ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Analysis of Pediatric Patients Presenting to a Reference Child Hospital with Poisoning Complaint [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 299-305 | DOI: 10.5222/buchd.2020.49765  

Analysis of Pediatric Patients Presenting to a Reference Child Hospital with Poisoning Complaint

Gokhan Ceylan1, Meliksah Keskin2, Özlem Sandal1, Gaffari Tunc3, Nilden Tuygun2, Gonca Yılmaz2
1S.b.ü.dr. Behçet Uz Children Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2S.b.ü. Dr. Sami Ulus Obstetrics, Children Health And Diseases Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Cumhuriyet University, Cumhuriyet Medical Faculty Hospital, Department Of Pediatrics, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Although it has different mortality and morbidity rates all over the world, childhood poisoning has an important place among childhood health problems. The increase in health expenditures, retention time and loss of labor caused by poisonings cause the problem not only to be medical but also social aspects.
METHODS: In addition to demographic data of 1043 pediatric patients admitted to our hospital with poisoning complaints, pre-admission intervention, place of poisoning, admission time, agent and time of poisoning, time elapsed after poisoning, admission findings, hospitalization period, diagnostic tests applied and treatment modalities were evaluated retrospectively with their prognosis.
RESULTS: Of the 1043 cases, 54.5% were female. Female ratio increased to 82% in 139 suicides. When the causes of poisoning is examined, 47.2% were related to drugs, 41.5% were industrial and 5.4% were agricultural products, 2.7% due to CO, 2.6% were depending on the food,0.5% due to unknown factors and 0.2% occured with animal bites. Gastric-lavage, activated-charcoal, intravenous-fluid regimen (33%) was the most common treatment. Two of the three mortal cases were due to colchicine.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the development in the diagnosis and treatment of poisonings is pleasing, the most accurate approach to this issue will be to increase the protective measures. In addition to these standard measures, each country should set priorities in line with its own epidemiological study. Regarding the higher mortality rate (22%) we may suggest that clinicians should be more careful and aggressive in the diagnosis and treatment of colchicine intoxications, which can be associated with mortality even at low doses.

Keywords: poisoning, pediatric, colchicine, carbon monoxide, suicide


Referans Bir Çocuk Hastanesine Zehirlenme Şikayeti İle Başvuran Çocuk Hastaların Analizi

Gokhan Ceylan1, Meliksah Keskin2, Özlem Sandal1, Gaffari Tunc3, Nilden Tuygun2, Gonca Yılmaz2
1S.b.ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2S.b.ü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.b.d, Sivas, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyada farklı mortalite ve morbidite oranlarına sahip olmasına rağmen, çocukluk çağı zehirlenmesi çocukluk sağlığı sorunları arasında önemli bir yere sahiptir. Sağlık harcamalarındaki artış, yatış süresi ve zehirlenmelerin neden olduğu iş gücü kaybı dikkate alındığında sorunun yalnızca tıbbi değil aynı zamanda sosyal boyutlarının da olduğunu göstermektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemize zehirlenme şikayeti ile başvuran 1043 pediatrik hastanın demografik verilerine ek olarak, başvuru öncesi müdahale, zehirlenme yeri, başvuru zamanı, ilaçlama süresi ve zehirlenme zamanı, zehirlenmeden sonra geçen süre, başvuru bulguları, hastanede kalma süresi, uygulanan tanı testleri ve tedavi yöntemleri prognozları ile retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 1043 olgunun % 54,5'i kadındı. 139 intihar olgusunda ise kadın oranı% 82'ye yükseldi. Zehirlenme nedenleri incelendiğinde % 47.2'si uyuşturucuya, % 41.5'i sanayi ve % 5.4'ü tarımsal ürüne, %2.7'si karbon monoksite, % 2.6'sı gıdaya, % 0.5'i bilinmeyen faktörlerle ve% 0.2'si de hayvan ısırıklarna bağlı meydana gelmişti. Başvuruda en sık görülen semptom %17 olguda kusma idi. Gastrik lavaj, aktif kömür, intravenöz sıvı rejimi (% 33) en sık uygulanan tedavi idi. Üç ölüm vakasından ikisi kolşisin, biri CO zehirlenmesi nedeniyle idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Zehirlenmelerin tanı ve tedavisinde gelişme sevindirici olsa da, bu konudaki en doğru yaklaşım koruyucu önlemleri artırmak olacaktır. Bu standart önlemlere ek olarak, her ülke kendi epidemiyolojik çalışmasına uygun olarak öncelikler belirlemelidir. Ayrıca yüksek mortalite oranı (% 22) gözönünde bulundurulursa, klinisyenlerin düşük dozlarda bile mortalite ile ilişkili olabilen kolşisin zehirlenmelerinin tanı ve tedavisinde daha dikkatli ve agresif olmalarını önerebiliriz.

Anahtar Kelimeler: zehirlenme, pediatrik, kolşisin, karbonmonoksit, özkıyım


Gokhan Ceylan, Meliksah Keskin, Özlem Sandal, Gaffari Tunc, Nilden Tuygun, Gonca Yılmaz. Analysis of Pediatric Patients Presenting to a Reference Child Hospital with Poisoning Complaint. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 299-305

Corresponding Author: Gokhan Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (74 accesses)
 (163 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital