E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Inborn errors of metabolism: a three-year experience [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2019; 9(2): 143-148 | DOI: 10.5222/buchd.2019.62533  

Inborn errors of metabolism: a three-year experience

Ferit Kulalı1, Melis Köse2, Tuğçe Candan Çelik3, Ezgi Yangın Ergon1, Oğuz Han Kalkanlı1, Rüya Çolak1, Meral Yıldız1, Senem Alkan Özdemir1, Tülin Gökmen Yıldırım1, Şebnem Çalkavur1
1Division Of Neonatology, Dr. Behcet Uz Child Disease And Pediatric Surgery Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Division Of Pediatric Metabolism, Dr. Behcet Uz Child Disease And Pediatric Surgery Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department Of Pediatrics, Dr. Behcet Uz Child Disease And Pediatric Surgery Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The deficiency or absence of an enzyme or cofactor in the metabolic pathway leads to the formation or accumulation of a specific metabolite resulting in inborn errors of metabolism (IEM).The neonate who is, usually, born healthy at birth, will present symptoms such as a reduced activity, nutritional disorders, difficulty in breathing, changes in consciousness, or seizures within hours or days after birth.Since these symptoms are not specific to IEM, a high degree of clinical suspicion is essential in diagnosing and treating the disease and to prevent complications and death.The aim of this study was to evaluate the clinical and biochemical characteristics of neonates diagnosed with IEM.
METHODS: Neonates who presented to the Neonatal Intensive Care Unit of X Hospital between 01.02.2015 and 01.02.2018 were included.Demographic and clinical features and laboratory findings of the neonates were retrieved from patients’ records.
RESULTS: Thirty-three patients with IEM were enrolled into the study.The median birth weight was 3000(interquartile range: 2865-3300) gr, the median gestational week was 39(interquartile range: 38 to 40). The most common presenting complaints were nutritional disorders and tachypnea with a rate of 45.5% which were followed by transaminase elevation(36.4%), hyperammonemia(36.4%), metabolic acidosis(33.3%) and hypoglycemia(27.3%).The most common diagnoses were galactosemia(21.2%), Zellweger syndrome(9.1%) and non-ketotic hyperglycinemia(9.1%).Overall, 64.7% of the patients were discharged with corrected laboratory values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nonspecific symptoms such as nutritional disorders, tachypnea, and jaundice, or nonspecific laboratory abnormalities such as metabolic acidosis or transaminase elevation should alert the physician for IEMs, particularly in countries where the prevalence of consanguineous marriages is high, such as Turkey.

Keywords: Zellweger syndrome, nonketotic hyperglycinemia, newborn, hyperammonemia


Doğumsal metabolik hastalıklı olgularda üç yıllık deneyimimiz

Ferit Kulalı1, Melis Köse2, Tuğçe Candan Çelik3, Ezgi Yangın Ergon1, Oğuz Han Kalkanlı1, Rüya Çolak1, Meral Yıldız1, Senem Alkan Özdemir1, Tülin Gökmen Yıldırım1, Şebnem Çalkavur1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Metabolizma, İzmir, Türkiye
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Metabolik yolaktaki bir enzim veya kofaktörün eksikliği ya da yokluğu sonucu özel bir metabolitin oluşamaması ya da birikimi Doğumsal Metabolik Hastalıklar (DMH)’ a neden olmaktadır. Doğumda genellikle sağlıklı olan bu bebekler, doğumdan sonra saatler ya da günler içinde aktivitede azalma, beslenememe, solunum güçlüğü, bilinç değişikliği veya nöbet gibi semptomlarla başvururlar. Bu semptomlar DMH’a özgü olmadığından erken tanı ve tedavi ile komplikasyonların ve ölümlerin önlenmesinde klinik şüphe varlığı önemlidir.
Bu çalışmada, yenidoğan döneminde tanı alan DMH’a sahip hastaların klinik ve biyokimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, 01.02.2015 – 01.02.2018 tarihleri arasında Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yapıldı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ile laboratuvar bulguları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya, DMH’ı saptanan 33 hasta alındı. Ortanca doğum ağırlığı 3000 (çeyrekler arası, 2865 - 3300) gr, ortanca gebelik haftası ise 39 (çeyrekler arası 38 - 40) hafta idi. En sık başvuru yakınması %45,5 ile beslenme güçlüğü ve taşipne idi. Başvuru sırasında olguların %36,4’ünde transaminaz yüksekliği, %36,4’ünde hiperamonemi, %33,3’ünde metabolik asidoz, %27,3’ünde ise hipoglisemi saptandı. En sık konulan tanılar galaktozemi (%21,2), Zellweger sendromu (%9,1) ve nonketotik hiperglisinemi (%9,1) idi. Hastaların %64,7’si klinik ve laboratuvar bulguları düzelerek taburcu edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemiz gibi akraba evliliklerinin yüksek oranda olduğu bölgelerde, yenidoğan döneminde beslenememe, taşipne ve sarılık gibi nonspesifik semptomlarla başvuran, laboratuvar incelemelerinde metabolik asidoz ya da transaminaz yüksekliği saptanan olgularda DMH açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Zellweger sendromu, nonketotik hiperglisinemi, yenidoğan, hiperamonyemi


Ferit Kulalı, Melis Köse, Tuğçe Candan Çelik, Ezgi Yangın Ergon, Oğuz Han Kalkanlı, Rüya Çolak, Meral Yıldız, Senem Alkan Özdemir, Tülin Gökmen Yıldırım, Şebnem Çalkavur. Inborn errors of metabolism: a three-year experience. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2019; 9(2): 143-148

Corresponding Author: Ferit Kulalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (1383 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital