E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Prevalence and Risk Factors of Iron Deficiency Anemia in Children with Atopic Dermatitis [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 48-55 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2024.68693  

Prevalence and Risk Factors of Iron Deficiency Anemia in Children with Atopic Dermatitis

Mahir Serbes1, Elif Güler Kazancı2
1Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Immunology and Allergy, Adana, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Bursa Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Bursa, Turkey

Objective: Refraining from intake of allergic foods, chronic inflammation and immunosuppressive drug use are factors associated with anemia in atopic dermatitis (AD). In this study, we aimed to investigate the frequency of iron deficiency anemia (IDA) and comorbid risk factors affecting this frequency in children with AD.
Method: The medical records of 100 children aged 0-6 years with AD (patient group) and 100 healthy children of the same age group without AD (control group) were treated in Sivas Numune State Hospital from May 2019 to October 2019 were retrospectively analyzed.
Results: In our study, the frequency of AD in children with AD (15%) was significantly higher than in healthy children (5%) (p<0.001). Early-onset AD, increased SCORAD severity index scores, concomitant food sensitivities, especially multiple food sensitivities, asthma, skin infection, breastfeeding for more than 6 months and presence of multiple atopic conditions were associated with a higher frequency of AD in children with AD. However, hay fever, family history of atopy, exposure to cigarette smoke, large family size, consanguinity and parental socioeconomic status were not significantly associated with a higher prevalence of AD in children with AD.
Conclusion: The prevalence of AD was significantly higher in children with AD compared to healthy children. Therefore, improving clinicians’ self awareness of screening and monitoring for AD in children with AD is essential to minimize the burden of AD disease. More comprehensive further studies are needed to investigate the link between IDA and AD and relevant influencing factors.

Keywords: Atopic dermatitis, anemia, iron deficiency, children, risk factors


Atopik Dermatitli Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı ve Risk Faktörleri

Mahir Serbes1, Elif Güler Kazancı2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, Bursa

Amaç: Alerjik gıdalardan kaçınma, kronik enflamasyon ve immünsüpresif ilaç kullanımı atopik dermatitte (AD) anemi ile ilişkili faktörlerdir. Bu çalışmada AD’li çocuklarda demir eksikliği anemisi (DEA) sıklığını ve bu sıklığa etki eden komorbid risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Mayıs 2019’dan Ekim 2019’a kadar Sivas Numune Devlet Hastanesi'nde 0-6 yaş arası AD’li 100 çocuk (hasta grubu) ve aynı yaş grubunda AD’si olmayan 100 sağlıklı çocuğun (kontrol grubu) tıbbi kayıtları geriye dönük olarak analiz edildi.
Bulgular: Çalışmamızda AD’li çocuklarda DEA sıklığı (%15), sağlıklı çocuklara (%5) göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). AD’nin erken başlangıcı, artmış SCORAD şiddeti, eşlik eden gıda duyarlılığı, özellikle çoklu gıda duyarlılığı, astım, deri enfeksiyonu, 6 aydan uzun süre emzirme ve çoklu atopik hastalık tanısı, AD’li çocuklarda daha yüksek DEA sıklığı ile ilişkilendirildi. Oysa saman nezlesi, ailede atopi öyküsü, sigara dumanına maruz kalma, geniş aile büyüklüğü, akrabalık ve ebeveynlerin sosyoekonomik düzeyi, AD’li çocuklarda daha yüksek DEA sıklığı ile anlamlı bir şekilde bağlantılı değildi.
Sonuç: AD’li çocuklarda DEA prevalansı sağlıklı çocuklara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Bu nedenle, AD’li çocuklarda DEA için tarama ve izleme konusunda klinisyen farkındalığının artırılması, AD hastalık yükünün en aza indirilmesi için esastır. Gelecekte bu ilişkiyi ve etkileyen faktörleri araştırmak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, anemi, demir eksikliği, çocuklar, risk faktörleri


Mahir Serbes, Elif Güler Kazancı. Prevalence and Risk Factors of Iron Deficiency Anemia in Children with Atopic Dermatitis. J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 48-55

Corresponding Author: Mahir Serbes, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital