E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Does the number of engaged screw threads affect the stability of slipped capital femoral epiphysis insitu fixation? [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 39-44 | DOI: 10.5222/buchd.2017.039  

Does the number of engaged screw threads affect the stability of slipped capital femoral epiphysis insitu fixation?

Hüseyin Günay1, Levent Küçük1, Murat Celal Sözbilen2, Elcil Kaya Biçer1, Mutlu Çobanoğlu3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ege University, Izmir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Dr Behcet UZ Children’s Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the relationship between the stability of the physis and the number of screw threads passing across the physeal line in the treatment of slipped capital femoral epiphysis (SCFE) with single screw fixation.
METHODS: Thirty three hips of 25 patients who had undergone insitu fixation in SCFE were included the study. The mean age and follow up was 12.33 years old (range, 7–16) and 42.24±16.65 months, respectively. The hips were grouped regarding to chronicity; acute, acute on chronic and chronic slips. With regards to the stability of the slip, the patients were also regrouped. Preoperative and postoperative both antero-posterior and frog leg pelvis radiographies were evaluated to measure Southwick slip angles and the number of screw threads.
RESULTS: Metabolic or hormonal disease was present in 13 patients. During the follow up four of the hips were reoperated due to the insufficiency of the screw threads passing across the physeal line. The mean number of the screw threads was 1,85 (range, 0–3) for the revised hips and 3.87 (range, 2–5) for the rest. The mean slip angle was 37.88°±15.2° preoperatively. Postoperatively, the angle was reduced to 29.00°±16.41° (p=0.0001). Postoperative slip angle determined significantly different between chronicity groups (p=0.019). In the acute slip group, mean slip angle was 21.00°±11.08° whereas in the chronic group was 42.22°±17.98° (p=0.009).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that in surgical treatment of SCFE with a single screw, the number of screw threads passing across the epiphyseal line should be at least four; otherwise fixation would not be stable enough.

Keywords: Slipped capital femoral epiphysis, Adolescent obesity, In-situ fixation, Screw threads.


Femur başı epifiz kaymasının in-situ tespitinde, epifiz hattını geçen vida yiv sayısı stabilitede etkili midir?

Hüseyin Günay1, Levent Küçük1, Murat Celal Sözbilen2, Elcil Kaya Biçer1, Mutlu Çobanoğlu3
1Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Ortopedi ve Travmatoloji, İzmir
3Adnan Menderes Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Adölesanlarda obezite ile birlikte sık görülen bir hastalık olan femur başı epifiz kaymasının (FBEK) tedavisi kanüllü vida ile in-situ tespittir. Bu çalışmada, tek kanüllü vida ile tedavi edilen FBEK’lerde epifizi geçen yiv sayısı ile stabilitenin ilişkisini saptamak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2008-2013 yılları arasında kanüllü vida ile opere olan 25 FBEK hastasının 33 kalçası pre op ve post op olarak klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Kalçalar etyolojisine göre akut, kronik zeminde akut ve kronik olmak üzere gruplandırılırken, stabilite açısında gruplandırıldılar. Radyolojik olarak kalça tam AP ve frog-leg pozisyonlarında, operasyon öncesi ve sonrası Southwick açıları (epifiz -diafiz açısı), operasyon sonrası epifiz hattını geçen yiv sayıları ölçüldü.
BULGULAR: 13 olguda metabolik veya endokrinolojik patoloji gözlendi. Tek kanüllü vida kullanılarak opere edilen olguların 4 ünde cerrahi sonrasında kayma açılarında artış olduğu gözlendi ve revize edildi. Bu 4 kalçada ön-arka ve frog-leg pozisyonlardaki grafilerde değerlendirilen epifiz hattını geçen yiv sayısı ortalaması 1.85’idi. Kayma açısında artış olmayan 29 kalça da ise yiv sayısı ortalaması 3.87 idi (p<0.001). Ortalama kayma açısı pre-operatif 37.88°±15.2° iken post-operatif 29.00°±16.41° düştüğü tespit edildi (p=0.0001). post-operatif kayma açıları etyolojiye göre değerlendirildiğinde ise gruplar arası anlamlı fark olduğu görüldü (p=0.019). Akut grupta ortlama kayma 21.00°±11.08° iken kronik grupta 42.22°±17.98°’idi (p=0.009).
TARTIŞMA ve SONUÇ: FBEK tedavisinde uygulanan tek kanüllü vida ile in-situ tespitte, epifiz hattını geçen vida yiv sayısı en az dört olmalıdır, aksi halde stabilite yetersiz olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Femur başı epifiz kayması, Adölesan obezitesi, İn-situ tespit, Vida yiv sayısı.


Hüseyin Günay, Levent Küçük, Murat Celal Sözbilen, Elcil Kaya Biçer, Mutlu Çobanoğlu. Does the number of engaged screw threads affect the stability of slipped capital femoral epiphysis insitu fixation?. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 39-44

Corresponding Author: Murat Celal Sözbilen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (57 accesses)
 (975 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital