dumpty düşme riskini tanılama ölçekleri ile toplandı. Her iki ölçeğin kestirim geçerliliği; duyarlılık, özgüllük, pozitif kestirim değeri, negatif kestirim değeri ve ROC eğrisi altında kalan alan değerlerine dayalı olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Humpty Dumpty ölçeğinin (13.5 kesme noktası ile) duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değerleri sırasıyla %87.5, %60, %14.8, %98.3; BUÇH ölçeğinin (15.5 kesme noktası ile) %100, %33.5, %10.7, %100; (16.5 kesme noktası ile) %87.5, %41.0, %10.6, %97.6 olarak bulundu. ROC eğrisi altında kalan alan Humpty Dumpty için 0.739, BUÇH için 0.657 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk hastaların düşme riskini değerlendirmede iki ölçek arasında Humpty Dumpty ölçeği daha iyi kestirim değerleri sundu.

Anahtar Kelimeler: Çocuk hasta, düşme, risk tanılama, kestirim geçerliliği.


Nuray Çetintaş, Aysel Gürkan. Comparison of Humpty Dumpty and Buch Scales For Assessment of Fall Risk Among Pediatric Patients. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 204-210

Corresponding Author: Aysel Gürkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.