» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Cytomegalovirus Disease in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia: A case series study [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 239-244 | DOI: 10.5222/buchd.2019.75436  

Cytomegalovirus Disease in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia: A case series study

İlknur Çağlar1, İlker Devrim1, Özgür Cartı2, Mine Duzgol1, Ahu Kara Aksay1, Bengü Demirag3, Salih Gözmen3, Yılmaz Ay3, Tuba Hilkay Karapınar3, Nuri Bayram3, Yeşim Oymak3, Canan Vergin3
1Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Pediatric Infectious Diseases Department
2Department of Pediatric Hematology and Oncology, Faculty Of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın,
3Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Pediatric Hematology and Oncology Department

INTRODUCTION: There are limited data focusing on cytomegalovirus (CMV) incidence and manifestations in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) apart from bone marrow transplant recipients. In this study, we review our experience of the manifestations, treatment, and outcome of cytomegalovirus infection in pediatric ALL patients.
METHODS: We retrospectively reviewed the clinical characteristics of patients with ALL that were diagnosed with CMV disease while they are on standard chemotherapy.
RESULTS: Fourteen patients were included. Fever was the most common symptom (64%). Eyes, lungs and liver were the most commonly involved organs in CMV disease. Lymphopenia was found in most of the patients. At the time of diagnosis, 50% of the patients were on maintenance phase of chemotherapy. All patients were treated with intravenous ganciclovir; two patients died because of concomitant infections, two children with retinitis had permanent visual sequelae and others had a complete recovery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In children with ALL, CMV is an important pathogen with serious consequences including retinitis which may be asymptomatic and result in complete visual loss. Not only during intense chemotherapy but also in maintenance phase CMV disease may occur. Especially when prolonged (>7 days) febrile neutropenia and lymphopenia is present, CMV must be kept in mind for differential diagnosis.

Keywords: Febrile neutropenia, cytomegalovirus, child, Acute Lymphoblastic Leukemia


Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Sitomegalovirüs Hastalığı: Olgu Serisi

İlknur Çağlar1, İlker Devrim1, Özgür Cartı2, Mine Duzgol1, Ahu Kara Aksay1, Bengü Demirag3, Salih Gözmen3, Yılmaz Ay3, Tuba Hilkay Karapınar3, Nuri Bayram3, Yeşim Oymak3, Canan Vergin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı, Aydın
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kemik iliği transplant alıcısı olanlar dışında akut lenfoblastik lösemili (ALL) çocuklarda sitomegalovirüs (CMV) insidansı ve bulguları hakkında sınırlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmada, pediatrik ALL hastalarında sitomegalovirüs enfeksiyonunun klinik tablosu, tedavisi ve sonuçları hakkındaki deneyimlerimizin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Standart kemoterapi almaktayken CMV hastalığı tanısı konan ALL hastalarının klinik özellikleri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: On dört hasta çalışmaya dahil edildi. En sık görülen semptom ateşti (% 64). Sitomegalovirus hastalığında en sık etkilenen organlar göz, akciğerler ve karaciğerdi. Lenfopeni, hastaların çoğunda mevcuttu. Tanı anında hastaların% 50'si kemoterapinin idame safhasındaydı. Tüm hastalar intravenöz gansiklovir ile tedavi edildi; iki hasta eşzamanlı enfeksiyonlar nedeniyle kaybedildi, retinitis olan iki çocukta kalıcı görme kaybı gelişti ve diğerleri tamamen iyileşti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sitomegalovirüs, asemptomatik olabilen ve tam görme kaybı ile sonuçlanabilen retinit dahil, ALL hastalarında ciddi sonuçları olan bir patojendir.Sadece yoğun kemoterapi sırasında değil, kemoterapinin idame safhasında da CMV hastalığı gelişebilir. Özellikle uzamış (> 7 gün) febril nötropeni ve lenfopeni varsa, ayırıcı tanıda CMV akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, sitomegalovirüs, çocuk, Akut Lenfoblastik Lösemi


İlknur Çağlar, İlker Devrim, Özgür Cartı, Mine Duzgol, Ahu Kara Aksay, Bengü Demirag, Salih Gözmen, Yılmaz Ay, Tuba Hilkay Karapınar, Nuri Bayram, Yeşim Oymak, Canan Vergin. Cytomegalovirus Disease in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia: A case series study. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 239-244

Corresponding Author: İlknur Çağlar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.