E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Our Experience in Neonatal Varicella [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(3): 154-160 | DOI: 10.5222/buchd.2012.154  

Our Experience in Neonatal Varicella

Şükran Keskin Gözmen, Hurşit Apa, İlker Günay, Erhan Özbek, Ferah Genel, Süleyman Nuri Bayram, İlker Devrim
Dr. Behçet Uz Children Hospital, İzmir

OBJECTIVE: Varicella infection is common in childhood but it is less common in neonatal period. Varicella infection in pregnancy and neonatal period is clasified as congenital, perinatal and neonatal varicella. Characteristics of patients, routes of transmission and course of the disease were evaluated retrospectively in newborns with neonatal varicella in this study.
METHODS: Charts of neonates admitted to Dr. Behçet Uz Children Hospital between October 2011 and May 2012 with varicella eruption after postnatal ten days were retrospectively reviewed.
RESULTS: Thirteen neonates were enrolled in this study. Mean age was 23 ± 5,7 days. Eight patients were female and five patients were male. Mean gestational age was 38,2 ± 1,1 weeks. Seven patients had a history of contact with a person with active varicella infection. Five of them were siblings. Six patients had no contact. Two mothers had varicella eruption after the third day of delivery. All patients had intravenous acyclovir three times a day with a dose of 10 mg/kg for three to five days and after discharge they had oral acyclovir with the same dose until the seventh day. One patient with infiltration in chest x-ray and one with infected lesions of varicella had ampicillin-sulbactam in addition to acyclovir.
CONCLUSION: It is important to start acyclovir treatment in twenty four-hours with the first sign of eruption in the patients with a diagnosis of neonatal varicella. Acyclovir in the treatment of neonatal varicella decreases the morbidity and mortality and it is safe for drug-induced side effects. But, broad controlled studies are needed.

Keywords: neonate, neonatal varicella, chickenpox, acyclovir


Neonatal Varisella Deneyimlerimiz

Şükran Keskin Gözmen, Hurşit Apa, İlker Günay, Erhan Özbek, Ferah Genel, Süleyman Nuri Bayram, İlker Devrim
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir

AMAÇ: Varisella enfeksiyonu çocukluk çağında sıktır ancak yenidoğan döneminde daha az görülür. Varisella enfeksiyonu gebelik ve yenidoğan döneminde konjenital varisella, perinatal varisella ve neonatal varisella infeksiyonu olarak üç şekilde sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, neonatal suçiçeği tanısı alan yenidoğanların özellikleri, bulaş yolları ve hastalığın seyri retrospektif olarak araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Ekim 2011 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne postnatal onuncu gün sonrasında suçiçeği döküntüsüyle başvuran yenidoğanların dosyaları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya onüç yenidoğan dahil edilmiştir. Bu hastaların ortalama yaşları 23 ± 5,7 gün idi. Sekiz hasta kız ve beş hasta erkekti. Ortalama gestasyon yaşları 38,2 ± 1,1 hafta idi. Yedi hastada aktif suçiçeği enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişiyle temas öyküsü mevcuttu. Bunların beş tanesi kardeşler idi. Altı hastada temas yoktu. İki annede postnatal üçüncü günden sonra ortaya çıkan varisella döküntüsü mevcuttu. Tüm hastalara üç ila beş gün süresince intravenöz asiklovir 10 mg/kg/doz ve 3 doz/gün olacak şekilde verildi ve taburculuk sonrasında tüm hastalar yedinci güne kadar aynı dozdan oral asiklovir tedavisi aldı. Akciğer grafisinde infiltrasyonu olan bir hastaya ve enfekte lezyonları olan bir hastaya asiklovire ek olarak ampisilin-sulbaktam başlandı.
SONUÇ: Neonatal varisella tanılı hastalarda asiklovir tedavisine döküntünün ilk bulgularını takiben ilk yirmi dört saatte başlamak önemlidir. Asiklovir neonatal varisella tedavisinde morbidite ve mortaliteyi azaltır ve ilaca bağlı yan etkiler açısından güvenlidir. Ancak daha geniş, kontrollü çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, neonatal varisella, suçiçeği, asiklovir


Şükran Keskin Gözmen, Hurşit Apa, İlker Günay, Erhan Özbek, Ferah Genel, Süleyman Nuri Bayram, İlker Devrim. Our Experience in Neonatal Varicella. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(3): 154-160

Corresponding Author: Şükran Keskin Gözmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (2113 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital