E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Use of Mean Platelet Volume, Plateletcrit, and N-terminal Brain Natriuretic Peptide as Biomarkers of Coronary Artery Involvement in Atypical Kawasaki Disease [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 30-36 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.75002  

The Use of Mean Platelet Volume, Plateletcrit, and N-terminal Brain Natriuretic Peptide as Biomarkers of Coronary Artery Involvement in Atypical Kawasaki Disease

Eser Doğan1, Caner Turan2, Ali Yurtseven2, Gamze Eman3, Eylem Ulaş Saz2
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency, İzmir, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey

Objective: Coronary artery aneurysm and ectasia develop in approximately 15% to 25% of children with untreated Kawasaki disease (KD). Atypical KD has a higher incidence of coronary artery involvement compared to typical KD. Our aim in this study was to identify new markers to support early diagnosis and prevent complications associated with delayed treatment in atypical KD.
Method: The patients’ demographic characteristics, presenting complaints, clinical findings, mean platelet volume (MPV), plateletcrit (PCT), and N-terminal brain natriuretic peptide (NT-proBNP) levels were analyzed. Coronary artery abnormalities were evaluated using two-dimensional echocardiography. Results are expressed as mean (± standard deviation).
Results: Sixty children between the ages of 3 and 96 months who were diagnosed with atypical KD were included. Forty consecutive normal children were included as a control group. NT-proBNP, MPV, and PCT values were 381.7 (±272.7) pg/mL, 5.8 (±0.93) fL, and 0.266% (±0.92%) in the patient group and 48.5 (±28.5) pg/mL, 8.29 (±1.12) fL, and 0.227% (±0.78%) in the control group, respectively (p<0.001 for all). In the comparison of atypical KD patients with coronary artery involvement (CAI subgroup) and without (non-CAI subgroup), the NT-proBNP values in these subgroups were 542.9 (±226.8) and 171 (±161.7) pg/mL (p<0.001), MPV values were 5.8 (±0.77) and 6.54 (±0.95) fL (p<0.005), and PCT values were 0.264% (±0.1%) and 0.269% (±0.08%), respectively.
Conclusion: The simultaneous evaluation of MPV, PCT, and NT-proBNP was useful for the diagnosis of atypical KD. NT-proBNP and MPV can be used as markers of CAI in atypical KD.

Keywords: Kawasaki disease, mean platelet volume, plateletcrit, n-terminal brain natriuretic peptide


Atipik Kawasaki Hastalığında Koroner Arter Tutulumunun Biyobelirteçleri Olarak Ortalama Trombosit Hacmi, Plateletkrit ve N-terminal Beyin Natriüretik Peptid Kullanımı

Eser Doğan1, Caner Turan2, Ali Yurtseven2, Gamze Eman3, Eylem Ulaş Saz2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Acil Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Koroner arter anevrizması ve ektazisi, tedavi edilmemiş Kawasaki hastalığı (KH) olan çocukların yaklaşık %15 ila %25’inde gelişir. Atipik KH, tipik KH’ye kıyasla daha yüksek bir koroner arter tutulumu insidansına sahiptir. Bu çalışmadaki amacımız, atipik KH’de yeni belirteçler belirleyerek erken tanıyı desteklemek ve gecikmiş tedaviye bağlı komplikasyonları önlemektir.
Yöntem: Hastaların demografik özellikleri, başvuru şikayetleri, klinik bulguları, ortalama trombosit hacmi (MPV), plateletkrit (PCT) ve N-terminal beyin natriüretik peptid (NT-proBNP) düzeyleri araştırıldı. Koroner arter anormallikleri iki boyutlu ekokardiyografi kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Atipik KH tanısı konan 3 ile 96 ay arasında 60 çocuk dahil edildi. Kırk ardışık çocuk kontrol grubu olarak alındı. Ortalama NT-proBNP, MPV ve PCT değerleri hasta grubunda; 381,7 (±272,7) pg/mL, 5,8 (±0,93) fL ve %0,266 (±0,92) iken; kontrol grubunda ve 48,5 (±28,5) pg/mL, 8,29 (±1,12) fL ve %0,227 (±0,78), hepsi için (p<0,001) saptandı. Ayrıca, koroner arter tutulumu (KAT) olan atipik KH hastalarını, koroner arter tutulumu olmayanlar ile karşılaştırdık. Ortalama (standart deviation) NT-proBNP, KAT alt grubunda 542,9 (±226,8) pg/mL ve KAT olmayan alt grupta 171 (±161,7) pg/mL idi (p<0,001). Ortalama MPV, KAT alt grubunda 5,8 (±0,77) fL ve KAT olmayan alt grupta 6,54 (±0,95) fL idi (p<0,005). Ortalama PCT değeri KAT alt grubunda %0,264 (±0,1%) ve KAT olmayan alt grupta %0,269 (±0,08) idi.
Sonuç: MPV, PCT ve NT-proBNP’nin eş zamanlı değerlendirilmesinin atipik KH tanısında faydalı olduğunu gözlemledik. NT-proBNP ve MPV, atipik KH’de koroner arter tutulumunun belirteçleri olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki hastalığı, ortalama trombosit hacmi, plateletkrit, n-terminal beyin natriüretik peptid


Eser Doğan, Caner Turan, Ali Yurtseven, Gamze Eman, Eylem Ulaş Saz. The Use of Mean Platelet Volume, Plateletcrit, and N-terminal Brain Natriuretic Peptide as Biomarkers of Coronary Artery Involvement in Atypical Kawasaki Disease. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 30-36

Corresponding Author: Eser Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (315 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital