E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Alveolar Soft Part Sarcoma located at the upper extremity: a case report and reviev of the literature [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 152-156 | DOI: 10.5222/buchd.2017.152  

Alveolar Soft Part Sarcoma located at the upper extremity: a case report and reviev of the literature

Bahattin Erdoğan1, Yusuf Özçelikörs2, Kısmet Bildirici3
1Eskişehir State Hospital, Pathology Laboratory
2Eskişehir State Hospital, General Surgery Department
3Yunusemre State Hospital, Pathology Laboratory

Alveolar Soft Part Sarcoma is a rare soft tissue tumor with characteristic histological features, typically seen in children and adolescents, with bad prognosis. These tumors often develop in the deep soft tissues of the lower extremities and body. Although they have a slow clinical course, they have a bad prognosis with late metastases. A 16-year-old girl applied with a complaint of swelling and pain in her left arm. Surgical resection was performed on advanced tumor growth between deltoid and biceps brachio lateralis muscles. Neoplastic development which polygonal cells with wide eosinophilic / clear cytoplasm which are separated histopathologically by vascularized fibrous septa are formed clusters and alveolar like structures, is observed. MyoD1 and CD10 immunohistochemical stains were positive for tumor cells and diastase resident PAS positive cytoplasmic substances were observed in tumor cells. Our case is presented due to rare occurrence and unexpected localization with its’ histopathological and immunohistochemical characteristics and literature review conducted on this subject. ASPS’ diagnosis is possible by interpretation of immunohistochemical findings together with clinical, morphological and architectural findings.

Keywords: Alveolar soft part sarcoma, immunohistochemistry, differential diagnosis


Üst ektremite yerleşimli Alveolar Soft Part Sarkom: Olgu sunumu ve literatür gözden geçirilmesi

Bahattin Erdoğan1, Yusuf Özçelikörs2, Kısmet Bildirici3
1Eskişehir Devlet Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı
2Eskişehir Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi
3Yunusemre Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı

Alveolar Soft Part Sarkoma, karakteristik histolojik özellikleri olan, tipik olarak çocuk ve adölesanlarda izlenen, kötü prognozlu, nadir görülen bir yumuşak doku tümörüdür. Bu tümörler sıklıkla alt ekstremite ve gövdenin derin yumuşak dokularında gelişim gösterirler. Her ne kadar yavaş bir klinik seyir izlense de geç metastazları ile kötü bir prognoza sahiptirler. 16 yaşında kız çocuğu sol kolunda şişlik ve ağrı şikayeti ile müracaat etti. Deltoid ve biseps braki lateralis kasları arasında gelişmiş tümöral gelişime cerrahi rezeksiyon uygulandı. Histopatolojik olarak, vaskulerize fibröz septalar ile ayrılmış, geniş eozinofilik/berrak sitoplazmalı poligonal biçimli hücrelerin kümelenmeler ve alveol benzeri yapılar oluşturduğu neoplastik gelişim izlendi. Tümöral hücrelerde MyoD1 ve CD10 immünohistokimyasal boyamaları pozitifti ve diastaz rezistan PAS pozitif sitoplazmik cisimcikler görüldü. Olgumuz seyrek görülmesi ve beklenmeyen lokalizasyonu nedeni ile histopatolojik ve immünohistokimyasal özellikleri ile sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir. ASPS tanısı; klinik, morfolojik, arşitektürel bulguların yanı sıra immünohistokimyasal bulguların birlikte yorumlanması ile mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Alveolar soft part sarkom, immünohistokimya, ayırıcı tanı.


Bahattin Erdoğan, Yusuf Özçelikörs, Kısmet Bildirici. Alveolar Soft Part Sarcoma located at the upper extremity: a case report and reviev of the literature. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 152-156

Corresponding Author: Bahattin Erdoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (2295 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital