E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Assessment of Pediatric Trauma Patients in a Tertiary Care Hospital and Identification of Predictive Factors of Trauma Severity [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2019; 9(1): 17-22 | DOI: 10.5222/buchd.2019.74317  

Assessment of Pediatric Trauma Patients in a Tertiary Care Hospital and Identification of Predictive Factors of Trauma Severity

Mustafa Onur Öztan1, Gizem Bolova2, Tunç Özdemir2, Ali Sayan2, Ferhan Elmalı3, Gökhan Köylüoğlu1
1Izmir Katip Celebi University, Department of Pediatric Surgery, Izmir, Turkey
2University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Pediatric Surgery Clinic, Izmir, Turkey
3Izmir Katip Celebi University, Department of Biostatistics, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study is to present the characteristics of the trauma patients in our tertiary hospital, to identify the risk factors that raise Injury Severity Score (ISS) and to contribute to our national data.
METHODS: All pediatric trauma patients admitted to our clinic between September 2007-December 2017 were retrospectively reviewed. Age, trauma type, trauma mechanism, transport status, fracture, transfusion requirement, number of consultations, hospital stay, intensive care stay, need for mechanical ventilation and operation were investigated. Patients were assessed in two groups: ISS>11 (severe injury) and ISS≤11 (minor injury).
RESULTS: Median age was 8 [4-12] in a total of 799 patients. The most injury mechanisms was fall from hights. Most of the injuries (83.5%) were blunt. Most of the patients (87.6%) were admitted directly to our hospital. Bone fractures were detected in 75 patients (9.4%). The mean age of patients with ISS>11 was found higher (p<0.05). Patients aged 7-12 years, transferred patients, patients with multiple affected body parts have a higher risk of severe injury (p<0.05). The trauma mechanism did not affect the severity of the trauma. In univariate analysis, male sex, transferred patients, blunt trauma, or accompanied fracture have increased the likelihood that the patient has a severe trauma.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The determination of a severe trauma risk, ie a high ISS, allows for quicker and more accurate decision-making in the management of trauma patients. In addition to ISS, there are also independent factors that indicate the severity of the trauma. These admitted patients should be considered as high risk patients.

Keywords: Pediatric trauma, Injury Severity Score, Severe trauma


Üçüncü Basamak Bir Hastanedeki Pediyatrik Travma Hastalarının Değerlendirilmesi ve Travma Şiddetini Öngören Faktörlerin Saptanması

Mustafa Onur Öztan1, Gizem Bolova2, Tunç Özdemir2, Ali Sayan2, Ferhan Elmalı3, Gökhan Köylüoğlu1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ:    Çalışmamızın amacı, üçüncü basamak hastanemizde çocuk cerrahisi servisinde izlenen travma hastaların karakteristiği sunmak, Yaralanma Şiddeti Skoru’nu (ISS) yükselten risk faktörlerini belirlemek ve ulusal verilerimize katkı sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER:    Kliniğimizde Eylül 2007-Aralık 2017 yılları arasında travma nedeniyle yatırılan tüm pediyatrik hastalar retrospektif olarak incelendi ve yaş, travma tipi, travma mekanizması, nakil durumu, kırık, transfüzyon ihtiyacı, konsültasyon sayısı, acil serviste kalış süresi, hastanede kalış süresi, yoğun bakımda kalış süresi, mekanik ventilasyon veya operasyon ihtiyacı araştırıldı. Hastalar ISS>11 (ciddi yaralanma) ve ISS≤11 (minör yaralanma) olarak iki grupta incelendi.
BULGULAR:    Toplam 799 hastada medyan yaş 8 [4-12] olarak saptandı. Oluş nedenleri sıklık sırasıyla yüksekten düşme, araç dışı trafik kazası ve bisiklet travması idi. Yaralanmaların 667’sinin künt (%83,5) travma idi. Hastaların 700 tanesi (%87,6) hastanemize direkt başvururken, 99 tanesi (%12,4) sevk ile gelmişti. Hastaların 75 tanesinde (%9,4) eşlik eden kemik kırığı tespit edildi. ISS>11 olan hastaların yaş ortalamasının daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05). 7-12 yaş arası hastalar, transfer edilen hastalar, çok sayıda etkilenen vücut parçası olan hastalarda ISS>11 yani ağır yaralanma olasılığı daha yüksek saptandı (p<0.05). Travma mekanizmasının, iki grup arasındaki travmanın şiddeti üzerine etkisi saptanmadı. Yapılan tek değişkenli analizde; erkek cinsiyet, hastanın transfer edilmiş olması, künt travma geçirmiş olması veya kırık eşlik etmesi o hastanın daha ağır bir travma (ISS>11) olma ihtimalini arttırdığını ortaya koymuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ:   Şiddetli bir travma riskinin yani yüksek bir ISS’nin saptanması hastaların yönetiminde daha hızlı ve doğru bir şekilde karar almayı sağlar. ISS'nin yanı sıra travmaya maruz kalan çocuklarda hastalığın şiddetini gösteren bağımsız faktörler de vardır. Başvuran hastalarda bu gruplar yüksek riskli olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk travma, Yaralanma Şiddeti Skoru, Ağır travma


Mustafa Onur Öztan, Gizem Bolova, Tunç Özdemir, Ali Sayan, Ferhan Elmalı, Gökhan Köylüoğlu. Assessment of Pediatric Trauma Patients in a Tertiary Care Hospital and Identification of Predictive Factors of Trauma Severity. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2019; 9(1): 17-22

Corresponding Author: Mustafa Onur Öztan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (30 accesses)
 (728 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital