ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
A Taste Preference Study in Pediatric Patients: Paracetamol and Ibuprofen [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 10-16 | DOI: 10.5222/buchd.2019.74508  

A Taste Preference Study in Pediatric Patients: Paracetamol and Ibuprofen

Elif Aksöz1, Selçuk Yazıcı2, Oğuzhan Korkut1, Nebahat Yılmaz3, Tanju Çelik4
1Department of Medical Pharmacology, Faculty of Medicine, Balikesir University, Cagis Campus, Balikesir, Turkey.
2Department Of Medical Pediatrics, Faculty Of Medicine, Balikesir University, Cagis Campus, Balikesir, Turkey.
3Department Of Pediatrics, Ministry Of Health, Atatürk State Hospital, Balikesir, Turkey.
4Department Of Pediatrics, Ministry Of Health, Dr Behcet Uz Pediatric Hospital, Izmir, Turkey.

INTRODUCTION: Ibuprofen and paracetamol are two of the most commonly used medicines to treat fever in children. In pediatric patients, good taste is the most important factor for completing treatment. Taste preferences might be different in children from different cultures and countries. The aim of this study is to detect which preparations of paracetamol and ibuprofen are preferred in terms of taste and smell in outpatient children in Turkey.
METHODS: In this study, two different paracetamol and two different ibuprofen liquid formulations were evaluated. The study population consisted of 145 children (71 girls, 74 boys) with a complaint of fever at a mean age of 5.69 ±2.93 years. A questionary was prepared for assessing the demographic variables and compliance and a “5-point facial hedonic scale” was added to the form for evaluating the taste and smell of drugs by children. After the end of treatment parents fill out the entire form and to bring it back bring it back during the check-up examination.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the taste and smell preference of different paracetamol or ibuprofen preparations. However, the increase in taste and smell scores was accompanied with a significant decrease for the need of additional nutrients and spitting behavior.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no statistically significant difference between the taste and smell preference of different paracetamol or ibuprofen preparations. However, the increase in taste and smell scores was accompanied with a significant decrease for the need of additional nutrients and spitting behavior.

Keywords: Child, Paracetamol, Ibuprofen, Taste, Smell


Pediyatrik Hastalarda Bir Tat Tercihi Çalışması: Parasetamol ve İbuprofen

Elif Aksöz1, Selçuk Yazıcı2, Oğuzhan Korkut1, Nebahat Yılmaz3, Tanju Çelik4
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı, Atatürk Şehir Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Bölümü, Balıkesir, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı, Dr Behcet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İbuprofen ve parasetamol, çocuklarda yüksek ateş tedavisi için en sık kullanılan ilaçlardır. Pediatrik hastalarda, ilacın tadının sevilmesi tedaviyi tamamlamak için en önemli faktördür. Tat tercihleri, farklı kültür ve ülkelerdeki çocuklarda farklı olabilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ayakta tedavi gören çocuklarda tat ve koku açısından hangi parasetamol ve ibuprofen preparatlarının tercih edildiğini tespit etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada iki farklı parasetamol ve iki farklı ibuprofen sıvı formülasyonu değerlendirilmiştir. Çalışma popülasyonu, yaş ortalamaları 5,69 ± 2,93 olan 145 çocuktan (71 kız, 74 erkek) oluşmuştur. Demografik değişkenlerin ve uyumluluğun değerlendirilmesi için bir anket hazırlanmış ve çocukların ilaçların tadı ve kokusunu değerlendirmeleri için formda “5 puanlık bir hedonik yüz ölçeği” eklenmiştir. Tedavinin bitiminden sonra ebeveynler tüm formu doldurup kontrol muayenesi sırasında geri getirmişlerdir.
BULGULAR: Farklı parasetamol veya ibuprofen preparatlarında, tat ve koku tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bununla birlikte, tat ve koku puanları artıkça, ek besin ihtiyacı ve tükürme davranışında önemli bir düşüş görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, ibuprofen veya parasetamol preparatlarının tamamı, lezzet açısından genel olarak kabul edilen ilaçlardır. Neticede, bir çocuk için hoşa giden tadı olan antipiretik bir ilaç reçete edilmesi, ilacı verirken ebeveynlerin yaşadığı zorlukları azaltacak ve hastanın ilaç uyumunu artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Parasetamol, İbuprofen, Tat, Koku


Elif Aksöz, Selçuk Yazıcı, Oğuzhan Korkut, Nebahat Yılmaz, Tanju Çelik. A Taste Preference Study in Pediatric Patients: Paracetamol and Ibuprofen. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 10-16

Corresponding Author: Elif Aksöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (42 accesses)
 (572 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital