E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Comorbid Psychiatric Disorders and Related Sociodemographic Factors in Adolescents with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 34-44 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.72324  

Comorbid Psychiatric Disorders and Related Sociodemographic Factors in Adolescents with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

Serdar Karatoprak1, Yunus Emre Dönmez2
1Konya City Hospital, Clinic of Child and Adolescent Psychiatry, Konya, Turkey
2İnönü University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Malatya, Turkey

Objective: Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) disorder is a neuropsychiatric disorder that begins in early stages of life and has a lifelong effect. Previous studies have found that 50-70% of children and adolescents with ADHD have comorbid psychiatric disorders. The aim of this study is to identify comorbid psychiatric disorders in adolescents with ADHD and to compare the sociodemographic characteristics of ADHD cases with and without psychiatric comorbidity.
Method: This study was conducted with 105 adolescents with ADHD. The Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-age Children-present and Lifetime-Turkish version was used to evaluate ADHD and comorbid psychiatric disorders.
Results: The study was completed with 73 male and 32 female adolescents. The mean age of the participants was 13.75±1.45 years. It was determined that 41 cases (39%) had at least one comorbid psychiatric disorder. The most common comorbid psychiatric disorders were conduct disorder (14.3%), specific learning disorder (8.6%), obsessive compulsive disorder (3.8%) and elimination disorders (3.8%). While the prevalence of comorbid psychiatric disorders was compared according to sociodemographic characteristics, it was found that the prevalence of comobidity was significantly higher in adolescents with ADHD living in families with low socioeconomic levels.
Conclusion: The findings of current study showed that adolescents with ADHD had a high rate of comorbid psychiatric disorders. We are opinion that presence of comorbid psychiatric disorder in ADHD will have negative effects on both ADHD and comorbid psychiatric problems. Therefore, all adolescents with ADHD should be evaluated for comorbid psychiatric disorders.

Keywords: Adolescents, attention deficit/hyperactivity disorder, comorbidity, psychiatric disorders


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler

Serdar Karatoprak1, Yunus Emre Dönmez2
1Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Malatya

Amaç: Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB), yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve etkisi yaşam boyu sürebilen nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Önceki çalışmalarda, DEHB olan çocuk ve ergenlerin %50-70’inin komorbid psikiyatrik bozukluklara sahip olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı, DEHB olan ergenlerde eşlik eden psikiyatrik bozuklukları belirlemek ve komorbid psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan DEHB olgularının sosyodemografik özelliklerini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışma DEHB tanısı alan 105 ergen ile yapılmıştır. DEHB ve eşlik eden psikiyatrik bozuklukları değerlendirmek için Okul Çağı Çocukları İçin Duygusal Bozukluklar ve Şizofreni Çizelgesi-Şu Anda ve Yaşam Boyu Türkçe versiyonu kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışma, DEHB tanısı olan 73 erkek ve 32 kız ile tamamlandı. Katılımcıların yaş ortalaması 13,75±1,45 yıl idi. Kırk bir olguda (%39) en az bir ek psikiyatrik bozukluk olduğu belirlendi. En sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklar, davranım bozukluğu (%14,3), özgül öğrenme bozukluğu (%8,6), obsesif kompulsif bozukluk (%3,8) ve eliminasyon bozuklukları (%3,8) idi. Komorbid psikiyatrik bozukluk sıklığı sosyodemografik özelliklere göre karşılaştırıldığında, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerde yaşayan DEHB’li ergenlerde komobidite sıklığının anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışma, DEHB olan ergenlerin yüksek oranda eşlik eden psikiyatrik bozukluklara sahip olduğunu göstermiştir. Hemen hemen her bozuklukta olduğu gibi DEHB’de de komorbid psikiyatrik bozukluk varlığının hem DEHB hem de komorbid psikiyatrik sorunlar üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Bu nedenle, DEHB olan tüm ergenler komorbid psikiyatrik bozukluklar açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, psikiyatrik komorbidite


Serdar Karatoprak, Yunus Emre Dönmez. Comorbid Psychiatric Disorders and Related Sociodemographic Factors in Adolescents with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 34-44

Corresponding Author: Serdar Karatoprak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (56 accesses)
 (134 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital