E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Demographic Characteristics of Patients Presented to Pediatric Emergency Department with Febrile Seizure and Identification of Risk Factors for Recurrence [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 159-166 | DOI: 10.5222/buchd.2018.58076  

Demographic Characteristics of Patients Presented to Pediatric Emergency Department with Febrile Seizure and Identification of Risk Factors for Recurrence

Ahu Aksay1, Sefer Kumandaş2, Hüseyin Per2, Gamze Poyrazoğlu2, Hakan Gümüş2
1Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infectious Diseases, Sivas
2Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Neurology, Kayseri

INTRODUCTION: Febrile convulsion is the most common type of convulsion in childhood. To identify etiological factors, risk factors for recurrence and recurrence rate by determining demographic characteristics of patients with febrile seizure.
METHODS: We identified etiological factors, risk factors for recurrence and recurrence rate by determining sociodemographic characteristics of 500 patients with available patient file who presented with febrile seizure to Pediatric Emergency Department of Erciyes University.
RESULTS: The male: female ratio was 1.14: 1. Mean age was 26.920±18.366 months. There was a positive family history of febrile seizure in 35.8% of the patients. A simple febrile seizure was observed in 80.8% whereas complicated febrile seizure in 19.2% of the patients. In our study, body temperature was below 39°C during seizure in 88.6%, while it was above 39°C in 11.4% of the patients. In agreement with literature, the risk factors for febrile seizure included age younger than 18 months and family history of febrile seizure in our study. In our study, the parameters causing recurrence of febrile seizure were detected as febrile seizure before 18 months of age, family history of febrile seizure, family history of epilepsy and body temperature below 39°C during seizure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The likelihood of febrile seizure recurrence was higher in children with positive family history for febrile seizure, those having febrile seizure before 18 months of age and/or at low body temperature. The understanding of risk factors for febrile seizure recurrence is important for providing accurate information to parents, relieving anxiety levels and preventing unnecessary prophylactic therapies.

Keywords: febrile seizure, recurrence, risk


Çocuk Acil Polikliniğine Febril Konvülsiyon Nedeniyle Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri ve Rekürrens Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Ahu Aksay1, Sefer Kumandaş2, Hüseyin Per2, Gamze Poyrazoğlu2, Hakan Gümüş2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Sivas
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Febril konvülsiyon çocukluk döneminin en sık gözlenen konvülsiyon şeklidir. Bu çalışmada amacımız febril konvülsiyon geçiren hastaların sosyodemografik özelliklerini belirleyerek etiyolojik faktörleri, rekürrens açısından risk faktörlerini ve rekürrens oranını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniği’ne ateşli havale nedeniyle başvuran ve dosyalarına ulaşılabilen 500 hastanın geriye dönük demografik özelliklerini belirleyerek etiyolojik faktörleri ve rekürrens açısından risk faktörlerini ve rekürrens oranını belirledik.
BULGULAR: Çalışmamızda erkek/kız oranı 1.14/1 idi. Hastaların ortalama yaş 26,92±18,366 ay idi. Ailede febril konvülsiyon öyküsü dağılımına bakıldığında olguların % 35,8’inde ailesinde febril konvülsiyon geçirme öyküsü mevcuttu. Hastaların %80,8’inde basit, % 19,2’sinde ise komplike febril konvülsiyon görüldü. Çalışmamızda hastaların %88,6’sında konvülsiyon esnasında ateş 39◦C’nin altında, %11,4’ünde ise 39◦C’nin üstünde idi. Çalışmamızda hastalarda febril konvülsiyonun tekrarlama yüzdesi 31,6 olarak bulundu. Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak febril konvülsiyon risk faktörleri arasında çocuğun yaşının 18 aydan küçük olması ve ailede febril konvülsiyon öyküsü varlığı mevcuttu. Çalışmamızda febril konvülsiyonda rekürrense neden olan parametreler ilk konvülsiyonu 18 aylıktan küçük yaşta geçirmiş olmak, ailede febril konvülsiyon geçirme öyküsü varlığı, ailede epilepsi öyküsü ve konvülsiyon sırasındaki vücut ısısının 39◦C’den düşük olması olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ailesinde febril konvülsiyon öyküsü olan, 18 aylıktan küçük yaşta febril konvülsiyon geçiren ve /veya düşük ateşte febril konvülsiyon geçiren çocuklarda febril konvülsiyonun tekrarlama olasılığı yüksektir. Febril konvülsiyon rekürrensi açısından risk faktörlerinin bilinmesi, ailelerin doğru bilgilendirilmesi, anksiyete düzeylerinin azaltılması ve gereksiz profilaktik tedavilerin önlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: febril konvülsiyon, rekürrens, risk


Ahu Aksay, Sefer Kumandaş, Hüseyin Per, Gamze Poyrazoğlu, Hakan Gümüş. Demographic Characteristics of Patients Presented to Pediatric Emergency Department with Febrile Seizure and Identification of Risk Factors for Recurrence. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 159-166

Corresponding Author: Ahu Aksay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (4205 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital