E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The knowledge, attitudes and behaviors of parents for the non-hospital management of seizures who have children with recurrent seizures [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 200-204 | DOI: 10.5222/buchd.2015.200  

The knowledge, attitudes and behaviors of parents for the non-hospital management of seizures who have children with recurrent seizures

Ali Kanık1, Osman Tolga İnce1, Gülberat İnce1, Kayı Eliaçık1, Figen Baydan2, Berrak Sarıoğlu2
1Department Of Pediatric, Tepecik Teaching And Research Hospital, Izmir
2Department Of Pediatric Neurology, Tepecik Teaching And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Sufficient information should be given to parents who have children with recurrent seizures about the approach to seizures outside the hospital. This study aimed to identify the management of seizures outside the hospital of the parents who have children with recurrent febrile seizures and epilepsy.
METHODS: This study has been conducted between September 2014 and February 2015 by an interview questionnaire with the parents of the children who admitted the pediatric neurology outpatient clinic with a history of seizure.
RESULTS: The study included 223 (79.6%) of epilepsy, 57 (20.4%) of 280 cases who received a diagnosis of recurrent febrile seizures. A total of 194 (69.3%) parents said that they received oral information regarding the intervention of seizures. The most often application during seizures in 26.8% (n = 75) of the cases were making positions. Rectal administration of diazepam was the most common intervention for prolonged seizure in 120 (42.8%) cases, however in 160 cases it was noted that it was not applied for various reasons. Rectal administration ratio of the drugs was found to be associated with income and the longer follow-up period (p-values of 0.029 and 0.037, respectively). It was detected that with the increasing education level and income, recommended correct applications were significantly more than the wrong applications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it was found that the parents who have children with recurrent seizures have false and insufficient information about seizure management at home.

Keywords: Epilepsy, febrile convulsion, child, parental kowledge


Tekrarlayan nöbeti olan çocuklarda hastane dışı nöbet yönetiminde ebeveyn bilgi, tutum ve davranışları

Ali Kanık1, Osman Tolga İnce1, Gülberat İnce1, Kayı Eliaçık1, Figen Baydan2, Berrak Sarıoğlu2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Klinikleri,i̇zmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Tekrarlayan nöbetleri olan çocuklarda ebeveynlere hastane dışında nöbete yaklaşım ile ilgili yeterli bilgi verilmelidir. Bu çalışmada epilepsi ve tekrarlayan febril konvulsiyonlu olguların aileleri ile görüşülerek hastane dışında nöbet geçirmesi durumunda nöbet geçiren çocuğa karşı yaklaşımları ve ailelerin nöbet yönetimi konusunda gereksinimlerini saptamak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Eylül 2014 ve Şubat 2015 tarihleri arasında Çocuk Nöroloji polikliniğine başvuran, tekrarlayan nöbet öyküsü olan 280 çocuğun aileleri ile anket formu üzerinden görüşülerek yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 223 (%79,6)'ü epilepsi, 57(%20,4)'si tekrarlayan febril konvulsiyon tanısı olan 280 olgu alındı. Ebeveynlerin 194 (%69,3)'ü nöbet sırasında müdahale ile ilgili yazılı olmayan bilgi aldığını belirtti. Nöbet sırasında evde en sık yapılan ilk uygulama olguların %26,8 (n=75) ile pozisyon verme şeklindeydi. Nöbetin uzaması durumunda rektal diazepam uygulaması olguların 120 (%42,8)'sinde yapılırken 160 olguda çeşitli sebeplerle uygulanmadığı belirtildi. Rektal ilaç uygulama oranı gelir düzeyinin artması ve hastalık takip süresinin uzun olması ile ilişkili bulundu (p değeri sırasıyla 0,029 ve 0,037). Nöbet sırasında yapılması tavsiye edilen doğru uygulamaların gelir ve öğrenim düzeyi ile anlamlı oranda artış gösterdiği saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tekrarlayan nöbeti olan çocukların ebeveynlerinin nöbet kontrolü konusunda yetersiz, yanlış bilgi ve ilk yardım pratiğine sahip oldukları saptanmıştır. Bu nedenle ebeveynlerin nöbet yönetimi ile ilgili düzenli bir eğitime tabi tutulma gerekliliği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, febril nöbet, çocuk, ebeveyn bilgisi


Ali Kanık, Osman Tolga İnce, Gülberat İnce, Kayı Eliaçık, Figen Baydan, Berrak Sarıoğlu. The knowledge, attitudes and behaviors of parents for the non-hospital management of seizures who have children with recurrent seizures. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 200-204

Corresponding Author: Ali Kanık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (1280 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital