E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Does Prophylaxis Against Respiratory Syncytial Virus Infection Affect the Weight Percentiles of Infants with Hemodynamically Significant Congenital Heart Disease? [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 174-180 | DOI: 10.5222/buchd.2021.60320  

Does Prophylaxis Against Respiratory Syncytial Virus Infection Affect the Weight Percentiles of Infants with Hemodynamically Significant Congenital Heart Disease?

Ali Orgun, İbrahim İlker Çetin, Hazım Alper Gürsu
University Of Health Sciences, Ankara Child Health And Diseases, Hematology Oncology Training And Research Hospital, Deparment Of Pediatric Cardiology, Ankara, Turkey

Objective: The risk of severe respiratory syncytial virus (RSV) infection with significant morbidity and mortality is greatest in patients with hemodynamically significant congenital heart disease (hs-CHD). The humanized monoclonal antibody, palivizumab, was used as prophylaxis for RSV infection in children <24 months of age suffering from hs-CHD. We performed this study to evaluate the effects of RSV prophylaxis with palivizumab on the weight percentiles of infants with hs-CHD.
Methods: During the RSV seasons between 2013 and 2017, children <24 months of age with hs-CHD who received ≥3 doses of palivizumab prophylaxis were included in this study. All patients were evaluated according to their weight percentiles examined at birth, at the first, and the last dose of palivizumab prophylaxis. The third percentile was accepted as the cut-off value of the lower weight percentile, and values below the 25th percentile were accepted as poorly controlled hs-CHD.
Results: Sixty-one infants aged between 10 days and 15 months were included in the study. The infants received the first dose of palivizumab at the age of 5 months, and all infants received 4.56±0.78 injections on an average. The number of patients weighing lower than the 25th percentile at the first, and the last dose of palivizumab were 36 (59 %) and 29 (47.5 %), respectively. A statistically significant difference was found between weight percentiles of infants at the first and the last dose of palivizumab (p<0.05).
Discussion and conclusion: RSV prophylaxis with palivizumab affects weight percentiles positively, and it may help to reduce the hospitalization rate due to RSV infections in infants with hs-CHD.

Keywords: Congenital heart disease, RSV, palivizumab, weight percentile, infant


Respiratuvar Sinsityal Virüs Profilaksisi, Hemodinamik Olarak Önemli Konjenital Kalp Hastalığı Olan Bebeklerin Ağırlık Persentillerini Etkiler mi?

Ali Orgun, İbrahim İlker Çetin, Hazım Alper Gürsu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Solunum Sinsityal Virüs (RSV) enfeksiyonu, hemodinamik olarak önemli konjenital kalp hastalığı (hö-KKH) olan bebeklerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Bir monoklonal antikor olan palivizumab, hö-KKH tanılı, 24 aydan küçük çocuklarda RSV enfeksiyonu profilaksi için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, RSV profilaksisinin hö-KKH’li bebeklerin ağırlık yüzdelikleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: 2013-2017 yılları arasındaki RSV mevsiminde ≥3 doz palivizumab profilaksisi alan 24 aydan küçük hö-KKH’lı çocuklar retrospetif olarak değerlendirildi. Prematüre doğan olgular, genetik sendrom tanısı, kronik akciğer hastalığı veya ek hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalar doğumda, palivizumabın başlangıç ve son dozunda ölçülen vücut ağırlık persentiline göre değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 10 gün ile 15 ay arasındaki 61 olgu dahil edildi. Olguların 25’i (%41) erkek ve 36’sı (%59) kızdı. Olguların ilk palivizumab dozu uygulandığındaki ortanca yaşı 5 ay, ortalama uygulanan palivizumab dozu sayısı 4,56±0,78 idi. Vücut ağırlığı 25 percantil altı olan hasta sayısı Palivizumab ilk dozu uygulamasında 36 olgu/61 (59 %) olup son doz uygulamada ise 29/61 (% 47,5) idi. Palivizumabın ilk ve son dozlarında bebeklerin ağırlık yüzdelikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0,05). 19 (%31,1) hastanın vücut ağılığı persantillerinde en az bir persentile ilerleme oldugu görülürken, 33 olgunun (%54) vucut ağırlığı persantilini koruduğu görüldü.
Sonuç: Bu çalışmada RSV profilaksi alan hastaların yaklaşık 1/3’ünün vucut ağılığı percantillerinde en az bir percentile ilerleme olduğu görülürken, hastaların yaklaşık yarısının vücut ağırlığı persantilini koruduğu gösterildi. RSV profilaksisi hö-KKH’lı bebeklerde RSV enfeksiyonlarına bağlı hastanede yatış oranını azaltmaya ve ağırlık persentillerini olumlu etkilemeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp hastalığı, RSV, palivizumab, ağırlık persentili, infant


Ali Orgun, İbrahim İlker Çetin, Hazım Alper Gürsu. Does Prophylaxis Against Respiratory Syncytial Virus Infection Affect the Weight Percentiles of Infants with Hemodynamically Significant Congenital Heart Disease?. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 174-180

Corresponding Author: Ali Orgun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (58 accesses)
 (147 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital