ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Evaluation of demographic characteristics in childhood poisoning cases [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1): 25-30 | DOI: 10.5222/buchd.2014.025  

Evaluation of demographic characteristics in childhood poisoning cases

Emel Berksoy Ataş, Tanju Çelik, Rana İşgüder, Utku Karaaslan, Hasan Ağın, Aşiyan Kilit Yılmaz, Nurettin Ünal
İzmir Dr. Behçet Uz Children

OBJECTIVE: Poisoning has been an important role in avoidable morbidity and mortality of childhood emergency diseases. The aim of this study was to evaluate the epidemiological and clinical characteristics in childhood poisoning cases.

METHODS: Poisoning cases (n: 216) aged between 1 month- 17 years (mean: 69,33±60,34 months) who applied to pediatric emergency unit of Dr. Behçet Uz Children Hospital between January 2012- December 2012 were evaluated retrospectively.

RESULTS: There were 216 intoxication cases (8%) consisted of 2641 cases who applied to emergency unit for observation during one year period. 59.3% of cases were girls, 40.7% were boys. The highest proportion poisoning was in the 2-5 years of age group (52.8%) and pharmaceutical agents were the most commonly ingested agents in this age group. Of the poisoning cases, 21% were suicidal and 79% were accidental. When evaluated according to the season, 31.1% of the patients presented in atumn, 26.7% in the summer, 22.2% in the winter, 20% in the spring. There was no report of mortality in these 216 cases.

CONCLUSION: It is important to determine the poisoning characteristics of our region to undertake preventive measures.

Keywords: Child, suicide, poisoning


Çocukluk çağı zehirlenme olgularının demografik özelliklerinin değerlendirilmesi

Emel Berksoy Ataş, Tanju Çelik, Rana İşgüder, Utku Karaaslan, Hasan Ağın, Aşiyan Kilit Yılmaz, Nurettin Ünal
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Zehirlenmeler çocukluk çağı acil hastalıklar arasında morbidite ve mortalitenin önlenebilir nedenleri arasında yer alır. Bu çalışmada bölgemizde görülen çocukluk çağı zehirlenmelerinin epidemiyolojik ve klinik özelliklerini belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER: Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde Ocak 2012-Aralık 2012 tarihleri arasında yatırılarak izlenen, yaşları 1 ay-17yaş arasında değişen (ortalama 69,33±60,34 ay) 216 zehirlenme olgusu geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çocuk Acil Servisinde 1 yıl içinde yatırılarak izlenen 2641 vakanın 216’ sı (%8) zehirlenme vakası idi. Olguların %59.3’ü kız,%40.7’i erkek idi. Zehirlenmelerin en sık görüldüğü yaş grubu 2-5 yaş olup (%52.8) bu dönemde en sık görülen zehirlenme etkeni ise farmakolojik ajanlardı. Zehirlenme etkenlerinin %52.8’i farmakolojik, %32.4’ü farmakolojik olmayan ajanlardı. Zehirlenme olgularının 45 ‘i (% 21) intihar amaçlı, 171’i (% 79) kaza sonucu meydana gelmişti. Mevsime göre dağılımda hastaların %31.1’i sonbahar, %26.7’i yaz,%22.2’si kış, %20‘ si ilkbaharda başvurmuştu. Çalışmanın yapıldığı dönemde uygun takip ve destek tedavisi ile vakaların hiçbirinde mortalite gözlenmedi.

SONUÇ: Bölgemizin zehirlenme profilinin belirlenmesinin, koruyucu önlemlerin alınmasına katkısı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, intihar, zehirlenme


Emel Berksoy Ataş, Tanju Çelik, Rana İşgüder, Utku Karaaslan, Hasan Ağın, Aşiyan Kilit Yılmaz, Nurettin Ünal. Evaluation of demographic characteristics in childhood poisoning cases. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1): 25-30

Corresponding Author: Tanju Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (68 accesses)
 (1212 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital