E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Experience of the ketogenic diet therapy of the ketogenic diet team in a third-line children’s hospital [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 175-183 | DOI: 10.5222/buchd.2018.64935  

Experience of the ketogenic diet therapy of the ketogenic diet team in a third-line children’s hospital

Aycan Ünalp, Gürkan Gürbüz, Selvinaz Edizer, Bahar Toklu Baysal, Zeynep Akışın, Melis Köse, Tansel Çalık, Ünsal Yılmaz
Health Sciences University Dr. Behcet Uz Childrens Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The aim of the study to evaluate the effect and side effects of ketogenic diet in add-on therapy for refractory epileptic children cohort followed by our ketogenic diet team.
METHODS: HSU Dr. Behçet Uz Children's Diseases and Surgery Training and Research Hospital Pediatric Neurology Polyclinic files were reviewed retrospectively for at least 6 months between March and November 2016. After the diseases in which the ketogenic diet was contraindicated were excluded. The consent form was taken from the families and the diet started after the training. Patients were monitored quarterly for clinical and laboratory findings with regard to efficacy and side effects by our team.
RESULTS: Total of twenty seven patients, of these 11 (40,7%) were male and 16 (59,3%) were female participated the study. Patients were in the age group of 11 months to 15 years. The majorty had partial seizures and 15 (55,5%) had other seizure types. Of them 77,7% were symptomatic epilepsy. Retrospective chart review revealed 74% patients reduced ≥50% seizures, 11,1% of patients reduced <50% seizures. 14,8% were seizure-free and 7,4% increased seizure activity. The complication rate was 37%; of those 14,8% have hyperlipidemia, 14,8% have urolithiasis, 7,4% have gastrointestinal symptoms. Eight (29,6%) children had announced secondary benefit (motor, cognitive and speech areas) from ketogenic diet.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our studies results showed that ketogenic diet was an efficacious non-pharmacological therapy for children with drug-resistant epilepsy. These children regularly must be follow by the experienced ketogenic diet team for potential side effects.

Keywords: refractory epilepsy, children, ketogenic diet, therapy, experience.


Üçüncü Basamak Bir Çocuk Hastanesindeki Ketojenik Diyet Ekibinin Ketojenik Diyet Tedavisi Deneyimleri

Aycan Ünalp, Gürkan Gürbüz, Selvinaz Edizer, Bahar Toklu Baysal, Zeynep Akışın, Melis Köse, Tansel Çalık, Ünsal Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı ketojenik diyet ekibimiz tarafından izlenmekte olan ilaca dirençli epilepsili bir çocuk hasta grubunun ek tedavisinde ketojenik diyetin etki ve yan etkilerini değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: SBU Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi Polikliniği tarafından Mart-Kasım 2016 tarihleri arasında en az 6 aydır takip edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Ketojenik diyetin kontrendike olduğu hastalıklar dışlandıktan sonra ailelerden onam alınarak eğitim sonrasında diyet başlandı. Hastalar ketojenik diyet ekibi tarafından üç ayda bir klinik ve labotauar bulgularıyla etkinlik ve yan etkiler açısından düzenli olarak izlendi.
BULGULAR: Toplamda 27 hasta, 11’i (%40,7) erkek, ve 16’sı (%59,3) kız çalışmaya alındı. Hastaların yaşları 11 ay ile 15 yaş arasındaydı. Çoğunluğu fokal nöbetlere ve 15’i (%55,5) diğer nöbet tiplerine sahipti. Yüzde 77,7’si (21/27) semptomatik epilepsiydi. Retrospektif dosya taraması %74 (20/27) hastanın ≥%50 nöbet azalması, %11,1 (3/27) hastanın < %50 nöbet azalması, %14,8 (4/27) hastanın nöbetsiz ve %7,4 (2/27) hastanın nöbet artışı olduğunu gösterdi. Komplikasyon oranı %37 (10/27) idi; %14,8 (4/27) hiperlipidemi, %14,8 (4/27) ürolitiazis, %7,4 (2/27) gastrointestinal sistem semptomları şeklindeydi. 0-10 yaş grubundaki 19 hastanın 15’inde ≥%50 nöbet azalması varken 11-15 yaş grubunda 8 hastanın 6’sında ≥%50 nöbet azalması elde edilmişti. Sekiz (%29,6) hastada ketojenik diyetten sekonder yarar (motor, bilişsel ve konuşma alanlarında) sağlanmıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları ketojenik diyet tedavisinin ilaca dirençli epilepsili çocukların ilaç-dışı tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu gösterdi. Olası yan etkiler bakımından bu çocukların deneyimli bir ketojenik diyet ekibi tarafından düzenli olarak izlenmeleri gerekir.

Anahtar Kelimeler: dirençli epilepsi, çocuk, ketojenik diyet, tedavi, deneyim.


Aycan Ünalp, Gürkan Gürbüz, Selvinaz Edizer, Bahar Toklu Baysal, Zeynep Akışın, Melis Köse, Tansel Çalık, Ünsal Yılmaz. Experience of the ketogenic diet therapy of the ketogenic diet team in a third-line children’s hospital. J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 175-183

Corresponding Author: Aycan Ünalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (943 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital