E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Helicobacter Pylori infection in children: A 10-year single center experience [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 184-189 | DOI: 10.5222/buchd.2020.69772  

Helicobacter Pylori infection in children: A 10-year single center experience

Hülya Tosun Yıldırım
SBU Antalya Education And Training Hospital, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the frequency of Helicobacter pylori (H.Pylori) in gastric endoscopic biopsies in children histopathologically and to compare with the Sydney classification criteria.
METHODS: A retrospective examination was made of 408 patients, aged <18 years (range, 0-18 years) who were applied with GIS endoscopy for any reason and from whom biopsy was taken at our hospital between 1 January 2007 and 31 December 2016. The cases were evaluated in respect of the presence of H. pylori and severity, chronic inflammation, activity, atrophy, intestinal metaplasia, and the presence of lymphoid follicles histopathologically.
RESULTS: The cases comprised 213 (52.2%) females and 195 (47.8%) males with a mean age of 11.16±4.89 years. H. pylori with varying rates was found in 158 cases (38.7%). When the cases were separated into age groups of 0-6 years, 7-12 years and 13-18 years, the frequency of H. pylori was determined as 20.7%, 28.9%, and 47%, respectively. Chronic mononuclear inflammatory cell infiltration in all, activity in 81.6%, atrophy in 17.1%, lymphoid follicles in 17.1%, and intestinal metaplasia in 5.1% were observed in 158 cases with H. pylori positive. While there was a significant relationship between the presence of H. pylori and chronic inflammation and activity (p <0.01), there was no statistically significant relationship between the presence of atrophy and intestinal metaplasia and lymphoid follicles (p=0.23, p=0.26, p=0.14).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings determined in this hospital-based study showed that H. pylori infection constitutes a significant health problem in children, especially in developing countries.

Keywords: H.pylori, childhood, histopathology, frequency


Çocuklarda Helicobacter Pylori enfeksiyon sıklığı: 10 yıllık tek merkez deneyimi

Hülya Tosun Yıldırım
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji AD., Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada mide endoskopik biyopsilerinde Helicobacter pylori (H. pylori) sıklığının histopatolojik olarak değerlendirilmesi ve Sydney sınıflamasının kriterleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, 1 Ocak 2007-31 Aralık 2016 arasında hastanemizde 18 yaş altı (0-18 yaş) herhangi bir nedenle üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmış ve antrum biyopsi alınmış 408 hasta retrospektif olarak incelendi. Olgularda H. pylori varlığı ve şiddeti, kronik inflamasyon, aktivite, atrofi, intestinal metaplazi ve lenfoid folikül varlığı histopatolojik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların 213 (%52,2)’ü kız, 195 (%47,8)’i erkek olup, yaş ortalaması 11.16±4,89 yıl idi. Yüz elli sekiz olguda (%38,7) değişik şiddetlerde H. pylori izlendi. Olguların yaşa göre dağılımında 0-6 yaş, 7-12 yaş, 13-18 yaş gruplarında H. pylori sıklığı sırasıyla %20,7, %28,9 ve %47 idi. H. pylori pozitif 158 olguların tümünde kronik mononükleer yangısal hücre infiltrasyonu, %81,6’unda aktivite, %17,1’inde atrofi, %17,1’inde lenfoid folikül ve %5,1’inde intestinal metaplazi mevcuttu. H. pylori varlığı ile kronik inflamasyon ve aktivite arasında anlamlı ilişki saptanır iken (p <0.01), atrofi ve intestinal metaplazi ve lenfoid folikül varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.23, p=0,26, p=0,14).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane temelli bu çalışmamızda saptadığımız bulgular, H. pylori enfeksiyonunun çocuklar açısından özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi oluşturduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: H.pylori, çocukluk çağı, histopatoloji, sıklık


Hülya Tosun Yıldırım. Helicobacter Pylori infection in children: A 10-year single center experience. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 184-189

Corresponding Author: Hülya Tosun Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (31 accesses)
 (694 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital