E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Does Childhood Obesity Have Effect on Voiding Dysfunction ? [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 109-114 | DOI: 10.5222/buchd.2018.109  

Does Childhood Obesity Have Effect on Voiding Dysfunction ?

Rahime Renda, Sevda Turhan
Antalya Research And Training Hospital, Department Of Pediatrics, Antalya,turkey

INTRODUCTION: Childhood obesity is an important health problem all over the world and has been shown to be associated with voiding disorders. The aim of our study is to compare the clinical symptoms, types, voiding symptom scores and uroflow-EMG patterns of obese and normal weight children with voiding dysfunction.
METHODS: Children aged between 7-18 years,45 obese patients and 40 normal weight children diagnosed voiding dysfunction were enrolled in this study. All patients were applied with voiding symptom scoring, urinary system ultrasonography for measurement of residual urine volume and detrusor muscle thickness, uroflow-EMG. Uroflow curves were classified as bell, tower, staccato, interrupted and plateau. The results were compared between groups.
RESULTS: Both groups had similar age, gender, family history of enuresis and/or voiding dysfunction. In obese group, voiding symptom scores, urinary tract infection and constipation were significantly higher than control group (p <0.05). The most common symptoms were an urgency and too quick to finish voiding in the obese group, but enuresis nocturna and urinary incontinence in the control group (p <0.05). While interrupted and plateau pattern were frequent in the obese group, staccato pattern was higher in the control group (p <0.05). Residual urine volume, detrusor muscle thickness were high in obese group and there was no statistical difference (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Voiding dysfunction is an important health problem that needs to be questioned in obese children. Early diagnosis and treatment effects the prognosis positively and also shortens the duration of the treatment.

Keywords: Child, voiding dysfunction, obesity, symptom, uroflow-EMG


Çocukluk Çağında Obezitenin İşeme Fonksiyon Bozukluğuna Katkısı Var Mıdır?

Rahime Renda, Sevda Turhan
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda obezite, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olup işeme bozuklukları ile ilişkisi gösterilmiştir. Alt üriner sistem işeme disfonksiyonu, anatomik ve nörolojik anomalileri olmayan hastalarda dış üretra sfinkterinin gevşeyememesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Çalışmamızın amacı obez çocuklar ile normal kilodaki işeme fonksiyon bozukluğu olan çocukların klinik semptomlarını, tiplerini, işeme semptom skorlarını ve üroflov şekillerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza, yaşları 7-18 arasında olan, 45 obez ve benzer yaş ve cinsiyette, normal kiloda 40 hasta alındı. Bu hastalara işeme semptom skoru, üriner sistem ultrasonografisi ve işeme sonrası mesanede kalan idrar volüm tayini, üroflovmetri-EMG uygulandı. Elde edilen üroflov eğrileri çan, kule, kesilmiş, kesik kesik ve plato olarak sınıflandırıldı. Sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her iki grubun yaş, cinsiyet, ailede enürezis ve/veya işeme disfonksiyonu öyküsü varlığı benzer bulundu. Obez hasta grubunda işeme semptom skorları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.05). İdrar yolu enfeksiyonu ve kabızlık görülme oranı obez grupta daha yüksekti (p <0.05). En sık görülen semptom, obez grubunda ani sıkışma ve idrarı tam boşaltamama iken enürezis nokturna ve idrar kaçırdığını hissetmeme kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p <0.05). Üroflov şekillerinden kesilmiş ve plato obez grubunda sık iken, kesik kesik işeme şekli kontrol grubunda sıklıkla bulundu (p <0,05). Ultrason bulgularında artık idrar miktarı ve mesane hacmi, detrüsör kas kalınlığı, obez hastalarında yüksek olup istatiksel fark saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İşeme disfonksiyonu, obez çocuklarda sorgulanması ve tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Erken tanı ve tedavi, prognozu olumlu etkilediği gibi, tedavi süresini de kısaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, işeme disfonksiyonu, obezite, semptom, üroflov-EMG


Rahime Renda, Sevda Turhan. Does Childhood Obesity Have Effect on Voiding Dysfunction ?. J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 109-114

Corresponding Author: Sevda Turhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (39 accesses)
 (1134 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital