ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Do Intratumoral And Peritumoral Apparent Diffusion Coefficient (ADC) Values Have A Role In The Diagnosis Of Pediatric Brain Tumors? [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 251-259 | DOI: 10.5222/buchd.2020.69320  

Do Intratumoral And Peritumoral Apparent Diffusion Coefficient (ADC) Values Have A Role In The Diagnosis Of Pediatric Brain Tumors?

Güleç Mert Doğan1, Ahmet Sığırcı1, Sevgi Taşolar1, Aslınur Cengiz1, Hilal Er Ulubaba2, Selami Çagatay Önal3, Neşe Karadağ4
1Department Of Pediatric Radiology, Inonu University, Malatya
2Department Of Radiology, Inonu University, Malatya
3Department Of Brain Surgery, Inonu University, Malatya
4Department Of Pathology, Inonu University, Malatya

INTRODUCTION: The motion of water particles within biological tissues, which is called random Brownian motion, is detected at the microscopic level by Diffusion-Weighted Imaging (DWI) sequence of Magnetic Resonance Image technique. The Apparent Diffusion Coefficient (ADC) calculated on DWI has been used for tumor diagnosis and grading.
The purpose of this study was to evaluate of ADC values in the differential diagnosis of supratentorial and infratentorial pediatric brain tumors and to reveal the difference of peritumoral ADC measurements of pediatric patients from adult patients.

METHODS: All of the 56 pediatric patients included in this retrospective study had lesions >1 cm in diameter on magnetic resonance image and all of the diagnosies were confirmed by histopathology. Intratumoral and peritumoral ADC values and ratios were measured in diffusion weighted Magnetic Resonance Image.
RESULTS: The 58.9% (n=33) of these tumors were supratentorial and 41.1% (n=23) were infratentorial. ADC values and ADC ratios were significantly lower in high-grade tumors than low-grade tumors (p<0.05). Peritumoral ADC values in high-grade tumors were lower than low grade tumors (p<0.05). The cut-off value of the ADC ratio between these two groups was 1 and the ADC cut-off value was 1.1*10-3 mm2/s.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the differentiation of low and high-grade pediatric brain tumors, cut-off values of 1.1*10_3mm2/s for ADC Value and 1.0 for ADC Ratio may be useful. Although, peritumoral ADC values differ in children compared to the adult group, both intratumoral and peritumoral ADC values can help for grading pediatric brain tumors.

Keywords: Apparent Diffusion Coefficient, Brain Tumor, Magnetic Resonance Image


İntratümöral Ve Peritümöral ADC(Apperent Diffusion Coefficient) Değerlerinin Pediatrik Beyin Tümörlerinin Tanısında Önemi Var Mıdır?

Güleç Mert Doğan1, Ahmet Sığırcı1, Sevgi Taşolar1, Aslınur Cengiz1, Hilal Er Ulubaba2, Selami Çagatay Önal3, Neşe Karadağ4
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Malatya
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Rasgele Brown hareketi olarak adlandırılan biyolojik dokulardaki su parçacıklarının hareketi, Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DAG) tekniği ile mikroskopik düzeyde tespit edilebilir. DAG üzerinde hesaplanan Görünen Difüzyon Katsayısı (ADC) tümörlerin tanısı ve derecelendirmesinde kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı supratentoryal ve infratentoryal pediatrik beyin tümörlerinin ayırıcı tanısında ADC değerlerini değerlendirmek ve pediatrik hastaların peritümöral ADC ölçümlerinin yetişkin hastalardan farkını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada retrospektif olarak, Beyin Manyetik Rezonans Görüntülerinde, > 1cm.' den büyük tümörü olan ve histopatolojik tanısı bulunan 56 tane hastanın Difüzyon Ağırlıklı Görüntülerin' den intratümöral ve peritümöral Apparent Diffusion Coefficient (ADC) değerleri ve ADC oranları ölçüldü.
BULGULAR: Tümörlerin 58.9%'u (n=3) supratentorial, 41.1'i % (n=23) infratentorial olarak bulundu. ADC değerleri ve ADC oranları yüksek dereceli tümörlerde düşük dereceli tümörlere göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Peritümöral ADC değerleri de yüksek dereceli tümörlerde düşük dereceli tümörlerden daha düşük bulundu (p<0.05). Bu iki grup arasındaki ADC oranının cut-off değeri 1 ve ADC değerinin cut-off değeri 1.1 * 10-3 mm2 / s idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük ve yüksek dereceli pediatrik beyin tümörlerinin ayırımında ADC Değeri için 1.1 * 10_3mm2 / s ve ADC Oranı için 1.0 kesme değerleri yararlı olabilir. Peritümöral ADC değerleri çocuklarda yetişkin grubuna göre farklılık gösterse de, hem intratümöral hem de peritümöral ADC değerleri pediatrik beyin tümörlerinin derecelendirilmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aşikar Difüzyon Katsayısı, Beyin Tümörü, Manyetik Rezonans Görüntüleme


Güleç Mert Doğan, Ahmet Sığırcı, Sevgi Taşolar, Aslınur Cengiz, Hilal Er Ulubaba, Selami Çagatay Önal, Neşe Karadağ. Do Intratumoral And Peritumoral Apparent Diffusion Coefficient (ADC) Values Have A Role In The Diagnosis Of Pediatric Brain Tumors?. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 251-259

Corresponding Author: Güleç Mert Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (54 accesses)
 (111 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital