E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Ketogenic diet practices on childhood epilepsies [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 169-177 | DOI: 10.5222/buchd.2017.169  

Ketogenic diet practices on childhood epilepsies

Aycan Ünalp
HSU, Dr. Behcet Uz Childrens Training and Research Hospital

The ketogenic diet (KD) is an established, effective nonpharmacologic treatment for intractable childhood epilepsy. In addition, it is the first-line treatment for some metabolic disorders, such as glucose trans¬porter 1 deficiency syndrome. It requires close monitor¬ing of growth and laboratory param¬eters. Therefore, an ad¬equate knowledge of the diet is essential for every pediatrician caring for these children. KD’s mechanisms of action in con¬trolling seizures remain under active research, but several theories have been proposed. In December 2006, The Charlie Foundation commissioned a panel comprised of 26 pediatric epileptologists and dietitians from nine countries with particular expertise using the KD. This group was created in order to create a consensus statement regarding the clinical management of the KD. This article will discuss the mechanisms of a keto¬genic diet’s antiseizure action, its clinical indications, and its contraindications. The steps involved in patient selection, pre-KD counseling and evaluation, KD types selection, implementation, supplementation, monitoring, and management of its side effects. The combined efforts of pediatric neurolo¬gists, pediatricians, and dieticians in monitoring children on KD are essential to the success of KD therapy and to the prevention, recognition, and treatment of its side effects. This review provides general pediatricians with the necessary skills to pro¬vide comprehensive care of children using the ketogenic diet and counsel their families and caregivers.

Keywords: ketogenic diet, childhood, refractory seizure, consensus


Çocukluk çağı epilepsilerinde ketojenik diyet uygulamaları

Aycan Ünalp
SBÜ, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ketojenik Diyet çocukluk çağının dirençli epilepsilerinin nonfarmakolojik tedavisinde etkili olması için geliştirilmiştir. Buna ilaveten glikoz tranport bozukluğu-1 sendromu gibi bazı metabolik hastalıkların tedavisinde 1. seçenek tedaviyi oluşturmaktadır. Büyüme ve laboratuar değerlerinin yakından izlenmesi gereklidir. Bu nedenle bu çocuklarla ilgilenen çocuk hekimlerinin de diyetle ilgili yeterli bilgisinin olması gerekmektedir. Ketojenik diyetin nöbetleri kontrol edici etkisinin mekanizması halen aktif olarak araştırılmaktadır fakat birçok teori öne sürülmüştür. Aralık 2006’da Charli Derneği Ketojenik diyet kullanımında deneyimli olan 9 ülkeden 26 pediatrik epileptolojist ve diyetisyenrden oluşan bir komisyon ile panel yapmıştır. Bu grup KD’in klinik yönetimiyle ilgili konsensus geliştirdi. Bu makalede KD’in nöbete karşı olan etki mekanizmaları, klinik endikasyon ve kontrendikasyonları tartışılacaktır. Hasta seçimi, KD öncesi danışma ve değerlendirme, KD tipinin seçilmesi, uygulama, eklemeler, izlem ve yan etkilerin yönetimi basamaklarından oluşmaktadır. KD alan çocuğun izlenmesi sırasında pediatrik nörolog, pediatrist ve diyetisyenin birlikte göstereceği çaba KD tedavisinin başarısını ve oluşabilecek yan etkilerin tanınması, korunması ve giderilmesinde esastır. Bu derlemede genel pediatristlerin KD kullanan çocukların bakımıyla ilgili bilmeleri gereken becerileri arttırarak çocuğun aile ve bakıcılarına danışma vermesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: ketojenik diyet, çocukluk çağı, dirençli nöbet, konsensus


Aycan Ünalp. Ketogenic diet practices on childhood epilepsies. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 169-177

Corresponding Author: Aycan Ünalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (39 accesses)
 (6614 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital