E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Prevalence of Ocular Abnormalities in Term Infants [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 255-261 | DOI: 10.5222/buchd.2021.68916  

Prevalence of Ocular Abnormalities in Term Infants

Hatice Daldal1, Mustafa Türkyılmaz2, Oğuzhan Salış3, Musa Yiğit4, Mustafa Muhterem Ekim5
1Department Of Ophthalmology, Usak University Faculty of Medicine, Usak, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Inegol State Hospital, Bursa, Turkey,
3Department Of Ophthalmology, Usak Eye Center, Usak, Turkey,
4Department Of Ophthalmology, Isparta City Hospital, Isparta,
5Department Of Ophthalmology, Afyon Parkhayat Hospital, Afyon

Objective: To exhibit the results of routine ophthalmologic screening in infants between 0-1 years of age referred to the ophthalmology clinic from the departments of pediatrics and family medicine.
Method: Referred to the ophthalmology clinic between August 2014 and November 2019, 11196 eyes of 5598 term infants were retrospectively investigated in the study, and all participants were ophthalmologically examined at 1st, 6th, and 12th months of age. Infants’ pupils were dilated with 0.5% tropicamide and 2.5% phenylephrine. On examination, eye and face symmetries were evaluated with inspection, fixation, and ocular tracking. Pupil responses and motility were evaluated with the light source. While the red reflex test was evaluated using a direct ophthalmoscope, fundus was assessed through an indirect ophthalmoscope.
Results: Congenital cataract (6), congenital glaucoma (3), strabismus (81), epiphora (426), non-specific retinal hemorrhages (42) and retinal pigmentation changes (10), coloboma (4) (one eyelid, four iris, one optical disc and three chorioretinal), optic disc abnormalities (3), congenital ptosis (13) (unilateral in 12 patients and bilateral in one patient), corneal dysgenesis (2) and microphthalmia (3) were determined in 11196 eyes of 5598 infants (2709 females, 2889 males).
Conclusion: Perinatal ophthalmologic screening program is likely to diagnose several diseases earlier, such as congenital cataracts, congenital glaucoma, strabismus, corneal opacities, causing vision losses in infants. Treatment options are available, and some diseases can be treated due to early intervention. Early treatment can also eliminate the problems precluding the development of complex visual ability continuing in perinatal period. Consequently, final visual acuity may be increased.

Keywords: Congenital cataract, congenital glaucoma, vision loss, amblyopia


Term İnfantlarda Oküler Anormalliklerin Prevalansı

Hatice Daldal1, Mustafa Türkyılmaz2, Oğuzhan Salış3, Musa Yiğit4, Mustafa Muhterem Ekim5
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Uşak
2İnegöl Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, Bursa
3Uşak Göz Merkezi, Göz Hastalıkları, Uşak
4Isparta Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları, Isparta
5Parkhayat Hastanesi, Göz Hastalıkları, Afyon

Amaç: Pediatri ve Aile Hekimliği kliniklerinden rutin göz taraması açısından yönlendirilen 0-1 yaş arası infantlardan elde edilen verileri değerlendirmek.
Yöntem: Ağustos 2014-Kasım 2019 tarihleri arasında Göz kliniğine yönlendirilen 5598 term infantın 11196 gözü retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm infantların 1. ay, 6. ay ve 12.ayda detaylı oftalmolojik muayeneleri yapıldı. Bebeklerin pupilleri %0,5 tropikamid ve %2,5 fenilefrin ile dilate edildi. Muayenede inspeksiyon ile göz ve yüz simetrisi, ışık kaynağı ile fiksasyon ve takip, pupil cevabı ve motilite, direkt oftalmoskop ile kırmızı refle testi, indirekt oftalmoskop ile fundus değerlendirildi.
Bulgular: 5598 infantın (2709 kız, 2889 erkek) 11196 gözünde, 6 konjenital katarakt, 3 konjenital glokom, 81 şaşılık, 426 epifora, 42 nonspesifik retinal hemoraji, 10 nonspesifik retinal pigmentasyon değişikliği, 4 kolobom (1 göz kapağı, 4 iris, 1 optik disk, 3 koryoretinal), 3 optik disk anomalisi, 13 konjenital pitoz (12 hasta tek taraflı, 1 hasta iki taraflı), 2 korneal disgenezi, 3 mikroftalmi tespit edildi.
Sonuç: Perinatal dönemde yapılacak oftalmik tarama programı ile bebeklerde görme azlığına neden olabilecek konjenital katarakt, konjenital glokom, şaşılık, kornea opasiteleri gibi hastalıklara erken tanı konulabilmekte, tedavisi mevcut olanlara müdahele edilebilmekte ve perinatal dönemde gelişimi devam etmekte olan kompleks görme işlevinin kazanılmasını engelleyebilecek durumlar ortadan kaldırılarak nihai görme keskinliği oranlarında artış sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital katarakt, konjenital glokom, görme kaybı, ambliyopi


Hatice Daldal, Mustafa Türkyılmaz, Oğuzhan Salış, Musa Yiğit, Mustafa Muhterem Ekim. Prevalence of Ocular Abnormalities in Term Infants. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 255-261

Corresponding Author: Hatice Daldal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (115 accesses)
 (257 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital