ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Determination of the state anxiety levels of 9-12 year-old children applying to oral and dental health center [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(2): 128-134 | DOI: 10.5222/buchd.2014.128  

Determination of the state anxiety levels of 9-12 year-old children applying to oral and dental health center

Zila Özlem Kırbaş1, Hava Özkan2
1Regional Training And Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Atatürk University, Faculty Of Health Sciences, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: The purpose of this study was to evaluate the state anxieties of 9-12 year-old children applying to oral and dental health centers for examination and treatment.
METHODS: This descriptive study was conducted with 9-1 year-old children applying to the Oral and Dental Health center in the city center of Erzurum for examination and treatment between 01 April 2011 and 15 June 2011. The number of participants was calculated as at least 233 with the help of the sample formula, which is used in cases when the population is obscure; however, the study was completed with 248 children. The data were collected by using the questionnaire form and State Anxiety Scale. Along with decision of the ethical committee; permission of the relevant institution and consents of both parents and children were received. Percentage distribution, analysis of variance, and t test were used to assess the data.
RESULTS: It was determined that 52.4% of the children were male, 78.6% lived in the city center, 71.4% brushed their teeth in the morning and in the evening, and 89.1% did not go for a check-up once every six months. It was also determined that while children who had previously gone for a dental examination and treatment had total scale mean score of 45.60±5.82, children who went for a dental examination and treatment for the first time had total scale mean score of 47.67±4.82 and the difference between groups was found to be significant.
CONCLUSION: It was found out that children who applied for their oral and dental health had high state anxiety scores.

Keywords: Child, dental care, examination, anxiety.


Ağız ve diş sağlığı merkezine başvuran 9-12 yaş grubu çocukların durumluk kaygı düzeylerinin belirlenmesi

Zila Özlem Kırbaş1, Hava Özkan2
1Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

AMAÇ: Araştırma, ağız ve diş sağlığı merkezine muayene ve tedavi amacıyla başvuran 9-12 yaş grubu çocukların durumluk kaygılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırma; Erzurum il merkezindeki Ağız ve Diş Sağlığı merkezine muayene ve tedavi amacıyla başvuran 9-12 yaş grubu çocuklar ile 01 Nisan 2011-15 Haziran 2011 tarihleri arasında tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. Evrenin bilinmiyor olduğu durumlarda kullanılan örneklem formülü ile katılımcı sayısı en az 233 kişi olarak hesaplanmış, ancak 248 çocuk ile araştırma tamamlanmıştır. Anket formu ve Durumluk Kaygı Ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Etik kurul kararı, ilgili kurum izini, ebeveyn ve çocukların onamları alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, varyans analizi ve t testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çocukların; % 52.4’ünün erkek olduğu, %78.6’sının il merkezinde yaşadığı, % 71.4’ünün sabah akşam dişlerini fırçaladığı % 89.1’inin altı ayda bir kontrole gitmediği belirlenmiştir. Daha önce diş muayene ve tedavisine giden çocukların ölçek toplam puan ortalamalarının 45.60±5.82 olduğu, ilk kez diş muayene ve tedavisi için gelen çocukların ise 47.67±4.82 olduğu saptanmış ve gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur.
SONUÇ: Ağız ve diş sağlığı için başvuran çocukların durumluk kaygı puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, diş bakımı, muayene, kaygı.


Zila Özlem Kırbaş, Hava Özkan. Determination of the state anxiety levels of 9-12 year-old children applying to oral and dental health center. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(2): 128-134

Corresponding Author: Hava Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (1791 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital