ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Evaluating blood pressure of children with tonsillar hypertrophy without OSAS by 24- hour ambulatory blood pressure monitorization [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(2): 80-87 | DOI: 10.5222/buchd.2012.080  

Evaluating blood pressure of children with tonsillar hypertrophy without OSAS by 24- hour ambulatory blood pressure monitorization

Şükran Keskin Gözmen1, İpek Akil2
1Dr. Behçet Uz Children Hospital, İzmir
2Celal Bayar University Medical School, Pediatrics, Manisa

OBJECTIVE: Respiratory disorders related to sleeping problems are examined in a wide spectrum ranging from simple snoring to obstructive sleep apnea syndrome. Hypertension and the risk for cardiovascular morbidity because of obstructive sleep apnea syndrome have been demonstrated in many previous studies. But, there are limited number of studies demonstrating the influential blood pressure changes during the rime interval from primary snoring to obstructive sleep apnea syndrome.
METHODS: Twenty children who had no obstructive sleep apnea symptoms with tonsillar hypert- rophy (grade 3-4) and twenty children as control subjects (range: 6-13 years) were included in this study. Healthy children consisting of equal number of boys and girls who were in the same age group with the patient group with no complaints were chosen as a control group. All partici- pants were evaluated by twenty 24-ambulatory blood pressure monitorization, and the data obtained were compared.
RESULTS: There was no significant difference between the groups as for average blood pressure measurements obtained during the whole day, daytime and at night Still blood pressure load, blood pressure index and blood pressure variability of both groups did not differ statistically significantly. The number of non-dippers in the patient group was greater than the those in the control group. Although intergroup difference did not reach a statistical significance.
CONCLUSION: This study showed that cardiovascular complications like systemic hypertension did not become manifest in children with tonsillar hypertrophy but without any sign of clinical obs- tructive sleep apnea. Higher number of non-dippers in the patient group, reveal the requirement for larger population-based studies.

Keywords: Tonsillar hypertrophy, ambulatory blood pressure monitoring, hypertension, upper airway resistance, obstructive sleep apnea


Tıkayıcı Uyku Apnesi Olmayan Tonsil Hipertrofili Çocuklarda Kan Basıncının Yirmidört Saatlik Ambulatuar Kan Basıncı Monitorizasyonu İle Değerlendirilmesi

Şükran Keskin Gözmen1, İpek Akil2
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Manisa

AMAÇ: Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları basit horlamadan, tıkayıcı uyku apnesine kadar geniş bir yelpazede incelenir. Tıkayıcı uyku apnesi olan erişkin ve çocuk hastalarda hipertansiyon varlığı ve ileride oluşturabileceği artmış kardiovasküler morbidite riski daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak basit horlama ile başlayıp hava yolu direncinde artış ile devam eden, tıkayıcı uyku apnesi oluşuncaya kadar olan süreç içerisinde kan basıncı değişikliklerinin nasıl etkilendiğine dair yapılmış çalışmalar literatürde sınırlıdır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya evre 3-4 tonsil hipertrofili ancak tıkayıcı uyku apne semptomları tanımlamayan yaşları 6 ila 13 arasında değişen 20 hasta ve sağlıklı 20 kontrol olgu alınmıştır. Kontrol grubu aynı yaş grubunda olan, hiç bir yakınması olmayan, sağlıklı, eşit sayıda kız ve erkek olgulardan seçilmiştir. Tüm hastalara yirmi dört saatlik ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu yapılarak elde edilen değerler karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grubu arasında tüm gün, gündüz, gece sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalama değerleri açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Yine her iki grupta kan basıncı yükü, kan basıncı indeksi ve kan basıncı değişkenliği açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmamıştır. Hasta grubunda kontrol grubuna göre daha çok olgu non-dipper olarak saptanmıştır. Ancak bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
SONUÇ: Bu çalışma, tonsil hipertrofisi olan ancak klinik olarak tıkayıcı uyku apne bulgusu olmayan hastalarda hipertansiyon gibi kardiyovasküler komplikasyonların aşikar olmadığını göstermektedir. Ancak hasta grubunda non dipper bireylerin fazla olması, vaka sayısı arttırılmış çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tonsil hipertrofisi, ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu, hipertansiyon, üst hava yolu direnci, tıkayıcı uyku apnesi


Şükran Keskin Gözmen, İpek Akil. Evaluating blood pressure of children with tonsillar hypertrophy without OSAS by 24- hour ambulatory blood pressure monitorization. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(2): 80-87

Corresponding Author: Şükran Keskin Gözmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (24 accesses)
 (1712 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital