ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Histopathological frequency of Helicobacter pylori in children between 1-18 ages in the Erzurum province [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(1): 73-77 | DOI: 10.5222/buchd.2016.073  

Histopathological frequency of Helicobacter pylori in children between 1-18 ages in the Erzurum province

Şenay Erdoğan Durmuş, Hilal Balta, Sevilay Akalp Özmen, Ali Kurt, İlknur Çalık, Ahmet Erkan Bilici, Fazlı Erdoğan
Department Of Pathology, Erzurum Region Training And Research Hospital, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to investigate the frequency of Helicobacter pylori (HP) in the Erzurum province in the pediatric age group’s upper gastrointestinal (GI) endoscopy.
METHODS: In July 2014-May 2015 period, 59 patients which were performed upper GI endoscopy in our hospital and were taken antral biopsies, between 1-18 years old, included in the study and analyzed retrospectively. Antrum biopsies stained with hematoxylin-eosin and modified Giemsa and evaluated by light microscopy. Mononuclear cell infiltration, neutrophil infiltration, atrophy, intestinal metaplasia, HP existence examined and classified as negative (0), mild (+1), moderate (+2), severe (+3) according to the Sydney system.
RESULTS: 38 of our patients were female (64.4%) and 21 of them were male (35.6%) and the mean age was 11.84 ± 4.88 years. HP was found in 36 cases (61.01%) in varying degrees. HP rates in male patients 66.66% (14/21), 57.89% in females (22/38) in terms of gender. The frequencies of HP 57.14%, 56.25%, 63.88%, respectively, in the age groups 1-5 years, 6-10 years, 11-18 years. %33.33 of patients had mild, %52.78 had moderate, %13.89 had severe positivity for HP. Mononuclear cell infiltration in varying degrees were seen in all of 36 HP positive patients and neutrophil infiltration in varying degrees were seen 33 of them.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the Erzurum province the frequency of HP in the pediatric age group’s endoscopic biopsies is 61.01%. In 1-5 years children HP frequency was detected as 57.14%. This rate is higher than the studies that were made in our country's west and the western countries.

Keywords: Helicobacter pylori, pediatric age, histopathology


Erzurum ilinde 1-18 yaş çocuklarda histopatolojik olarak Helicobacter pylori sıklığı

Şenay Erdoğan Durmuş, Hilal Balta, Sevilay Akalp Özmen, Ali Kurt, İlknur Çalık, Ahmet Erkan Bilici, Fazlı Erdoğan
Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda Erzurum ilinde, pediatrik yaş grubunda üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopilerinde Helicobacter pylori (HP) sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2014-Mayıs 2015 döneminde, hastanemizde üst GİS endoskopisi uygulanmış, antrum biyopsisi alınmış, 1-18 yaş arası, 59 olgu çalışmaya alındı ve retrospektif olarak incelendi. Antrum biyopsileri hemotoksilen-eozin ve modifiye Giemsa yöntemi ile boyanarak ışık mikroskobunda değerlendirildi. Mononükleer hücre infiltrasyonu, nötrofil infiltrasyonu, atrofi, intestinal metaplazi, HP varlığı incelendi ve Sydney Sistemine göre negatif (0), hafif (+1), orta (+2), şiddetli (+3) olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan olguların 38 (%64,4)’i kız, 21 (%35,6)’i erkek olup, yaş ortalamaları 11,84±4,88 yıl idi. 36 olguda (%61,01) değişik şiddetlerde HP tespit edildi. Cinsiyet bakımından HP oranları erkek olgularda %66,66 (14/21), kızlarda %57,89 (22/38) idi. 1-5 yaş, 6-10 yaş, 11-18 yaş gruplarında HP sıklığı sırasıyla %57,14, %56,25, %63,88 idi. HP tespit edilen olguların %33,33’ünde hafif (+1), %52,78’inde orta (+2), %13,89’unda şiddetli (+3) oranda HP izlendi. HP pozitif 36 olgunun tümünde değişik derecelerde mononükleer hücre infiltrasyonu, 33’ünde değişik derecelerde nötrofil infiltrasyonu izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erzurum ilinde endoskopik biyopsilerde pediatrik yaş grubunda HP sıklığı %61,01’dir. 1-5 yaş arası çocuklarda HP sıklığı %57,14 oranında saptanmış olup ülkemizin batısında ve batı ülkelerinde yapılan çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, çocukluk çağı, histopatoloji


Şenay Erdoğan Durmuş, Hilal Balta, Sevilay Akalp Özmen, Ali Kurt, İlknur Çalık, Ahmet Erkan Bilici, Fazlı Erdoğan. Histopathological frequency of Helicobacter pylori in children between 1-18 ages in the Erzurum province. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(1): 73-77

Corresponding Author: Şenay Erdoğan Durmuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (941 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital