E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Results of vision screening in a primary school in the city center of Aydın [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 132-138 | DOI: 10.5222/buchd.2018.132  

Results of vision screening in a primary school in the city center of Aydın

Belgin Yıldırım1, Filiz Adana1, Nükhet Kırağ1, Duygu Yeşilfidan1, Osman Kaplan2
1Department Of Public Health Nursing, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
2Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, Aydın

INTRODUCTION: This is a descriptive study conducted to identify visual impairments or eye conditions in students in a primary school at the city center of Aydın and in a primary school in a village of Aydın.
METHODS: Study data were collected in a primary school at the city center of Aydın and in a primary school in a village of the same city in the autumn and spring terms of the academic year of 2015 - 2016. The population of the study consisted of 2583 students. As there were students who were absent during the days the study was conducted, we could not access to the entire population. The study sample consisted of 2531 students. For data collection, "Socio-demographics Data Form", "Refractive Error Evaluation Form," "Crossed Eyes Evaluation Form" and "Colour Blindness Evaluation Form" developed by the researchers were used. Data were analysed using the SPSS 15.0 statistics program and evaluated with percentage, arithmetic mean and chi square tests.
RESULTS: In this study, 10.9% of the students were in pre-school, 19.8% of the students were in first year, 16.2% were in second year, 32.8% were in third year and 20.5% were in fourth year. 49% of the students were female and 51% were male. The mean age of the students was 7.9 ±1.42 ( range 4-11). 9.1% of the students had a refractive error, 3.3% had strabismus (crossed-eyes), 3% had colour blindness in the study and 9.5% used prescription glasses and 77.8% had no trouble seeing the whiteboard in the class. 65.5% of the students reported that they had no visual problem when they read or did their homework. It was found that as students' ages increased, the percentage of visual impairments among them also increased. There was a statistically significant difference between school years (grades) for colour blindness and refractive error (p<0.05) but no such difference was found for crossed-eyes (p>0.05) There was a statistically significant relationship between the gender of students and colour blindness (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, visual impairments such as refractive error, colour blindness and crossed eyes were seen in the students attending to primary schools. Causes of avoidable blindness are those that lead to visual impairment in children.

Keywords: Nurse, students, crossed eyes, colour blindness, refractive error


Aydın ili bir merkez ilkokulda göz tarama sonuçları

Belgin Yıldırım1, Filiz Adana1, Nükhet Kırağ1, Duygu Yeşilfidan1, Osman Kaplan2
1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Aydın
2Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma Aydın il merkezindeki bir ilkokulda öğrenimine devam eden öğrencilerin göz sağlık özelliklerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma verileri Aydın il merkezindeki bir ilkokulda 2015-2016 öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 2583 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın yapıldığı günlerde okula devam etmeyen ve raporlu olan öğrenciler nedeniyle araştırmanın tamamına ulaşılamamıştır. Araştırmanın örneklemini 2531 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama sürecinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sosyo-Demografik Özellikler Veri Formu”,“Kırma Kusuru Değerlendirme Formu”, “Şaşılık Değerlendirme Formu” ve “Renk Körlüğü Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılarak yüzdelik, aritmetik ortalama ve ki kare ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmada öğrencilerin 49’u kız, %51’i erkektir. Öğrencilerin %10.9’u ana sınıf, %19.8’i 1. sınıf, %16.’sı 2.sınıf, %32.8’i 3.sınıf, %20.5’i 4.sınıftır. Öğrencilerin yaş ortalaması7.9±1.42 (range: 4-11) dir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %9.1’inde kırma kusuru, %3.3’ünde şaşılık, %3’ünde renk körlüğü şüphesinin olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %0.7’si objeye bakarken her zaman gözlerini kıstığını, %1.1’i tahtaya ve televizyona bakarken her zaman zorluk çektiğini belirtirken, %9.5’inin gözlük kullandığı bulunmuştur. Araştırmadaki öğrencilerin %65.5’i kitap okurken, ödevlerini yaparken görme ile ilgili zorluk çekmediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin yaşı arttıkça görme kusurlarının da arttığı belirlenmiştir. Renk körlüğü, kırma kusuru ile sınıf düzeyleri arasında istatistiksel olarak fark bulunurken (p<0.05), şaşılık arasında belirlenememiştir (p>0.05). Cinsiyet ile renk körlüğü arasında istatistiksel olarak fark saptanmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçlarına göre, ilkokulda öğrenimine devam eden öğrencilerde görme kırma kusuru, renk körlüğü, şaşılık gibi göz problemleri açısından şüpheli olan öğrenciler erken dönemde saptanabilir ve ilgili birimlere yönlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, öğrenci, şaşılık, renk körlüğü, kırma kusuru


Belgin Yıldırım, Filiz Adana, Nükhet Kırağ, Duygu Yeşilfidan, Osman Kaplan. Results of vision screening in a primary school in the city center of Aydın. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 132-138

Corresponding Author: Belgin Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (30 accesses)
 (909 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital