ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Tissue Expression of Hypoxia-Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1A) in Wilms Tumor [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 41-45 | DOI: 10.5222/buchd.2018.53386  

Tissue Expression of Hypoxia-Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1A) in Wilms Tumor

Emel Tekin1, Gülden Diniz1, Hülya Tosun Yıldırım2, Haldun Öniz3, Canan Vergin3
1Izmir Tepecik Research And Training Hospital, Pathology Department, Izmir
2Izmir Dr. Behcet Uz Children's Hospital, Pathology Department, Izmir
3Izmir Dr. Behcet Uz Children's Hospital, Pediatric Department, Izmir

INTRODUCTION: The hypoxia- inducible factor (HIF) is an alpha (α)/ beta (β) heterodimeric DNA binding complex and directs an extensive transcriptional response involving the induction of genes relevant to tumor progression, such as angiogenesis, glucose/ energy metabolism, cellular growth, metastasis, and apoptosis. HIF-1A has also emerged as an attractive target for cancer therapy. The aim of this study is to investigate the association between tissue HIF-1A expression, prognostic significance and the clinicopathologic features of Wilms tumors.
METHODS: Nuclear HIF-1A expression in 53 tissue samples harvested from children with Wilms tumor and its relationship with prognostic parameters were evaluated.
RESULTS: Tissue samples of 53 cases (male, n=25: 47.2 %, and female, n=28: 52.8 %) with Wilms tumor with a mean age of 3.21±2 years were analyzed. Mean tumor size, and weight of kidneys were 9.1 ± 2.9 cm in diameter and 474.5±310.7 gr, respectively. Thirteen (24.5%) cases were in stage I, 20 (37.7%) in stage II, 7 (14%) in stage III, and 6 (11.3%) stage IV. Forty-two cases were alive (79.2%), while 11 cases (20.8%) were deceased. Mean overall survival time was 65.3±40.2 (2- 148) months. Nuclear HIF-1A expression was positive in only 3 viably tumors (5.7%), while it was negative or cytoplasmic artificially positive in other tumors. Statistically, there was no any correlation between HIF-1A expression and other prognostic factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In contrast to other reports, this study indicated that HIF-1A expression is not associated with development and pathogenesis of Wilms Tumor.

Keywords: Wilms Tumor, nephroblastoma, HIF-1A


Wilms Tümöründe Hipoksiyle İndüklenebilir Faktör 1 Alfa (HIF-1A) Doku Ekspresyonu

Emel Tekin1, Gülden Diniz1, Hülya Tosun Yıldırım2, Haldun Öniz3, Canan Vergin3
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Laboratuvarı, İzmir
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Tıbbi Patoloji Laboratuvarı, İzmir
3İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipoksiyle indüklenebilir faktör (HIF) 1 alfa (A) / beta (β) heterodimerik DNA bağlama kompleksidir ve anjiyogenez, glukoz / enerji metabolizması, hücresel büyüme, metastaz ve apoptoz gibi tümör progresyonuna bağlı genlerinin uyarılmasını içeren geniş transkripsiyonel yanıtı yönlendirir. HIF-1A' da kanser tedavisi için çekici bir hedef olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, doku HIF-1A ekspresyonu, prognostik önemi ve Wilms tümörlerinin klinikopatolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Wilms tümörlü çocuk hastalardan elde edilen 53 doku örneğinde nükleer HIF-1A ekspresyonu ve prognostik parametrelerle ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaşları 3,21 ± 2 olan Wilms tümörü olan 53 olgunun (erkek, n=25: %47,2 ve kadın, n=28: %52,8) doku örnekleri analiz edildi. Ortalama tümör boyutu ve böbrek ağırlığı sırasıyla 9,1±2,9 cm ve 474,5±310,7 gr idi. On üç (%24,5) olgu evre I, 20 olgu (%37,7) evre II, 7 olgu (%14) evre III ve 6 olgu (%11,3) evre IV idi. Kırk iki olgu sağ (%79,2), 11 olgu (%20,8) eksitus idi. Ortalama sağ kalım süresi 65,3±40,2 (2-148) aydı. Nükleer HIF-1A ekspresyonu, sadece 3 canlı tümörde (%5,7) pozitif iken, diğer tümörlerde negatif veya sitoplazmik pozitif idi. İstatistiksel olarak, HIF-1A ekspresyonu ve diğer prognostik faktörler arasında herhangi bir korelasyon yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diğer çalışmaların aksine, bu çalışma HIF-1A ekspresyonunun Wilms tümörünün gelişimi ve patogeneziyle ilişkili olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Wilms Tümörü, nefroblastom, HIF-1A


Emel Tekin, Gülden Diniz, Hülya Tosun Yıldırım, Haldun Öniz, Canan Vergin. Tissue Expression of Hypoxia-Inducible Factor 1 Alpha (HIF-1A) in Wilms Tumor. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 41-45

Corresponding Author: Emel Tekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (730 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital