E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Identifying The Problems Experienced By Families Of Children With Burn Injuries After Discharge And The Causes Of These Problems [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 111-119 | DOI: 10.5222/buchd.2020.59320  

Identifying The Problems Experienced By Families Of Children With Burn Injuries After Discharge And The Causes Of These Problems

Nazife Gamze Özer1, Fatma Vural2
1Ege University Department Of Pediatric Surgery, İzmir, Turkey
2Department Of Surgical Nursing, Faculty Of Nursing, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Burns alter normal life processes suddenly. It is hard both to accept burns due to accompanying physical and psychological changes and to learn how to live with the generally altered appearance caused by them. The study was conducted to identify the problems experienced by families of children with burn injuries after discharge and the causes of these problems.
METHODS: The descriptive study data were collected with the help of an introductory form, an information form for the problems experienced by parents and the State Anxiety Inventory. Statistical Package for the Social Sciences 16.0 program was used in data analysis. Study data were expressed as numbers, percentages, means using Student’s t test.
RESULTS: The sample included 162 families of children with burns. Of these children, 54.3% were males, while 70.4% of them had scalding and 46.3% had superficial burns. Families had experienced problems with their children concerning bathings (81.5%), social communication (77.8%), getting dressed (63.0%), using medications (61.7%), doing exercises (54.3%), feeding ( 40.7%) and dressing wounds (34.6%). Mean state anxiety score was found to be 47.03±7.48.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study found that parents experienced various problems after discharge: Problems with using medication, dressing wounds, bathing, getting dressed, exercise, nutrition and social communication were experienced. It was determined that problems experienced affected the anxiety levels of the families. It is suggested for nurses to provide regular home visits or provide consultancy via telephone in order to identify problems.Identification of the problems expeirenced will also contribute to the preparation of the content discharge training programs.

Keywords: Child, burn, nursing, family, home care


Yanıklı Çocukların Ailelerinin Taburculuk Sonrası Yaşadıkları Sorunların Ve Nedenlerin Belirlenmesi

Nazife Gamze Özer1, Fatma Vural2
1Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Yanıklar ani bir şekilde normal yaşam süreçlerini değiştirmektedir. Eşlik eden fiziksel ve psikolojik değişikliklerden dolayı yanıkları kabul etmek ve yanıkların neden olduğu genel olarak değiştirilmiş görünümle nasıl yaşayacağını öğrenmek zordur. Bu çalışma taburculuk sonrası yanık yaralanması olan çocukların ailelerinin yaşadığı sorunları ve nedenlerini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı çalışma verileri, tanımlayıcı özelliklere ait bilgi formu, ailelerin yaşadığı sorunlara ilişkin bilgi formu ve Durumluk Kaygı Envanteri yardımı ile toplandı. Veri analizinde Sosyal Bilimler İstatistik Paketi 16.0 programı kullanılarak sayı, yüzde, ortalama ve t testi hesaplandı.
BULGULAR: Örneklemde 162 yanıklı çocuğun ailesi dahil edildi. Çocukların %54,3'ü erkek, %70,4'ü haşlanma ve %46,3'ü yüzeysel yanıktır. Ailelerin %81.5’inin banyo, %77.8’sinin sosyal iletişim, %63.0’nün giyinme, %61,7’sinin ilaç kullanma, %54.3’nün egzersiz yapma, %40.7’sinin beslenme, %34.6’sının pansuman yapma konularında sorun yaşadığı belirlendi. Ailelerin durumluk kaygı puan ortalaması 47.03 ± 7.48 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ailelerin taburcu olduktan sonra çeşitli sorunlar yaşadıklarını ortaya koydu. Bu sorunlar; ilaç kullanma, yaraları giyinme, banyo yapma, giyinme, egzersiz, beslenme ve sosyal iletişim sorunlarıdır. Yaşanan sorunların ailelerin kaygı düzeylerini etkilediği belirlendi. Hemşirelerin ailelerin yaşadıkları sorunları tespit etmek için düzenli ev ziyaretleri yapmaları veya telefonla danışmanlık yapmaları önerilmektedir. Ayrıca, yaşanan sorunların belirlenmesi taburculuk eğitiminde yer alan içeriğin hazırlanmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yanık, hemşirelik, aile, evde bakım


Nazife Gamze Özer, Fatma Vural. Identifying The Problems Experienced By Families Of Children With Burn Injuries After Discharge And The Causes Of These Problems. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 111-119

Corresponding Author: Nazife Gamze Özer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (542 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital