E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Association Between Testicular Microlithiasis and Ultrasound-based Testicular Volume in Pediatric Population [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 176-183 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.73454  

Association Between Testicular Microlithiasis and Ultrasound-based Testicular Volume in Pediatric Population

Edis Çolak1, Behzat Özkan2
1University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Radiology, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Endocrinology and Metabolism, İzmir, Turkey

Objective: A potential relationship between testicular microlithiasis (TM) and testicular atrophy in childhood might increase the risk of testicular malignancy and infertility in adulthood. The present study aimed to determine the effect of the presence of TM on testicular volume by comparing the ultrasound-based testicular volumes between boys with TM and controls.
Method: A total of 140 boys (mean ± standard deviation, 9.86 years ± 5.44 years; age range, 0-18 years) with two descended testes were classified into a study group of 70 patients with TM (TM group) and an age-matched control group of 70 boys without TM (non-TM group). The TM group was subdivided based on the number of microliths in one transducer field as ‘mild TM’ (5-20 microliths) and ‘severe TM’ (>20 microliths). The ultrasound-based testicular volume (mL) was estimated by the Lambert equation as 0.71× length × width × depth.
Results: The average testicular volume in the TM group was 1.44 (0.70-4.68) mL and 3.09 (0.84-14.65) mL in the non-TM group. A lower testicular volume was observed in patients with TM, however, this difference was not significant (p=0.096). The average testicular volumes in patients with ‘severe TM’ and ‘mild TM’ were not significantly different (p=0.106). A lower testicular volume was found in older boys (≥15 years) with ‘severe TM’.
Conclusion: We found no significant association in the testicular volume between boys with TM and controls, however, a lower testicular volume was observed in boys with TM. Thus, a close clinical follow-up might be considered in these patients.

Keywords: Testicular microlithiasis, testicular volume, ultrasonography


Pediatrik Popülasyonda Testiküler Mikrolitiazis ve Ultrason ile Ölçülen Testiküler Volüm Arasındaki İlişki

Edis Çolak1, Behzat Özkan2
1S.b.ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Izmir, Türkiye
2S.b.ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Izmir, Türkiye

Amaç: Çocukluk çağında testiküler mikrolitiazis (TM) ile testiküler atrofi arasındaki potansiyel bir ilişki, yetişkin döneminde testis malignitesi ve infertilite riskini artırabilir. Bu çalışma, TM’li erkek çocuklar ve kontroller arasında ultrason ile ölçülen testiküler volümlerini karşılaştırarak TM varlığının testis hacmi üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçladı.
Yöntem: Çalışmamıza bilateral skrotal yerleşimli testisi olan toplam 140 erkek çocuk (ortalama ± standart sapma, 9,86 yıl ± 5,44 yıl; yaş aralığı, 0-18 yıl) dahil edildi. Çocuklar TM’li 70 hastadan oluşan bir çalışma grubu (TM grubu) ve aynı yaştaki TM’si olmayan 70 erkek çocuktan oluşan bir kontrol grubu (TM olmayan grup) olarak sınıflandırıldı. TM grubu, bir prob alanındaki mikrolit sayısına göre ‘hafif TM’ (5-20 mikrolit) ve ‘şiddetli TM’ (>20 mikrolit) olarak iki subgruplara ayrıldı. Testiküler volümü (mL), Lambert denklemi ile (0,71x uzunluk x genişlik x derinlik) hesaplandı.
Bulgular: Ortalama testis hacmi TM grubunda 1,44 (0,70-4,68) ml ve TM olmayan grubunda 3,09 (0,84-14,65) mL idi. TM’li hastalarda daha düşük testis hacmi gözlendi, ancak bu fark anlamlı değildi (p=0,096). ‘Şiddetli TM’ ve ‘hafif TM’ hastalarında ortalama testis hacimleri anlamlı olarak farklı değildi (p=0,106). ‘Şiddetli TM’ olan büyük erkek çocuklarda (≥15 yaş) daha düşük testis hacmi bulundu.
Sonuç: TM’li erkek çocuklar ve kontroller arasında testis hacminde anlamlı bir ilişki bulamadık, ancak TM’li erkek çocuklarda testis hacmi daha düşüktü. Bu nedenle bu hastaların yakın klinik takibi gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Testiküler mikrolitiyazis, testis hacmi, ultrasonografi


Edis Çolak, Behzat Özkan. Association Between Testicular Microlithiasis and Ultrasound-based Testicular Volume in Pediatric Population. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 176-183

Corresponding Author: Edis Çolak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital