E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Hospital and health care satisfaction levels of the parents whose children stay in hospital [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(2): 109-116 | DOI: 10.5222/buchd.2014.109  

Hospital and health care satisfaction levels of the parents whose children stay in hospital

Duygu Arıkan1, Fatma Saban1, Nazan Gürarslan Baş2
1Department Of Child Healt And Diseases Nursing, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Child Developmant Program, Tunceli University, Tunceli, Turkey

OBJECTIVE: This research is done with the aim of determining hospital and health care satisfaction levels of the parents whose children stay in hospital.
METHODS: Research was carried out descriptively at Ataturk University Health Research and Application Hospital after necessary permissions were taken from institutions. Parents whose children would stay at hospital between April-June 2012 formed the structure of the research and without any illustration 171 volunteer parents were included in research. In collecting data, “PedsQL Health Care Satisfaction Scale and descriptive information form were used. In evaluating data statistically percentage distributions, average, t test, ANOVA, Kruskal Wallis, Mann Whitney U test and Alpha coefficient were used.
RESULTS: It was determined that there is statistically important difference at communication and technical skill sub-dimensions (p<0,05).
It was confirmed that the more child stay at hospital, the less general satisfaction is (p<0,05), average of technical skill and emotional necessity sub-dimensions of parents who cannot supply their own necessities, decrease (p<0,05), average emotional necessity satisfaction of the ones who have no accommodation, falls (p<0,05), satisfaction level of the ones who have another child at home is low (p<0,05), family participation and general satisfaction of the ones whose child brings financial responsibility is low (p<0,05).

CONCLUSION: That the levels of their satisfaction from the services the parents get are low is determined. Accordingly, it is offered that the nurses should have a right to make decisions on the processes related to families’ children who are staying in hospital and let them be with their children during the processes and give them information on the processes that will be made to the children.

Keywords: Child, parent, nursing, satisfaction, healt care.


Çocuğu hastanede yatan ebeveynlerin hastaneye ve sağlık bakımına yönelik memnuniyet düzeyleri

Duygu Arıkan1, Fatma Saban1, Nazan Gürarslan Baş2
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Tunceli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Proğramı, Tunceli

AMAÇ: Bu araştırmada hastanede çocuğu yatan ebeveynlerin hastaneye ve sağlık bakımına yönelik memnuniyet düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırma, kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra bir üniversite hastanesinde tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Nisan-Haziran 2012 aylarında çocuğu hastanede yatan ulaşılabilen tüm ebeveynler oluşturmuş, herhangi bir örneklem yöntemine gidilmeden, belirtilen tarihlerde hastanede olan ve araştırmaya katılmak isteyen 171 ebeveyn araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplamada, kişisel bilgi formu ile PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 13.0 paket programında yüzdelik dağılım, ortalama, standart sapma, t testi, ANOVA, Kruskal Wallis, Mann Whitney U testi ve Alpha katsayı hesaplaması kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çocuğun hastanede yatış süresi arttıkça genel memnuniyet ortalaması azalmakta (p<0.05), hastanede kendi gereksinimini karşılayamayan ebeveynlerin, teknik beceri ve duygusal gereksinim memnuniyeti alt boyutları ortalamalarının azaldığı (p<0.05), kalacak yeri olmayanların duygusal gereksinim memnuniyeti alt boyut ortalamasının azaldığı (p<0.05), evde başka çocuğu olanların duygusal gereksinim memnuniyetinin düşük olduğu (p<0.05), çocuğun hastalığının aileye maddi yük getirenlerin aile katılımı ve genel memnuniyetinin daha düşük olduğu (p<0.05) belirlenmiştir.
SONUÇ: Ebeveynlerin aldıkları hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda hemşirelerin çocuğu hastanede yatan ailelerin çocuklarıyla ilgili işlemlere karar verilmesinde söz sahibi olmasına ve işlemler sırasında çocuğunun yanında olmasına izin vermeleri ve çocuğa yapılacak işlemler konusunda aileleri bilgilendirmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ebeveyn, hemşirelik, memnuniyet, sağlık bakımı


Duygu Arıkan, Fatma Saban, Nazan Gürarslan Baş. Hospital and health care satisfaction levels of the parents whose children stay in hospital. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(2): 109-116

Corresponding Author: Fatma Saban, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (65 accesses)
 (2254 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital