ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Risk Factors in Children with Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 225-230 | DOI: 10.5222/buchd.2020.71677  

Risk Factors in Children with Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract

Nuran Çetin, Aylin Gençler
Department of Pediatric Nephrology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: Congenital anomalies of kidney and urinary tract (CAKUT) constitute the most important cause of chronic kidney disease in children. There is insufficient data on the risk factors of these anomalies. In this study, it was aimed to investigate risk factors in children with CAKUT.

METHODS: Patients with CAKUT and healthy children as a control group were included. Weight gain of mother during pregnancy, body mass index before pregnancy, the use of cigarette, folic acid, iron and drug of mothers, gestational week, birth weight children were investigated.
RESULTS: A 142 patients and 124 children without anomalies were included in this study. The most frequent anomaly was vesicoureteral reflux (n=39), and the second most common was ureteropelvic junction obstruction (n=30). The frequency of having with low birth weight was higher in children with CAKUT than the control group (n=22 [15.5%], n=12 [9.67%], p=0.045, respectively). While 18.3% of the mothers were obese in the patient group, this rate was 5.6% in the control group (p=0.006). In logistic regression analysis, a statistically significant relationship was found between obesity and CAKUT (Odds ratio: 1.54, confidence interval: 1.122-1.981, p=0.021). The rate of mothers who gained excess weight during pregnancy was higher in the patient group (17.6% [n=25], 11.3% [n=14], p=0.032, respectively). There was a significant relationship between overweight gain during pregnancy and the presence of CAKUT (Odds ratio: 1.15, confidence interval: 1.075-1.453, p=0.041).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Maternal obesity before pregnancy and excess weight gain during pregnancy can be a risk factor for CAKUT. Early investigation of these children in terms of CAKUT can be useful in early diagnosis and treatment planning.

Keywords: Congenital kidney and urinary system anomalies, maternal obesity, risk factors


Doğumsal Böbrek ve Üriner Sistem Anomalisi Olan Çocuklarda Risk Faktörleri

Nuran Çetin, Aylin Gençler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğumsal böbrek ve üriner sistem anomalileri (DBÜSA) çocuklarda kronik böbrek hastalığının en önemli nedenini oluşturmaktadır. Ancak, bu anomalilerin oluşmasındaki risk faktörleri hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, DBÜSA olan çocuklarda risk faktörlerinin araştırılması amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya DBÜSA olan hastalar ile kontrol grubu olarak anomalisi olmayan çocuklar dahil edildi. Gebelikte annenin kilo alımı, sigara, folik asit, demir ve ilaç kullanımı, gebelikten önceki vücut kitle indeksi, çocukların gebelik haftası ve doğum kilosu araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 142 hasta ve kontrol grubu olarak 124 anomalisi olmayan çocuk dahil edildi. En sık saptanan anomali vezikoüreteral reflü (n=39) olup, ikinci sıklıkta üreteropelvik darlık olduğu (n=30) saptandı. Düşük doğum ağırlığına sahip olma sıklığı DBÜSA olan çocuklarda kontrol grubundan daha yüksekti (sırası ile n=22 [%15,5], n=12 [%9,67], p=0,045). Hasta grubunda annelerin %18,3’ü obez iken, bu oran kontrol grubunda %5,6 olarak bulundu (p=0,006). Lojistik regresyon analizinde obezite ile DBÜSA arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (Odds oranı: 1,54, güvenlik aralığı: 1,122-1,981, p=0,021). Gebelikte fazla kilo alan annelerin oranı hasta grubunda daha fazla idi (sırası ile %17,6 [n=25], %11,3 [n=14], p=0,032). Gebelikte fazla kilo alımı ile DBÜSA varlığı arasında anlamlı bir ilişki mevcuttu (Odds oranı: 1,15, güvenlik aralığı: 1,075-1,453, p=0,041).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelik öncesi obezite ve gebelikte fazla kilo alımı doğumsal böbrek ve üriner sistem anomalileri gelişmesi açısından bir risk faktörü olabilir. Bu çocukların erken dönemde araştırılması erken tanı ve tedavinin planlanmasında yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Doğumsal böbrek ve üriner sistemin anomalileri, maternal obezite, risk faktörleri


Nuran Çetin, Aylin Gençler. Risk Factors in Children with Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 225-230

Corresponding Author: Nuran Çetin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (180 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital