E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The use of cerebral and somatic regional tissue oxygen saturation in monitoring of critically ill children who were admitted to the pediatric emergency department: A prospective descriptive study [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 139-143 | DOI: 10.5222/buchd.2018.139  

The use of cerebral and somatic regional tissue oxygen saturation in monitoring of critically ill children who were admitted to the pediatric emergency department: A prospective descriptive study

Aykut Çağlar, Anıl Er, Emel Ulusoy, Fatma Akgül, Hale Çitlenbik, Durgül Yılmaz, Murat Duman
Department of Pediatric Emergency Care, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Hearth rate, respiratory rate, arterial blood pressure, pulse oximetri, urinary ouput, and lactate level are the most important parameters on the critically ill child who admitted to the pediatric emergency department. Aim of this study is to determine if there is an advantage of cerebral and splanchnic regional tissue saturation (rSO2) over conventional monitoring systems on children with acute respiratory failure or shock in pediatric emergency department.
METHODS: Children admitted to pediatric emergency department between May 2014 and March 2016 with acute respiratory failure or shock were prospectively included into this study. The cerebral and splanchnic rSO2 levels were recorded via NIRS monitor (INVOS 5100C cerebral/somatic oximetri Covidien, Mansfield, MA, USA) additionally to conventional monitoring parameters (heart rate, respiratory rate, pulseoxymeter, and arterial blood pressure). Pre and post – treatment values of the patients were compared with Wilcoxon Signed Ranks test. Statistical significance was accepted as p<0.05 for all tests.
RESULTS: Fifteen children were included to this study. The median age of the patients was 16.0 (10.0 – 66.0)months. The respiratory rate and hearth rate decreased significantly (p=0.02 and p=0.03, respectively) whereas SpO2 and Splanchnic rSO2 increased (p=0.01 and p=0.04, respectively). Cerebral rSO2 and Cerebral/splanchnic rSO2 ratio were not showed significant difference (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we showed that the splanchnic rSO2 values in critically ill children were shown increment after the treatment.

Keywords: Regional tissue oxygen saturation, cerebral/splanchnic rSO2 ratio, child, critical illness, near infrared spectroscopy


Çocuk acile servisine başvuran kritik hasta çocukların izleminde beyin ve somatik bölgesel doku oksijen saturasyonunun kullanımı: İleriye dönük tanımlayıcı bir çalışma

Aykut Çağlar, Anıl Er, Emel Ulusoy, Fatma Akgül, Hale Çitlenbik, Durgül Yılmaz, Murat Duman
Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk acil servise başvuran kritik hastaların takibinde kalp tepe atımı, solunum sayısı, arteriyel tansiyon basıncı, nabız oksimetri, idrar çıkışı ve laktat günümüzde kullanılan en önemli takip parametreleridir. Bu çalışmanın amacı, akut solunum yetmezliği ya da şok tablosu ile acil servise başvuran hastalarda beyin ve splankinik bölgesel doku oksijenizasyonunun (rSO2) takibinin rutin takip sistemlerine bir üstünlüğü olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk acil kliniğine Mayıs 2014 ve Mart 2016 tarihleri arasında başvuran, akut solunum yetmezliği ya da şok tablosunda olan hastalar prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların, rutin takip parametrelerine (solunum sayısı, kalp tepe atımı, nabız oksimetri, arteriyel tansiyon basıncı) ek olarak, NIRS monitörü (INVOS 5100C serebral/somatik oximetre Covidien, Mansfield, MA, USA) ile beyin ve splankinik rSO2 değerleri kaydedildi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası değerleri Wilcoxon Signed Ranks testi kullanılarak karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 15 hasta dâhil edildi. Hastaların ortanca (ÇAA) yaşı 16,0 (10,0 – 66,0) ay idi. Solunum sayısı, kalp tepe atımı değerleri tedavi ile anlamlı olarak azalırken (sırasıyla; p=0,02 ve p=0,03); SpO2 ve SrSO2 değerleri istatistiksel olarak anlamlı yükselme gösterdi (sırasıyla; p=0,01 ve p=0,04). Beyin rSO2 değeri ve Beyin/Splankinik rSO2 oranı (BSOO)’nda anlamlı değişiklik görülmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada kritik hastalarda SrSO2 değerinin tedavi sonrası anlamlı olarak artış gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel doku oksijen saturasyonu, beyin/somatik rSO2 oranı, çocuk, kritik hastalık, near infrared spektroskopi


Aykut Çağlar, Anıl Er, Emel Ulusoy, Fatma Akgül, Hale Çitlenbik, Durgül Yılmaz, Murat Duman. The use of cerebral and somatic regional tissue oxygen saturation in monitoring of critically ill children who were admitted to the pediatric emergency department: A prospective descriptive study. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 139-143

Corresponding Author: Aykut Çağlar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (1253 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital