ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Etiology in Pediatric Palliative Care: A Single Center Experience [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 245-250 | DOI: 10.5222/buchd.2020.63308  

Etiology in Pediatric Palliative Care: A Single Center Experience

Nilgün Harputluoğlu1, Ünsal Yılmaz2, Tanju Çelik1
1SBU Izmir Dr. Behçet Uz Children
2SBU Izmir Dr. Behçet Uz Children's Health And Surgery Training And Research Hospital, Child Neurology, IZMIR

INTRODUCTION: Pediatric palliative care is the highest level of care aimed at improving the quality of life of all children and families with life-limiting and threatening diseases. Characteristics of children needing pediatric palliative care in Turkey is unknown. The aim of this study was to investigate the characteristics and needs of children at pediatric palliative care.
METHODS: Following the approval of local ethics committe, hospital records of children followed up at Dr. Behçet Uz Children’s Hospital pediatric palliative care between November 2018 and November 2019 were retrospectively reviewed.
RESULTS: A total of 97 patients were included into the study with a mean age of 5,2 ± 4,6 (0,3-17) years, and 53,6% (n = 48) of them were male. The most common diagnosis was cerebral palsy with 39.2% (n = 38) and congenital metabolic diseases with 20.6% (n = 20). The most common reason for hospitalization was lung infection (61.9%) and the most frequently used drugs were antibiotics (70.1%). In the first 7 days of hospitalization, the need for mechanical ventilator and child intensive care was significantly different (p = 0,020 and p = 0.020, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Children with a wide range of disorders, including cerebral palsy, metabolic disorders and muscle disorders, need pediatric palliative care. Lung infection is the most common reason for hospitalization, and patients who are hospitalized should be followed up more closely in the early period.

Keywords: Child, Etiology, Pediatric palliative care.


Pediyatrik Palyatif Bakımda Etiyoloji: Tek Merkez Deneyimi

Nilgün Harputluoğlu1, Ünsal Yılmaz2, Tanju Çelik1
1SBÜ İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Palyatif Bakım Merkezi-İZMİR
2SBÜ İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji-İZMİR

GİRİŞ ve AMAÇ: Pediatrik palyatif bakım, hayatı sınırlayan ve tehdit eden hastalıkları olan tüm çocukların ve ailelerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan en yüksek bakım düzeyidir. Türkiye'de pediatrik palyatif bakıma ihtiyaç duyan çocukların özellikleri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı pediyatrik palyatif bakımdaki çocukların özelliklerini ve ihtiyaçlarını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yerel etik kurulunun onaylanmasının ardından Kasım 2018-Kasım 2019 tarihleri arasında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi çocuk palyatif bakımında izlenen çocukların hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya ortalama yaşları 5,2 ± 4,6 (0,3-17) yıl olan toplam 97 hasta dahil edildi ve bunların %53,6'sı (n = 48) erkekti. En sık tanı %39,2 (n = 38) ile serebral palsi ve %20,6 (n = 20) ile doğumsal metabolizma hastalıkları olarak saptandı. En sık yatış nedeni akciğer enfeksiyonu (%61,9) olup en sık kullanılan ilaçlar antibiyotikler (%70,1) idi. Servise yatışın ilk 7 gününde mekanik ventilatör ve çocuk yoğun bakım ihtiyacının anlamlı farklı (sırasıyla p=0,020 ve p=0,020) olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serebral palsi, metabolik bozukluklar ve kas bozuklukları da dahil olmak üzere çok çeşitli bozuklukları olan çocukların pediyatrik palyatif bakıma ihtiyacı vardır. Akciğer enfeksiyonu en sık yatış nedeni olup, servise yatan hastaların erken dönemde daha yakın izlemi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Etiyoloji, Pediyatrik palyatif bakım.


Nilgün Harputluoğlu, Ünsal Yılmaz, Tanju Çelik. Etiology in Pediatric Palliative Care: A Single Center Experience. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 245-250

Corresponding Author: Nilgün Harputluoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (20 accesses)
 (128 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital