ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Awareness and Knowledge Of Children With Asthma Who Treated With Subkutan Immunotherapy [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 80-86 | DOI: 10.5222/buchd.2021.49140  

Awareness and Knowledge Of Children With Asthma Who Treated With Subkutan Immunotherapy

Ömer Akçal1, İlke Taşkırdı2, Selime Özen2, İdil Akay Hacı2, Mehmet Şirin Kaya2, Esra Toprak Kanık2, Sait Karaman5, Semiha Bahçeci Erdem3, Hikmet Tekin Nacaroğlu4, Canan Şule Karkiner2, Demet Can6
1Gaziantep Cengiz Gökçek Obstetrics Gynecology and Children Hospital, Pediatric Allergy and Immunology, Gaziantep
2İzmir University of Health Sciences Dr. Behcet Uz Children’s Education and Research Hospital, Pediatric Allergy and Immunology, İzmir
3İzmir Çiğli Education Hospital, Pediatric Allergy and Immunology, İzmir
4İstanbul Medipol Univercity Medicine Faculty Hospital, Pediatric Allergy and Immunology, İstanbul
5Manisa City Hospital, Pediatric Allergy and Immunology, Manisa
6Balıkesir Univercity Medicine Faculty Hospital, Pediatric Allergy and Immunology,Balıkesir

Objective: Asthma is one of the most common chronic diseases of childhood. Many studies have shown that education positively affects asthma control and patients’ quality of life. In this study, it was aimed to measure the awareness levels of children who have been under observation for a long time and who underwent Allergen Specific Immunotherapy (AIT).
Methods: Patients with asthma, asthma & allergic rhinitis and/or rhinoconjunctivitis who received subcutaneous AIT between July 2019 and December 2019 were included in our prospective case-control study. A questionnaire was applied to each patient, in which both the levels of awareness related to their disease and AIT, as well as their knowledge of the allergens and prevention measures they were sensitive to were measured. The results were examined. Age, gender, type of allergic diseases, allergen type, AIT time were evaluated statistically.
Results: 82 cases (48 boys and 34 girls) were included in the study. The number of patients who know the name of the disease correctly is 68 (82.9%); The number of patients who knew allergens to be sensitive was found to be 47 (57.3%). It was observed that 15%-72% of the cases had information about asthma disease. Age, gender and diseases of the patients were not statistically different.
Conclusion: In our study, it was observed that our children were highly aware of especially about sports and environmental protection methods. It is essential to raise awareness of patients and parents for increase treatment success and control the asthma.

Keywords: Asthma, Awareness, Immunotherapy, Knowledge


Subkutan İmmunoterapi Uygulanan Astımlı Çocukların Farkındalık ve Bilgi Düzeyi

Ömer Akçal1, İlke Taşkırdı2, Selime Özen2, İdil Akay Hacı2, Mehmet Şirin Kaya2, Esra Toprak Kanık2, Sait Karaman5, Semiha Bahçeci Erdem3, Hikmet Tekin Nacaroğlu4, Canan Şule Karkiner2, Demet Can6
1Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Gaziantep
2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, İzmir
3İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, İzmir
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, İstanbul
5Manisa Şehir Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Manisa.
6Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Balıkesir

Amaç: Astım çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklarından biridir. Yapılan birçok çalışmada eğitimin, astım kontrolünü ve hastaların yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir. Bu çalışmada uzun süredir izlem altında olan ve Alerjen Spesifik İmmünoterapi (AIT) programı nedeniyle sık sık bir araya gelinen çocukların hem hastalıkları ve AIT ile ilişkili farkındalık düzeylerinin ölçülmesi hedeflenmiştir.
Yöntem: Prospektif, olgu kontrol çalışmamıza, Çocuk Alerji Polikliniği’ne Temmuz 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında subkutan AIT uygulanan astım, astım&alerjik rinit ve/veya rinokonjonktivitli hastalar dahil edildi. Her hastaya hem hastalıkları ve AIT ile ilişkili farkındalık düzeylerinin, hem de duyarlı oldukları alerjenler ve korunma önlemleri ile ilgili bilgilerinin ölçüldüğü bir anket uygulandı. Anket sonuçları üzerinde yaşın, cinsin, alerjik hastalık tipinin, uygulanan alerjen tipinin, AIT süresinin etkisi olup olmadığı araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 82 olgu (48 erkek ve 34 kız) alındı. Hastalığının tam olarak adını bilen olgu sayısı 68 (%82.9), duyarlı olduğu alerjeni bilen olgu sayısı ise 47 (%57.3) olarak saptandı. Olguların %15-72’sinin astım hastalığı ile ilgili bilgi sahibi olduğu görüldü. Hastalara ait yaş cinsiyet ve sahip olduğu hastalıklar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Araştırmamızda özellikle spor ve çevresel korunma yöntemlerini içeren konular hakkında çocuklarımızın farkındalığının yüksek olduğu görülmüştür. Astım semptomlarının azaltılması ve kontrolünün sağlanması için tedavi uygulamaları ile beraber, tedaviye uyumu arttırmak için hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi ve bu eğitimin devamlılığının sağlanması esastır.

Anahtar Kelimeler: Astım, Farkındalik, İmmünoterapi, Bilgi düzeyi


Ömer Akçal, İlke Taşkırdı, Selime Özen, İdil Akay Hacı, Mehmet Şirin Kaya, Esra Toprak Kanık, Sait Karaman, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkiner, Demet Can. Awareness and Knowledge Of Children With Asthma Who Treated With Subkutan Immunotherapy. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 80-86

Corresponding Author: Ömer Akçal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (135 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital