ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Investigation Of Short And Long-Term Complications Of Respiratory System After Esophageal Atresia And/Or Tracheoesophageal Fistular Surgery [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 274-280 | DOI: 10.5222/buchd.2020.53325  

Investigation Of Short And Long-Term Complications Of Respiratory System After Esophageal Atresia And/Or Tracheoesophageal Fistular Surgery

Gökçen Kartal Öztürk, Aykut Eşki, Esen Demir, Figen Gulen
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pulmonology

INTRODUCTION: Esophageal atresia (EA) and/or tracheoesophageal fistula (TEF) is one of the common developmental anomalies of the foregut. Despite advances in surgical techniques and postoperative care, respiratory system complications affect the quality of life of patients. We planned to evaluate our patients in terms of the general features, the risk factors for respiratory morbidity and short- and long-term respiratory complications after surgical treatment.
METHODS: Thirty-six patients with EA and/or TEF and followed after surgical treatment between 2002 and 2019 were retrospectively enrolled in the study.
RESULTS: The most common symptom was chronic cough (77.7%) and wheezing (41.6%). Recurrent pulmonary infections were present in the majority. The number of pulmonary infections was high in patients who had dilatation due to stricture(N=14) and in patients with recurrent TEF(N=6) and malacia(N=10). Bronchiectasis was present in 8 patients and hospital admission due to infections was high. Aeroallergen sensitivity was detected in four patients and food allergy in five patients. Scoliosis was present in 33.3% of the patients all of whom had recurrent pulmonary infections. Pulmonary function tests were performed in 10 patients. Five patients had impaired pulmonary function. Medical treatment for reflux was given to the majority of patients (N=30), while fundoplication was performed in 10 patients. Most of the patients had a significant decrease in the frequency of pulmonary infections after the procedure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The etiology of pulmonary complications is multifactorial and many factors affect each other. Evaluation and management of the patients for each complication will improve the quality of life and comfort of the patients.

Keywords: Esophageal Atresia, Tracheoesophageal Fistula, Respiratory System Complications


Özofagus Atrezisi ve/veya Trakeoözofageal Fistül Cerrahisi Sonrası Solunum Sistemi Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlarının İncelenmesi

Gökçen Kartal Öztürk, Aykut Eşki, Esen Demir, Figen Gulen
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Özofagus atrezisi (ÖA) ve/veya trakeoözofageal fistül (TÖF) önbağırsağın en sık gelişim anomalilerinden biridir. Cerrahi teknikler ve operasyon sonrası bakımdaki ilerlemelere rağmen, solunum sistemi komplikasyonları hastaların yaşam kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle çalışmamızda hastaların genel özelliklerini, respiratuvar morbidite risk faktörlerini ve düzeltme operasyonu sonrası solunum sistemi erken ve geç dönem komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2002-2019 yılları arasında ÖA ve/veya TÖF tanısı ile düzeltme operasyonu sonrası takip edilen 36 hasta dahil edildi.
BULGULAR: En sık semptom kronik öksürük (%77.7) ve hışıltı (%41.6) idi. Hastaların büyük çoğunluğunda tekrarlayan akciğer enfeksiyonu mevcuttu. Akciğer enfeksiyonu sıklığı striktür nedeniyle dilatasyon uygulanan (N=14), rekürren TÖF (N=6) saptanan ve malazi (N=10) bulunan hastalarda daha fazlaydı. Bronşektazi 8 hastada vardı ve bu hastalarda akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye başvuru sıktı. Dört hastada aeroallerjen duyarlılığı ve beş hastada besin alerjisi saptanmıştı. Skolyoz hastaların % 33.3’ünde vardı ve bu hastaların hepsinde tekrarlayan akciğer enfeksiyonu bulunmaktaydı. Solunum fonksiyon testi 10 hastaya uygulanmıştı. Beş hastada solunum fonksiyon testinde düşüklük mevcuttu. Hastaların büyük çoğunluğuna (N=30) reflü nedeniyle medical tedavi başlanmıştı. 10 hastaya fundoplikasyon işlemi uygulanmıştı. İşlem sonrası birçok hastada akciğer enfeksiyonu sıklığında belirgin azalma gözlenmişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarda pulmoner komplikasyonların etiyolojisi multifaktöriyeldir ve birçok faktör birbirini etkilemektedir. Hastaların komplikasyonlar açısından değerlendirilmesi ve yönetimi, yaşam kalitesi ve konforunu arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Özofagus Atrezisi, Trakeoözofageal Fistül, Solunum Sistemi Komplikasyonları


Gökçen Kartal Öztürk, Aykut Eşki, Esen Demir, Figen Gulen. Investigation Of Short And Long-Term Complications Of Respiratory System After Esophageal Atresia And/Or Tracheoesophageal Fistular Surgery. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 274-280

Corresponding Author: Gökçen Kartal Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (45 accesses)
 (87 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital