E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Interrecurrent nerve anastomosis with free nerve graft transposition in rabbits [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 209-214 | DOI: 10.5222/buchd.2017.209  

Interrecurrent nerve anastomosis with free nerve graft transposition in rabbits

Bülent Çalık1, Ömer Engin2, Aslı Muratlı3, Can Ahmet Kulan4, Buket Topçu5, Kerem Karaman6, Fuat İpekçi1, Gökçe Aksoy Yıldırım7, Mutlu Ünver8
1Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Izmir, Turkey
2Izmir Buca Seyfi Demirsoy Large State Hospital, Department Of General Surgery, Izmir, Turkey
3Baskent University Zubeyde Hanim Hospital, Department Of Pathology, Izmir, Turkey
4Izmir Bozyaka Education And Research Hospital, Department Of Neurology, Izmir, Turkey
5Izmir Bozyaka Education And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Izmir, Turkey
6Sakarya University, Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Sakarya, Turkey
7Ankara Diskapi Education And Research Hospital, Department Of Ear, Nose And Throat, Ankara, Turkey
8İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

INTRODUCTION: In this experimental study, we aimed to observe the improvement of vocal cord function in rabbits after iatrogenic transection of the recurrent laryngeal nerve with subsequent inter-recurrent free nerve graft transposition.

METHODS: The study consisted of 2 groups (the experimental group and the control group) each containing 8 rabbits. The right recurrent nerve was transected both in the control and experiment groups. Inter-recurrent free nerve graft transposition using sural nerve was performed with end-to-side anastomosis in the experimental group whereas in the control group, nerve reconstruction was not done.
RESULTS: After the 3rd postoperative month, the right vocal cord activity was recorded in the experimental group using videolaryngoscopy (VLS) and intramuscular electromyography (EMG). In contrast to the control group, no vocal cord muscle atrophy was found on the light microscopy in experimental group rabbits.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Inter-recurrent free nerve graft transposition can be considered in patients with iatrogenic recurrent nerve transection

Keywords: end to side nevre anastomosis, free nerve graft, laryngeal re-innervation, nerve transposition, recurrent nerve, vocal cord palsy, vocal cord paralysis.


Tavşanlarda serbest sinir grefti transpozisyonu ile interrekürren sinir anastomozu

Bülent Çalık1, Ömer Engin2, Aslı Muratlı3, Can Ahmet Kulan4, Buket Topçu5, Kerem Karaman6, Fuat İpekçi1, Gökçe Aksoy Yıldırım7, Mutlu Ünver8
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Birimi
2İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
3İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi Patoloji Birimi
4İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Birimi
5İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Birimi
6Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
7Ankara Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Ve Boğaz Birimi
8Izmir University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Izmir, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu deneysel çalışmada tavşanlarda rekürren laringeal sinirin iyatrojenik kesisini takiben serbest sinir grefti ile interrekürren sinir transpozisyonunun vokal kord fonksiyonlarının iyileşmesi üzerindeki etkisini gözlemlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma her biri 8 tavşan içeren deney ve kontrol grubu olmak üzere iki gruptan oluşuyordu. Her iki grupta da sağ rekürren sinir kesildi. Deney grubunda sural sinir kullanılarak interrekürren serbest sinir transpozisyonu uç-yan anastomoz ile yapıldı. Kontrol grubunda ise sinir rekonstrüksiyonu yapılmadı.
BULGULAR: Postoperatif üçüncü aydan sonra sağ vokal kord aktivitesi deney grubunda videolaringoskopi (VLS) ve kas içi elektromiyografi (EMG) kullanılarak kaydedildi. Kontrol grubunun aksine deney grubu tavşanlarında ışık mikroskobunda vokal kord kas atrofisi görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Inter-rekürren serbest sinir grefti transpozisyonu iyatrojenik rekürren sinir kesisi olan hastalarda kabul edilebilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: uç-yan sinir anastomozu, serbest sinir grefti, laringeal yeniden innervasyon, sinir transpozisyonu, rekürren sinir, vokal kord palsi, vokal kord paralizisi.


Bülent Çalık, Ömer Engin, Aslı Muratlı, Can Ahmet Kulan, Buket Topçu, Kerem Karaman, Fuat İpekçi, Gökçe Aksoy Yıldırım, Mutlu Ünver. Interrecurrent nerve anastomosis with free nerve graft transposition in rabbits. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 209-214

Corresponding Author: Bülent Çalık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (74 accesses)
 (921 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital