E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Viral serology of patients admitted with asthma exacerbation [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(2): 68-74 | DOI: 10.5222/buchd.2012.068  

Viral serology of patients admitted with asthma exacerbation

Banu Gülcan Öksüz1, Yasin Yıldız1, Abdullah Güvenli2, Mahir İğde3
1Samsun Maternity And Children Hospital, Samsun
2Institute Of Refik Saydam Hygiene Center Laboratory, Samsun
3Samsun Maternity And Children Hospital, Pediatric Alergy, Samsun

OBJECTIVE: One of the factors which triggers asthma exacerbation is viral infections. Rhinovirus and Respiratory Syncytial Virus are frequent isolates. In this study active bacterial agents in acute asthma exacerbations and detection of the dominant viruses in our region were investigated.
METHODS: This study was performed with 35 randomly selected pediatric patients. Twenty-one of them were admitted with acute exacerbation of asthma, and followed up in our allergy outpatient clinic between October 2011-February 2012 with diagnosis of asthma. As the control group 14 non-asthmatic patients who suffered from respiratory tract infec- tions were included. Patients’ nasopharyngeal swab specimens were studied for the viral serologic panels with the method of multiplex PCR.
RESULTS: General characteristic features of the groups were similar. In asthmatic group 12 patients (57%), in the control group 3 patients (21%) had virus positive results. The most commonly encountered virus in the asthmatic group were Respiratory Syncytial Virus (n: 5; 41.6%) and Human Rhinovirus (n: 4; 33.3%), in the control group Adenovirus (n: 1; 33,3%), Influenza A Virus (n: 1; 33.3%), Influenza B Virus (n: 1; 33.3%) were detected.
CONCLUSION: Viral infections are the leading factors of asthma exacerbations. To determine the agent may be important for the prophylaxis and new therapies for the attacks. Viruses were isolated from a small number of patients in our study but studies with the large num- ber of populations with different asthma phenotypes are needed to develop effective treat- ment strategies against asthma attacks which are triggered with specific viral pathogens seen regionally.

Keywords: Children, asthma, asthma exacerbation, viral infections, multiplex PCR analysis


Astım atağı ile başvuran hastalarda viral seroloji

Banu Gülcan Öksüz1, Yasin Yıldız1, Abdullah Güvenli2, Mahir İğde3
1Samsun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Samsun
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Laboratuvarı, Samsun
3Samsun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Alerji Bölümü, Samsun

AMAÇ: Astım atağını tetikleyen faktörlerden birisi de viral enfeksiyonlardır. En sık etken olarak Rhinovirus ve Respiratuar Sinsityal Virüs izole edilmektedir. Bu çalışmada akut astım atağındaki aktif ajanlar ve bölgemizdeki dominant virüsler araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya randomize olarak 35 pediatrik hasta alınmıştır. Çocuk Alerji Polikliniği’ne astım tanısıyla takipli hastalardan Ekim 2011-Şubat 2012 tarihleri arası akut astım atağı kliniği ile başvuran 21 hasta, kontrol grubu olarak astımı olmayan solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri ile genel çocuk polikliniklerine başvuran 14 hasta alınmıştır. Tüm hastaların nasofarengeal sürüntü örneklerinde multipleks PCR yöntemi ile viral seroloji paneli çalışılmıştır.
BULGULAR: Grupların genel karakteristik özellikleri benzerdi. Astım atağı ile gelen hastaların 12’sinde (%57), kontrol grubunda 3 olguda (%21) virüs izole edildi. En sık çok izole edilen virüs astmatik grupta Respiratuar Sinsityal Virus (n: 5, %41.6), Human Rhinovirus (n: 4, %33.3) iken kontrol grupta Adenovirus (n: 1, %33), Influenza A Virus (n: 1, %33), Influenza B Virus (n: 1, %33) olarak dağılım göstermekteydi.
SONUÇ: Viral enfeksiyonlar astım ataklarının önde gelen nedenleridir. Etkeni saptamak ataklardan korunma ve yeni tedavilerin geliştirilmesi için önemli olabilir. Çalışmamızda küçük sayıda hastada virüs izole edilmiştir fakat bölgesel olarak görülen farklı viral patojenlerin tetiklediği astım ataklarına karşı etkin tedavi stratejileri geliştirmek için, farklı astım fenotipleri ile daha geniş populasyonlu çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, astım, astım atağı, viral enfeksiyonlar, multipleks PCR analizi


Banu Gülcan Öksüz, Yasin Yıldız, Abdullah Güvenli, Mahir İğde. Viral serology of patients admitted with asthma exacerbation. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(2): 68-74

Corresponding Author: Banu Gülcan Öksüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (84 accesses)
 (2046 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital