E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Effects of Low FODMAP Diet on the Quality of Life and Gastrointestinal Symptoms in Children with Irritable Bowel Syndrome. A Pilot Study [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 240-246 | DOI: 10.5222/buchd.2021.64325  

The Effects of Low FODMAP Diet on the Quality of Life and Gastrointestinal Symptoms in Children with Irritable Bowel Syndrome. A Pilot Study

Ecem Ipek Altınok1, Çiğdem Ömür Ecevit2, Zeynep Akışın3, Aslı Ata Teneler4, Özlem Bağ1
1University Of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases And Surgery Training And Research Hospital, Pediatrics Clinic, Izmir
2University Of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases And Surgery Training And Research Hospital, Pediatric Gastroenterology, Hepatology And Nutrition Clinic, Izmir
3University Of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases And Surgery Training And Research Hospital, Dietetics Clinic, Izmir
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Public Health

Objective: Irritable bowel syndrome is a disease that negatively affects life. Recently, diet therapies have been emphasized. Our study, the aim was to investigate the effect of low FODMAP (fermented oligo-, di-, monosaccharide and polyols) diet on the frequency of gastrointestinal symptoms and the effects on quality of life in patients with IBS.
Method: 18 children aged between 7-18 years, who were diagnosed with IBS, followed by University of Health Sciences Izmir Dr. Behçet Uz Children’s Diseases and Surgery Training and Research Hospital the Child Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Clinic were included in the study. The appropriate KINDL scale was applied at the time of application and 2 weeks after the end of the low FODMAP diet. GIS symptoms of the week 0 and 6 KINDL results were compared. KINDL scale was applied to the families before and after dieting and the results were compared.
Results: The study was completed with 10 patients. The most common symptom was abdominal pain and it was present in all patients. All symptoms were found to decrease after diet but it was not significant. There was a significant increases in emotional well-being, family divisions and total KINDL results at the 6th week of diet in the children In parent KINDL scales, the results were not considered significant.
Conclusion: Despite there was a decrease in GIS related complaints and increase in quality of life in IBS patients who underwent low FODMAP diet, it has been found appropriate to continue the study with larger patient groups for longer follow-up periods.

Keywords: Irritable bowel syndrome, low FODMAP diet, KINDL scale


İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) Tanılı Çocuklarda Uygulanan Düşük FODMAP Diyetinin Yaşam Kalitesi ve Gastrointestinal Semptomlar Üzerine Etkisi. Pilot Çalışma

Ecem Ipek Altınok1, Çiğdem Ömür Ecevit2, Zeynep Akışın3, Aslı Ata Teneler4, Özlem Bağ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Kliniği, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Diyetetik Kliniği, İzmir
4Ege Ünibersitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlıüğı Anabilim Dalı

Amaç: İrritabl bağırsak sendromu yaşamı olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Son zamanlarda diyet tedavileri üzerinde durulmaktadır. Çalışmamızda, İBS tanılı hastalara düşük FODMAP (fermente oligo, di, monosakkaritler ve polyoller) diyeti uygulanarak, gastrointestinal semptomların sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği tarafından takipli, İBS tanılı 7-18 yaş aralığında 18 çocuk çalışmaya dahil edildi. Olgulara başvuru anında ve düşük FODMAP diyeti bitiminden 2 hafta sonra KINDL (Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği) uygulandı. 0. hafta ve 6. hafta KINDL sonuçları ve haftalık GİS semptomları karşılaştırıldı. Ailelere de diyetten önce ve sonra KINDL ölçeği uygulanarak sonuçlar karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma 10 hasta ile tamamlandı. Hastaların 6’sı erkek (%60), 4’ü kız (%40) idi. 7-12 yaş arası 4 (%40), 13-17 yaş arası 6 (%60) hasta vardı. Semptom olarak en sık karın ağrısı eşlik etmekte olup tüm hastalarda mevcuttu. Semptomların tamamının diyet sonrası azaldığı tespit edildi ancak anlamlı p değeri elde edilemedi. Çocukların duygusal iyilik, aile bölümleri ve toplam KINDL sonuçlarında 6.hafta sonunda anlamlı artış saptandı. Ebeveyn KINDL öllçeklerinde ise sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Sonuç: Hastalarda diyet ile genel iyilik hali ve bulgularda azalma sağlandığı görülse de, diyetin etkin ve geçerli olduğunun kanıtlanabilmesi için daha büyük gruplar ile daha uzun izlem süresini kapsayan çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İrritabl bağırsak sendromu, düşük FODMAP diyeti, KINDL ölçeği


Ecem Ipek Altınok, Çiğdem Ömür Ecevit, Zeynep Akışın, Aslı Ata Teneler, Özlem Bağ. The Effects of Low FODMAP Diet on the Quality of Life and Gastrointestinal Symptoms in Children with Irritable Bowel Syndrome. A Pilot Study. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 240-246

Corresponding Author: Ecem Ipek Altınok, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (55 accesses)
 (119 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital