ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
The role of obesity in the etiology of monosymptomatic nocturnal enuresis [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(2): 97-102 | DOI: 10.5222/buchd.2014.097  

The role of obesity in the etiology of monosymptomatic nocturnal enuresis

Evrim Emre Aksoy1, Salih Budak2, Yunus Yıldız3, Mehmet Yücel4, Fatih Düz5, Bayram Sopalı6
1Ilgın State Hospital, Urology Clinic, Konya, Turkey
2Tepecik Education And Research Hospital, Urology Clinic, İzmir, Turkey
3Ilgın State Hospital, Obstetrics And Gynecology Clinic, Konya, Turkey
4Ilgın State Hospital, Pediatrics Clinic, Konya, Turkey
5Bucak State Hospital, Urology Clinic, Burdur, Turkey
6Golbası State Hospital, Urology Clinic, Adıyaman, Turkey

OBJECTIVE: In adults, many studies showing the relationship between obesity and urinary incontinence are available. In children relationship between the most common urinary incontinence problem nocturnal enuresis and obesity is not clear. The aim of this study is to investigate the relationship between primary monosymptomatic nocturnal enuresis and obesity
METHODS: Between December 2012 and October 2012, 150 children between the ages of 5 to 15 with primary monosymptomatic nocturnal enuresis brought to urology clinic by parents and equal number of the same age group of 150 healthy controls were included in the study. Both groups were compared in terms of age, gender, school achievement, socioeconomic status, family history, sleep depth, and body mass index (BMI). Also in nocturnal enuresis group, whether effect of the obesity on above factors and the number of monthly urinary incontinence are investigated.
RESULTS: Results in terms of male sex, sleep depth, presence of a family history of nocturnal enuresis group was significantly higher compared with control group (p=0,03, p=0,00, p=0,00). There were no significant differences between groups about school success, socioeconomic status, and BMI (p=0,3, p=0,8, p=0,4). Distrubition of parametres identified as a risk factor according to body mass index were made and there was no difference between them. Distrubitions of urinary incontinence frequency of enuretic patients according to body mass index were made and signifcant difference is not observed. There was no effect of obesity on monthly urinary incontinence.
CONCLUSION: Studies indicating that obesity is associated with nocturnal enuresis can not clearly present the relationship between cause and effect. In our study we didn’t observed the relationship between nocturnal enuresis and obesity. This relationship set forth in which many studies may be due to daytime symptoms. Therefore, further study is needed in this regard.

Keywords: Nocturnal enuresis, obesity, body mass index


Monosemptomatik enürezis nokturna etiyolojisinde obezitenin rolü

Evrim Emre Aksoy1, Salih Budak2, Yunus Yıldız3, Mehmet Yücel4, Fatih Düz5, Bayram Sopalı6
1Ilgın Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
3Ilgın Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Konya
4Ilgın Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Konya
5Bucak Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Burdur
6Gölbaşı Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Adıyaman

AMAÇ: Yetişkinlerde obezite ve idrar kaçırma arasındaki ilişkiyi gösteren pek çok çalışma mevcuttur. Çocuklarda en yaygın idrar kaçırma sorunu olan enürezis nokturna ve obezite arasındaki ilişki açık değildir. Bu çalışmanın amacı monosemptomatik enürezis nokturna ve obezite arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEMLER: Aralık 2012-Ekim 2012 tarihleri arası üroloji polikliniğine idrar kaçırma şikayetiyle aileleri tarafından getirilen çocuklardan 5-15 yaş arası 150 monosemptomatik enürezis nokturna hastası ve aynı yaşta eşit sayıda 150 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Her iki grup yaş, cinsiyet okul başarısı, sosyoekonomik durum, aile öyküsü, uyku derinliği ve vücut kitle indeksi açısından karşılaştırıldı. Ayrıca enürezis nokturna grubunda obezitenin yukarıdaki faktörler ve aylık idrar kaçırma sayıları üzerinde etkili olup olmadığı incelendi.
BULGULAR: Sonuçlar erkek cinsiyet, uyku derinliği, aile öyküsü mevcudiyeti yönünden enürezis nokturna grubunda kontrol gruba göre anlamlı olarak fazla bulundu (p=0.03, p=0.00, p=0.00). Okul başarısı, sosyoekonomik durum, vücut kitle indeksi açısından yapılan değerlendirmede gruplar arasında anlamlı farklılık izlenmedi (p=0.3, p=0.8, p=0.4). Bu risk faktörü olarak belirlenen parametrelerin vücut kitle indeksine göre dağılımları yapıldı, aralarında farklılık izlenmedi. Enüretik hastaların idrar kaçırma sıklıklarının vücut kitle indeksine göre dağılımları yapıldığında aralarında belirgin farklılık izlenmedi. Obezitenin aylık idrar kaçırma sıklığı üzerinde de etkili olmadığı görüldü.
SONUÇ: Bizim çalışmamızda monosemptomatik enürezis nokturna ile obezite arasında bir ilişki izlenmedi. Enürezis nokturna ve obezitenin ilişkili olduğunu belirten çalışmalar neden sonuç ilişkisini ortaya net olarak koymamaktadır. Bazı çalışmalarda ortaya konan bu ilişki gündüz semptomlarına da bağlı olabilir. Bu nedenle bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enürezis nokturna, obezite, vücut kitle indeksi


Evrim Emre Aksoy, Salih Budak, Yunus Yıldız, Mehmet Yücel, Fatih Düz, Bayram Sopalı. The role of obesity in the etiology of monosymptomatic nocturnal enuresis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(2): 97-102

Corresponding Author: Evrim Emre Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (31 accesses)
 (1011 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital