» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
The Importance of Echocardiography in Detecting Coronary Artery Anomalies in Children [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 71-76 | DOI: 10.5222/buchd.2020.50479  

The Importance of Echocardiography in Detecting Coronary Artery Anomalies in Children

Tülay Demircan1, Baris Guven1, Cem Karadeniz2, Ali Rahmi Bakiler1, Dilek Oncel3, Nazmi Narin2
1Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Cardiology, Izmir/Turkey
2Katip Celebi University, School of Medicine, Department of Pediatric Cardiology, Izmir/Turkey
3Tepecik Training and Research Hospital, Department of Radiology, Izmir/Turkey

INTRODUCTION: There is no established current algorithm of treatment and clinical follow-up in children with coronary artery anomalies. We analysed the clinical characteristics, diagnosis treatment options of children and adolescents identified with coronary artery anomalies
METHODS: In this retrospective study, 4000 children who attended to our clinic were included between January 2016 and January 2018 at paediatric cardiology department. We reviewed the medical records of 12 patients who had suspicion of coronary-artery anomalies by transthoracic echocardiography.
RESULTS: Twelve cases were detected to have coronary artery anomalies. All patients were children-adolescent with a mean age at the time of diagnosis of 10.7±5 years. None of the patients had cardiac ischemia symptoms. Most common anomaly (5 patients) was the left circumflex coronary artery (Cx) originating from the right coronary artery (RCA). Surgical therapy is recommended in two of 12 patients with interarterial course of coronary artery anomaly.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Echocardiography is an important diagnostic tool in childhood due to acoustic window quality. It is crucial to identify children, particularly children with anomalous origin of coronary arteries who will participate competitive sports. Additional imaging tools including computer tomography angiography, magnetic resonance angiography and coronary angiography are needed to confirm the definite diagnosis.

Keywords: echocardiography, coronary, children, anomalies, congenital


Çocuklarda Koroner Arter Anomalilerini Tespit Etmede Ekokardiyografinin Önemi

Tülay Demircan1, Baris Guven1, Cem Karadeniz2, Ali Rahmi Bakiler1, Dilek Oncel3, Nazmi Narin2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji, İzmir, Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter anomalisi olan çocuklarda güncel bir tedavi ve klinik izlem algoritması mevcut değildir. Çalışmamızda çocuklarda ve adölesanlarda koroner arter anomalilerinin klinik özellikleri, tanı ve tedavi seçenekleri analiz edildi.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya 0cak 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında pediyatrik kardiyoloji kliniğimize gelen 4000 çocuk hasta alındı. Transtorasik ekokardiyografi ile koroner arter anomalisi düşünülen 12 olgunun medikal kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: On iki olguda koroner arter anomalisi olduğu tespit edildi. Tüm hastalar çocuk ve ergen olup, ortalama tanı yaşı 10.7 ± 5 yıl idi. Hastaların hicbirisinde kardiyak iskemi semptomları yoktu. En yaygın anomali (5 hasta), sağ koroner arterden (RCA) kaynaklanan sol sirkumfleks koroner arter (Cx) idi. On iki hastadan koroner arteri interarteriyel seyirli olan iki olguya cerrahi tedavi önerildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Ekokardiyografi, akustik pencere kalitesi nedeniyle çocukluk çağında önemli bir tanı aracıdır. Özellikle yarışmalı sporlara katılacak çocuklarda anormal kökenli koroner arterleri belirlemek çok önemlidir. Kesin tanıyı doğrulamak için bilgisayarlı tomografi anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi ve koroner anjiyografi gibi ek görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: ekokardiyografi, koroner, çocuk, anomali, konjenital


Tülay Demircan, Baris Guven, Cem Karadeniz, Ali Rahmi Bakiler, Dilek Oncel, Nazmi Narin. The Importance of Echocardiography in Detecting Coronary Artery Anomalies in Children. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 71-76

Corresponding Author: Tülay Demircan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (93 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.