» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
The Level of Clinical Improvement in Sexually ID Abused Children Admitted to an Inpatient Child and Adolescent Mental Health Unit [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 53-60 | DOI: 10.5222/buchd.2020.71542  

The Level of Clinical Improvement in Sexually ID Abused Children Admitted to an Inpatient Child and Adolescent Mental Health Unit

Burcu Serim Demirgoren, Taner Guvenir, Oğuzhan Şimşek, Bahar Şen
Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylul University Medical Faculty, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Child sexual abuse is a major psychosocial problem, often leading to lifelong consequences and impairments for the victims. The association between child abuse and psychiatric diagnosis has been shown via cross-sectional and longitudinal studies. The aim of this study was to investigate the measured improvement in patients who had been diagnosed with CSA and who received treatment in a generic inpatient child and adolescent mental health unit.
METHODS: The study sample included all of the 43 children and adolescents, aged 8–18 years, who were treated in the inpatient unit from 2005–2018 for exposure to sexual abuse. Data, including sociodemographic features, individual and familial risks, Children’s Global Assessment Scale scores, and the Turkish version of Health of the Nation Outcome Scales - Children and Adolescents scores (HoNOSCA-TR), all of which were routinely calculated at admission and discharge, were collected retrospectively from the hospital’s records.
RESULTS: Results demonstrated that the average duration of stay at the unit was 85.74±30.54 days. General functionality measured by the Children’s Global Assessment Scale significantly increased from admission to discharge following psychiatric inpatient treatment (p<0.05). Moreover, there was also significant improvement in sexually abused children and adolescents as indicated with all of the HoNOSCA-TR subscales (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study demonstrates that sexually abused young people benefit from inpatient treatment and that milieu therapy, which facilitates positive and reparative social interactions with peers and members of the therapeutic team during daily activities and therapeutic interventions, is a primary contributor to sexually abused young patients successfully managing to improve their functioning.

Keywords: Child sexual abuse, inpatient treatment, milieu therapy, improvement


Cinsel İstismar Nedeniyle Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yataklı Servisinde Tedavi Gören Olgularda Klinik İyileşme Düzeyi

Burcu Serim Demirgoren, Taner Guvenir, Oğuzhan Şimşek, Bahar Şen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuğun cinsel istismarı, mağdurlar üzerinde yaşam boyu süren olumsuz sonuçlara ya da bozukluklara neden olabilmesi nedeniyle büyük bir psikososyal sorundur. Çocuğun cinsel istismarı ile psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişki bugüne kadar yapılmış birçok kesitsel ve uzunlamasına çalışmayla gösterilmiştir. Bu çalışmada, çocuk psikiyatri servisinde cinsel istismar nedeniyle yatarak tedavi görmüş olgularda, klinik iyileşme düzeyinin ölçülerek saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma örneklemini, cinsel istismar nedeniyle 2005-2018 yılları arasında yataklı serviste tedavi gören 8-18 yaş arası toplam 43 çocuk ve ergen oluşturmuştur. Çalışmanın verilerini oluşturan sosyodemografik özellikler, bireysel ve ailesel risk puanlarını içeren veriler ve servise yatış ve taburculuk sırasında rutin olarak ölçülen Çocuklar için Genel Değerlendirme Ölçeği (CGAS) puanları ve Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği (HoNOSCA-TR) puanları geriye dönük olarak hastane kayıtlarından elde edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre serviste ortalama yatış süresi 85.74±30.54 gün saptanmıştır. CGAS ile ölçülen genel işlevsellik düzeyi yatışa göre taburculuk sırasında anlamlı olarak artmıştır (p<0.05). Ayrıca klinik iyileşme düzeyini ölçmeyi amaçlayan HoNOSCA-TR toplam ve alt ölçek puanları taburculuk sırasında yatış puanlarına göre anlamlı oranda düşmüştür (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, cinsel istismar nedeniyle yatarak tedavi gören çocuk ve ergenlerin, yatarak tedaviden ve günlük aktiviteler ve terapötik müdahaleler sırasında akranları ve servis ekip üyeleriyle olumlu ve onarıcı sosyal etkileşimler kurmasını sağlamayı amaçlayan bir tedavi modeli olan ortam terapisinden yararlandığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuğun cinsel istismarı, yataklı tedavi, ortam terapisi, iyileşme


Burcu Serim Demirgoren, Taner Guvenir, Oğuzhan Şimşek, Bahar Şen. The Level of Clinical Improvement in Sexually ID Abused Children Admitted to an Inpatient Child and Adolescent Mental Health Unit. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 53-60

Corresponding Author: Burcu Serim Demirgoren, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (19 accesses)
 (94 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.