ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Mean Platelet Volume/Platelet Count Ratio as a Diagnostic Marker in Children with Acute Appendicitis [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 87-93 | DOI: 10.5222/buchd.2021.72335  

Mean Platelet Volume/Platelet Count Ratio as a Diagnostic Marker in Children with Acute Appendicitis

Inanc Karakoyun1, Mustafa Onur Oztan2
1University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical Biochemistry, Izmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University, Department of Pediatric Surgery, Izmir, Turkey

Objective: The objective of this research was to evaluate the diagnostic value of mean platelet volume/platelet count (MPV/PC) ratio in pediatric acute appendicitis.
Methods: This retrospective study included a total of 310 patients, 176 in the uncomplicated appendicitis group, 80 in the complicated appendicitis group, and 54 in the nonspecific abdominal pain (NSAP) group. C-reactive protein (CRP) level, white blood cell (WBC) count, absolute neutrophil count (ANC), MPV, PC, and MPV/PC ratio were compared between the groups.
Results: WBC and ANC levels differed significantly between the groups (P<0.001 in all pairwise comparisons). CRP levels in the complicated appendicitis group were higher than in the NSAP and uncomplicated appendicitis groups (P<0.001 for both comparisons). There was a negative correlation between MPV and PC (r= -0.434, P<0.001). Both PC and MPV/PC ratio were able to distinguish cases of complicated appendicitis from NSAP (P=0.047 and P=0.045, respectively) and from cases of uncomplicated appendicitis (P=0.010 and P=0.045, respectively). Areas under the ROC curve for CRP, WBC, ANC, MPV, PC, and MPV/PC ratio were 0.640, 0.690, 0.727, 0.553, 0.541, and 0.546, respectively.
Conclusion: According to the results of our study, MPV/PC ratio can be used in addition to the conventional markers to discriminate cases of complicated appendicitis.

Keywords: Appendicitis, biomarkers, mean platelet volume/platelet count ratio, pediatrics


Akut Apandisitli Çocuklarda Tanısal Belirteç Olarak Ortalama Trombosit Hacmi/Trombosit Sayısı Oranı

Inanc Karakoyun1, Mustafa Onur Oztan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı pediatrik akut apandisitte ortalama trombosit hacmi/trombosit sayısı (MPV/PC) oranının tanısal değerini değerlendirmektir.
Yöntem: Bu retrospektif çalışma, komplike olmayan apandisit grubunda 176, komplike apandisit grubunda 80 ve nonspesifik karın ağrısı (NSAP) grubunda 54 olmak üzere toplam 310 hastayı içermektedir. C-reaktif protein (CRP) düzeyi, beyaz kan hücresi sayısı (WBC), mutlak nötrofil sayısı (ANC), MPV, PC ve MPV/PC oranı gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: WBC ve ANC düzeyleri gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdi (tüm ikili karşılaştırmalarda P<0.001). Komplike apandisit grubunda CRP düzeyleri NSAP ve komplike olmayan apandisit gruplarından daha yüksekti (her iki karşılaştırma için de P <0.001). MPV ve PC arasında negatif bir korelasyon vardı (r=-0.434, P<0.001). Hem PC hem de MPV/PC oranı, komplike apandisit vakalarını NSAP (sırasıyla P=0.047 ve P=0.045) ve komplike olmayan apandisit vakalarından (sırasıyla P=0.010 ve P=0.045) ayırt edebildi. CRP, WBC, ANC, MPV, PC ve MPV/PC oranı için ROC eğrisi altındaki alanlar, sırasıyla 0.640, 0.690, 0.727, 0.553, 0.541 ve 0.546’dır.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, komplike apandisit vakalarını ayırt etmek için geleneksel belirteçlere ek olarak MPV/PC oranı kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, biyobelirteçler, ortalama trombosit hacmi/trombosit sayısı oranı, pediatri


Inanc Karakoyun, Mustafa Onur Oztan. Mean Platelet Volume/Platelet Count Ratio as a Diagnostic Marker in Children with Acute Appendicitis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 87-93

Corresponding Author: Inanc Karakoyun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (115 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital