E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Factors affecting pulmonary artery development indices prior to total correction in cases with Tetralogy of Fallot: An observational review in 100 cases [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 120-124 | DOI: 10.5222/buchd.2015.120  

Factors affecting pulmonary artery development indices prior to total correction in cases with Tetralogy of Fallot: An observational review in 100 cases

Rahmi Özdemir1, Taliha Öner1, Savaş Demirpençe1, Cem Karadeniz1, Murat Muhtar Yılmazer1, Önder Doksöz1, Barış Güven1, Yılmaz Yozgat1, Timur Meşe1, Vedide Tavlı3, Osman Nejat Sarıosmanoğlu2, Emin Alp Alayunt4
1Izmir Dr. Behcet Uz Children's Hospital Departman Of Pediatric Cardiology
2Izmir Dr. Behcet Uz Children's Hospital Department Of Pediatric Cardiolovascular Surgery
3Sifa University Medical Faculty Department Of Pediatric Cardiology
4Sifa University Medical Faculty Department Of Pediatric Cardiolovascular Surgery

INTRODUCTION: The present study aimed to evaluate the association between the equations indicating the pulmonary artery development prior to total correction in patients diagnosed with Tetralogy of Fallot,such as McGoon ratio,Nakata index and pulmonary artery Z score and the course of aortic arch,the presence/absence of accompanying PFO and the patient’s gender.
METHODS: The study included 100 cases who had diagnostic angiography before the total correction surgery with the diagnosis of Tetralogy of Fallot between January 2003 and January 2011. The study retrospectively evaluated the left ventricular end diastolic diameter (LVEDd), the presence of PFO and the course of aortic arch as obtained by echocardiography, and the McGoon ratio, Nakata index and pulmonary artery Z scores as measured by angiography.
RESULTS: Of the patients, 72% were male and 28% were female. The median age was 21 months (min: 4,max: 228) and the birth weight was 2960±550 gram. The left aortic arch dominance (77%) was observed. LVEDd was below normal in 18% of the patients. The rate was 23% for PFO, 4% for coronary abnormality, 3% for MAPCA and 6% for left superior vena cava. Pulmonary artery Z scores were found lower in patients with PFO compared to those without PFO (p<0.05). The course of aortic arch and sex were not different among the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The presence of PFO may affect pulmonary artery Z scores in cases with Tetralogy of Fallot. On the other hand, we believe that the course of aortic arch and sex are not among factors affecting pulmonary artery development before total correction surgery.

Keywords: Tetralogy of Fallot, pulmonary artery development indices, patent foramen ovale, aortic arch


Fallot tetralojili olgularda tam düzeltme ameliyatı öncesi pulmoner arter gelişim indekslerini etkileyen faktörler: 100 olguda retrospektif gözlemsel bir değerlendirme

Rahmi Özdemir1, Taliha Öner1, Savaş Demirpençe1, Cem Karadeniz1, Murat Muhtar Yılmazer1, Önder Doksöz1, Barış Güven1, Yılmaz Yozgat1, Timur Meşe1, Vedide Tavlı3, Osman Nejat Sarıosmanoğlu2, Emin Alp Alayunt4
1İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi
3Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği
4Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi

GİRİŞ ve AMAÇ: Fallot tetralojisi tanısı konulan hastaların tam düzeltme ameliyatı öncesi pulmoner arter gelişimini gösteren McGoon oranı, Nakata indexi, pulmoner arter Z skoru ile arkus aortanın seyri, patent foramen ovalenin (PFO) varlığı veya yokluğu ve hastanın cinsiyeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2003 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Fallot tetralojisi tanısı ile tam düzeltme ameliyatı öncesi diyagnostik anjiografi yapılan, öncesinde şant cerrahisi geçirmeyen 100 olgu çalışmaya alındı. Retrospektif olarak ekokardiyografi ile elde edilen sol ventrikül diyastol sonu çapı (LVEDd), PFO ve arkus aortanın seyri, anjiografik olarak ölçülen McGoon oranı, Nakata indeksi, pulmoner arter Z skoru değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların %72’si erkek, %28’sı kızdı. Median yaş 21 ay (min: 4 ay max: 228 ay) olan hastaların doğum ağırlıkları ise 2960±550 gramdı. Hastalarda sol arkus aorta hakimiyeti (%77) izlendi. LVEDd %18 hastada normalin altındaydı. PFO %23, koroner anomali %4, majör aorto pulmoner kollateral arterler (MAPCA) %3, sol superior vena kava %6 oranındaydı. PFO’su olan hastalarda pulmoner arter Z skoru olmayanlara göre daha düşük bulundu (p<0.05). Arkus aorta seyrinin ve cinsiyetin ise hastalar arasında fark oluşturmadığı izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fallot tetralojili hastalarda PFO’nun varlığı pulmoner arter Z skorunu etkileyebilir. Bunun yanı sıra arkus aorta seyrinin ve cinsiyetin tam düzeltme ameliyatı öncesi pulmoner arter gelişimini etkileyen faktörler olmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Fallot tetralojisi, pulmoner arter gelişim indeksleri, patent foramen ovale, arkus aorta


Rahmi Özdemir, Taliha Öner, Savaş Demirpençe, Cem Karadeniz, Murat Muhtar Yılmazer, Önder Doksöz, Barış Güven, Yılmaz Yozgat, Timur Meşe, Vedide Tavlı, Osman Nejat Sarıosmanoğlu, Emin Alp Alayunt. Factors affecting pulmonary artery development indices prior to total correction in cases with Tetralogy of Fallot: An observational review in 100 cases. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 120-124

Corresponding Author: Rahmi Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (10 accesses)
 (1962 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital