ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Right Ventricular Functions in Patients Undergone Balloon Valvuloplasty for Isolated Pulmonary Valve Stenosis [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 34-40 | DOI: 10.5222/buchd.2019.74507  

Right Ventricular Functions in Patients Undergone Balloon Valvuloplasty for Isolated Pulmonary Valve Stenosis

Nagehan Katipoğlu1, Mehmet Küçük2, Timur Meşe2, Rahmi Özdemir2, Murat Muhtar Yılmazer2, Utku Karaarslan3
1Department Of Pediatrics, Dr. Behçet Uz Children's Hospital
2Department Of Pediatric Cardiology, Dr. Behçet Uz Children's Hospital
3Department Of Critical Care, Dr. Behçet Uz Children's Hospital

INTRODUCTION: Pulmonary valve stenosis is the most common of the right ventricular outflow tract obstruction, BVP has been the treatment of choice in these subgroup of patients. In this study, we aimed to evaluate right ventricular functions of patients undergone BVP for PS using two-dimensional, pulse wave (PW) Doppler and tissue Doppler echocardiography.
METHODS: 33 patients undergone BVP for PS (11 female, 22 male; mean age 7.7 ± 5.6 years) and age and gender-matched healthy 50 children were evaluated.
RESULTS: In our study, the two-dimensional echocardiography derived TAPSE, RVED and RVFAC values; PW Doppler echocardiography derived tricuspid E and A waves, E/A ratio, and ET; tricuspid S and E wave, E/A ratio and ET obtained from tissue Doppler echocardiography were found to be lower in the patient group. IVRT and IVCT values obtained from both tissue Doppler and PW Doppler echocardiography, and the Tei index, were found to be increased in the patient group. Pulmonary insufficiency after BVP was present in 21.2% of the patient group
DISCUSSION AND CONCLUSION: BVP appears to be a safe and effective option in treatment of congenital pulmonary valve stenosis. Presence of residual stenosis after BVP is found to be associated with right ventricular failure. Increased Tei index showed the presence of impaired right ventricular functions in patients undergone BVP for PS.

Keywords: Pulmonary stenosis, balloon valvuloplasty, Doppler echocardiography, myocardial performance index


İzole Pulmoner Kapak Darlığında Balon Valvuloplasti Sonrası İzlemde Sağ Ventrikül Fonksiyonları

Nagehan Katipoğlu1, Mehmet Küçük2, Timur Meşe2, Rahmi Özdemir2, Murat Muhtar Yılmazer2, Utku Karaarslan3
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İzmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: İzole pulmoner kapak darlığı, sağ ventrikül çıkım yolu darlıklarının en sık görüleni olup, tedavisinde ilk seçenek balon valvuloplasti (BVP)’dir. Bu çalışmada pulmoner darlık nedeniyle pulmoner BVP yapılan olguların ortalama 4 yıllık (2 ay-11 yıl) takiplerinde sağ ventrikül fonkiyonlarının ekokardiyografi ile değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 33 hasta (11 kız, 22 erkek; ortalama yaş 7,7 ± 5,6 yıl), cinsiyet ve yaş uyumlu 50 sağlıklı çocuk alındı. İki boyutlu, PW Doppler ve doku Doppler ekokardiyografi yapılarak sonuçlar her iki grupta karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta grubunda iki boyutlu ekokardiyografi ile bakılan TAPSE, RVED, RVFAC değerinin; PW Doppler ekokardiyografi ile bakılan triküspit E ve A dalgası, E/A oranı ve ET’ nin; doku Doppler ekokardiyografi ile bakılan triküspit S ve E dalgası, E/A oranı ile ET’ nin hasta grubunda daha düşük olduğu saptandı. Hasta grubunda hem PW Doppler hem de doku Doppler ekokardiyografi ile bakılan IVRT ve IVCT’ nin artışına bağlı Tei indeksinin arttığı görüldü. Hastalarda %21,2 oranında hafif pulmoner yetersizlik saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pulmoner kapak darlıklarında BVP etkili ve emniyetli bir yöntemdir. BVP sonrası pulmoner kapaktaki rezidü gradiyent beraberinde ventrikül yetersizliği sorunlarını getirmekte ve sağ ventrikül Tei indeksi göz önüne alındığında sağ ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner darlık, balon valvuloplasti, Doppler ekokardiyografi, miyokard performans indeksi


Nagehan Katipoğlu, Mehmet Küçük, Timur Meşe, Rahmi Özdemir, Murat Muhtar Yılmazer, Utku Karaarslan. Right Ventricular Functions in Patients Undergone Balloon Valvuloplasty for Isolated Pulmonary Valve Stenosis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 34-40

Corresponding Author: Nagehan Katipoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (629 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital