ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Knowledge Levels of Mothers of Asthmatic Children About Asthma [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 260-266 | DOI: 10.5222/buchd.2020.73603  

Knowledge Levels of Mothers of Asthmatic Children About Asthma

Sukru Cekic1, Yakup Canıtez1, Hakan Kucuker2, Yasin Karali1, Fatih Çiçek1, Nihat Sapan1
1Uludag University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy, Bursa, Turkey
2Uludag University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Parents' compliance with asthma treatment is one of the main factors determining the success of treatment. This study aimed to investigate the knowledge of asthma symptoms, diagnosis and treatment of mothers of asthmatic children.
METHODS: A questionnaire consisting of 42 questions was used in the study. The survey was composed of questions prepared by us and adapted from a validated asthma knowledge level questionnaire named The Newcastle Asthma Knowledge Questionnaire (NAKQ).Each correct answer was considered 2.38 points. Those with 67.7 points and above were considered sufficient.
RESULTS: The mothers of 323 children with asthma were included in the study. There was no one who answered all the questions correctly among the mothers. The total mean score of the mothers was 57.8±11.9 (median: 58.5, minimum: 26.8, maximum: 87.8). The median scores of the mothers who graduated from university (median: 65.9, minimum: 36.6, maximum: 85.4) was higher than those who graduated from primary school (median: 53.7, minimum: 29.3, maximum: 87.8), middle school (median: 58.5, minimum: 29.3, maximum: 78) and high school (median: 61, minimum: 26.8, maximum: 80.5) (p<0.001, p<0.001 and p=0.003). The median score of working mothers (median: 65.9, minimum: 34.1, maximum: 87.8) was higher than those who housewives (median: 56.1, minimum: 26.8, maximum: 87.8) (p<0.001). The median scores of mothers who breastfeed for more than six months (median: 61, minimum: 29.3, maximum: 87.8) was higher compared to those who breastfeed less than six months (median: 56.1, minimum: 26.8, maximum: 85.4) (p=0.005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Education levels of the mothers and being a working mother were significant factors affecting the level of asthma knowledge among mothers.

Keywords: Asthma, asthma knowledge status, education level


Astımlı Çocuğu Olan Annelerin Astım Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Sukru Cekic1, Yakup Canıtez1, Hakan Kucuker2, Yasin Karali1, Fatih Çiçek1, Nihat Sapan1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Astım tedavisinde ailenin uyumu tedavi başarısını belirleyen ana faktörlerden biridir. Bu çalışmada, astımlı çocukların annelerinin astım belirtileri, tanısı ve tedavisi ile ilgili bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Annelere yöneltilen sorular valide anket formundan uyarlanarak ve tarafımızca hazırlanan sorularla oluşturuldu. Anket formu; anneleri tanımlayan sorular ve astımla ilgili bilgi düzeyin ölçen 42 sorudan oluşturuldu. Her bir doğru yanıt 2,38 puan olarak değerlendirildi. Toplam 67,7 ve üzerinde puan alanlar yeterli düzeyde kabul edildi.
BULGULAR: Astımlı 323 çocuğun annesi çalışmaya alındı. Anneler arasında tüm sorulara doğru yanıt veren yoktu. Annelerin toplam puan ortalamaları 57,8 ± 11,9 (ortanca: 58,5, en az: 26,8, en çok: 87,8) olarak bulundu. Üniversite mezunu olan annelerin ortanca puanları (ortanca: 65,9, en az: 36,6, en çok: 85,4), ilkokul (ortanca: 53,7, en az: 29,3, en çok: 87,8), ortaokul (ortanca: 58,5, en az: 29,3, en çok: 78) ve lise mezunlarına göre (ortanca: 61, en az: 26,8, en çok: 80,5) anlamlı olarak daha yüksekti (p=<0,001, p<0,001 ve p=0,003). Çalışan annelerin ortanca puanları (ortanca: 65,9, en az: 34,1, en çok: 87,8) ev hanımı olanlara göre (ortanca: 56,1, en az: 26,8, en çok: 87,8) anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Altı aydan uzun süre emziren annelerin ortanca puanları (ortanca: 61, en az: 29,3, en çok: 87,8), altı aydan kısa emzirenlere göre (ortanca: 56,1, en az: 26,8, en çok: 85,4) anlamlı olarak yüksekti (p=0,005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Annelerin eğitim düzeyleri ve çalışan anne olmaları astım bilgi düzeyini etkileyen faktörler olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Astım, astım bilgi seviyesi, eğitim düzeyi


Sukru Cekic, Yakup Canıtez, Hakan Kucuker, Yasin Karali, Fatih Çiçek, Nihat Sapan. Knowledge Levels of Mothers of Asthmatic Children About Asthma. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 260-266

Corresponding Author: Sukru Cekic, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (48 accesses)
 (231 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital