E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Weight Perception in Adolescents and Their Relationships with Quality of Life and Self-Efficacy [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 133-140 | DOI: 10.5222/buchd.2017.133  

Weight Perception in Adolescents and Their Relationships with Quality of Life and Self-Efficacy

Demet Taş1, Hande Ünlü2, Ebru Öztürk Çopur3, Zeynep Tüzün4, Lütfiye Hilal Özcebe5
1Ankara Ulus State Hospital Department Of Pediatrics
2Hacettepe University Institute Of Public Health
3Hacettepe University Faculty Of Nursing
4Hacettepe University Faculty Of Medicine Department of Pediatrics Division Of Adolescent Health
5Hacettepe Üniversitesi Faculty Of Medicine Department Of Public Health

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the body weight and weight perception of adolescents, examine the relationship with Pediatric-Quality-of-Life (PedsQL) and Self-Efficacy-Questionnaire-for-Children (SEQ-C).
METHODS: The study was conducted with 779 (55.3% girl, 44.7% boy) adolescents, with an average age of 16.3±1.1. The actual body weight declared by the adolescents was defined as “extremely underweight”, “underweight”, “normal”, “overweight” and “obese” according to gender and age specific body mass index (BMI) values. The students were asked about their perception of body weight, and told to identify with one of the above-mentioned weight definitions. All participants completed the PedsQL and SEQ-C scale.
RESULTS: There was no significant difference in total quality of life scores associated with BMI of participants. 47.3% of the girls and 36.5% of the boys perceived themselves at different weight than they were. 43% of girls and 14.3% of boys overestimated their weights where as most of them had normal BMI. While 34.8% of overweight and obese boys underestimated their weights, none of girls did. The total PedsQL was lower among those who perceived themselves overweight than those who perceived normal. There was no statistically significant relation between SEQ-C -scale and weight perception and BMI.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results of our study indicate the importance of investigating adolescents’ perception of their body weight besides their actual weight. These results denote the necessity of actions aimed at raising the adolescents’ quality of life whose perceptions of body weight exceed their actual weight.

Keywords: adolescent, weight perception, quality of life, self-efficacy


Ergenlerde Beden Algısının Yaşam Kalitesi ve Öz Yeterlilik İle İlişkisi

Demet Taş1, Hande Ünlü2, Ebru Öztürk Çopur3, Zeynep Tüzün4, Lütfiye Hilal Özcebe5
1Ankara Ulus Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü
2Hacettepe Universitesi Halk Sağlığı Enstitüsü
3Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ergen Sağlığı Bölümü
5Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ergenlerin vücut ağırlığı (VA) ile ilişkili beden algısının belirlenmesi, beden algısı ile yaşam kalitesi ve öz-yeterlilik arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, ortalama yaşları 16.3±1.1 olan 779 (%55,3’ü kız, %44,7’si erkek) ergen ile yapılmıştır. Hesaplanan vücut kitle indeksinin (VKİ) yaş ve cinsiyet persentiline göre değerlendirilmesi ile ergenler çok zayıf, zayıf, normal, kilolu ve şişman olarak tanımlanmıştır. Ergenin vücut ağırlığına ilişkin beden algısı sorulmuş; çok zayıf, zayıf, normal, kilolu, çok kilolu seçeneklerden birini işaretlemeleri istenmiştir. Katılımcılar yaşam kalitesi ölçeği ve öz-yeterlilik ölçeğini doldurmuştur.
BULGULAR: Katılımcıların VKİ değerleri ile toplam yaşam kalitesi puanı arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Kızların %47,3‘ü, erkeklerin ise %36,5’inin kendilerini olduğundan farklı ağırlıkta gördüğü tespit edilmiştir. Normal VA’da olmalarına rağmen kızların %43’ü, erkeklerin ise %14,3’ü kendini olduğundan kilolu görmüştür. Normalin üstünde VA’da olan erkeklerin %34,8’i ise kendini olduğundan zayıf görmüştür. Kızların hiç biri kendini olduğundan zayıf görmemiştir. Kendini olduğundan kilolu gören tüm öğrencilerin, kendini normal görenlere göre yaşam kalitesi düşük bulunmuştur. Ergenlerin gerçek VA ve beden algısı ile öz-yeterlilik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın neticesinde, ergenlerin vücut ağırlığından bağımsız olarak vücut ağırlığı ile ilgili beden algılarının sorgulanmasının önemi bir kez daha ortaya konmuştur. Kendini olduğundan kilolu hissedenlerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik müdahalelerin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ergen, beden algısı, yaşam kalitesi, öz-yeterlilik


Demet Taş, Hande Ünlü, Ebru Öztürk Çopur, Zeynep Tüzün, Lütfiye Hilal Özcebe. Weight Perception in Adolescents and Their Relationships with Quality of Life and Self-Efficacy. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 133-140

Corresponding Author: Demet Taş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (35 accesses)
 (1402 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital